За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЯ

.

.

Обяви за вакантни места за военнослужещи.

Публикувано на 16.01.2018г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Интергруп 99" ЕООД

Публикувана на: 11.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на недвижимо общинско имущество в с. Катуница

Публикувана на: 08.01.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на община Садово приета с Решение № 33, взето с Протокол № 25 от заседание на общински съвет Садово, проведено на 29.04.2005 година, ведно с мотивите за приемането й.

Публикувана на: 04.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение от "Напоителни системи" ЕАД

Публикувана на: 02.01.2018 г.

Вижте повече
.

Обявление -  Решение №323/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на 22.12.2017 г. 

Вижте повече
.

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-063029 с. Караджово

Публикувано на: 22.12.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от Мариян и Атанас Генови в ПИ 010043 в землището на с. Милево

Публикувана на: 21.12.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "Анатра" ООД с. Милево

Публикувана на: 21.12.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужещи  и военнослужещи, изпълнявали военна служба

Публикувано на 28.11.2017г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на терен в с. Караджово

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
...

Обява за инвестиционно предложение от земеделски производител Иван Генов за землището на с. Селци

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
.

Обява във връзка с инвестиционно предложение от "Сирио БГ" ЕООД

Публикувана на: 24.11.2017 г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 27.11.2017г. от 12.15 часа  в   сградата на  читалището в с.Катуница  .

Публикувана на 21.11.2017г.

Вижте повече
..

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 20.11.2017г. от 11.15 часа  в   сградата на  бивш Младежки дом в с.Болярци .

Публикувана на 15.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №313/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече 
.

Обявление Решение №312/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №310/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №309/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Обявление Решение №299/2017г. на общински съвет гр.Садово

Публикувано на :13.11.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане за резултатите от извършена оценка в доклада на ОВОС на инвестиционно предложение

Публикувано на: 10.11.2017 г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания, насочена към преодоляване на обществените нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”. Кръглата маса ще се проведе на 13.11.2017г. от 11.00 часа  в сградата на ДГ "Слънце" с. Милево.

Публикувана на 07.11.2017г.

Вижте повече
..

Обява за инвестиционно предложение от "СИРИО" ООД

Публикувана на: 06.11.2017 г.

Вижте повече
..

Обява за част от населените места на територията на общината , скици за земеделски земи ще се издават от Агенцият по геодезия , картография и кадастър гр. Пловдив.

Публикувано на 01.11.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект

Публикувано на: 31.10.2017 г. 

Вижте повече
.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в едно с мотиви за приемането на Наредбата

Публикувани на: 30.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед за райони за сметосъбиране на територията на община Садово

Публикувана на: 27.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ВП Брандс Интернешънъл" АД

Публикувана на: 24.10.2017 г.

Вижте повече
..

Обявление за  одобрен ПУП-ПП на подземен линеен обект на техническата инфраструктура- трасе за на новопроектиран водопровод по полски път 000282- публична общинска собственост до  новообразуван УПИ 62.10,62.12, стопанска дейност-пункт за годишни технически прегледи , м.“Пелина“ по КВС на землище на гр.Садово, община Садово.

Публикувано на 23.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 30.10.2017г. от 11.30 часа  в залата на читалището в  с.Поповица .

Публикувана на 23.10.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за участие в търгове за отдаване под наем на помещения на територията на община Садово

Публикувано на: 20.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 391 от 20.10.2017 г. относно промяна в обявените условия на търгове за отдаване под наем на помещения

Публикувана на: 20.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява - относно преминаване на землища : Ахматово, Богданица, Кочево, Моминско, Селци и гр.Садово  към Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Публикувана на 17.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания, насочена към преодоляване на обществените нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.Кръглата маса ще се проведе на 23.10.2017г. от 11.30 часа в актовата зала на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Чешнегирово.

Публикувана на 17.10.2017г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение на "ФИШ НЕТ БГ" ООД

Публикувана на: 12.10.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8674/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Чешнегирово .

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8673/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Болярци.

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Заповед № РД 11-8672/02.10.2017 година на Директора на ОД"З"-Пловдив за разпределян на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Богданица.

Публикувана на 11.10.2017г.

Вижте повече
.

Покана  към всички граждани на общината за провеждане на кръгла маса – част от „Информационна кампания  , насочена към преодоляване на обществените нагласи , основани на етнически произход и културна идентичност” по   проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово”.

Публикувана на 10.10.2017г.

Вижте повече
.

Решение на РИОСВ - Пловдив , за извършване на дейности по  третиране на отпадъци.

Публикувано на 05.10.2017г.

Вижте повече
..

Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение гр.Садово

Публикувана на: 03.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на "Метален павилион" гр.Садово

Публикувана на: 03.10.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за военнослужести.

Списък на вакантни длъжности.

Публикувано на 27.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщени за промяна на предназначението на земеделска земя  на ПИ в гр. Садово и обявяването му  за жилищно строителство.

Публикувано на 26.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Емилия Фиданова Петкова  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Ангел Асенов Ангелов  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Атанас Георгиев Петков  от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Бояна Сашва Асенова от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщение  до Георги Стефанов Ангелов от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
..

Съобщение  до Георги Спасов Спасов от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Славчо Рангелов Димитров от гр.Садово  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Петя Георгиева Николова от с.Милево  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 05.09.2017г.

Вижте повече
.

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Болярци  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано 29.08.2017г.

Вижте повече
..

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Чешнегорово  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано 29.08.2017г.

Вижте повече
.

Обява за вакантни длъжности за Военномедицинска академия.

Публикувана на 29.08.2017г.

Вижте повече
.

Общинска служба по земеделие -Садово , информира заинтерисованите лица , че е  изготвен проект на карта на земеделските масиви в землището на с. Богданица  за стопанската 2017-2018г.

Публикувано на 25.08.2017г.

Вижте повече 
.

Във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи , информираме всички заинтерисовани лица за графика на   заседанията на комисията за землищата на територията на община Садово.

Публикувано на 25.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Митко Василев Станчев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение  до Димитър Станчев  Василев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Митко Дечев Василев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Златко Юлиев Сашев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Димитър Сашев Алексиев  от с.Болярци  за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Никола Дечев Христев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 21.08.2017г.

Вижте повече
.

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 207-2018г.

Публикиван на 15.08.2017г.

Вижте повече 
.

Заповед № РД11-6693, РД11-6694, РД11-6695 от 04.08.2017 г. за комисия на основание чл. 37в, ал. 1 от СЗПЗЗ и във връзка с постъпили заявлени.

Публикувана на 11.08.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за изменение на ПУП-ПР на УПИ 286 и УПИ XIII-658 по плана на  с. Милево.

Публикувано на 09.08.2017

Вижте повече
.

Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.

Вижте повече
.

Обява на ОСЗ-Садово за изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на с. Богданица, с. Болярци и с. Чешнегирово за стопанска 2017/2018 година

Публикувана на 01.08.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за воден обект - язовир в с. Богданица

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на помещение с. Поповица

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
Вижте повече

Обява за инвестиционно предложение от "Елит-2095" ЕООД

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в предприятие за производство на десертни продукти от сушене плодове, масло съдържащи ядки и семена в УПИ ІХ-2.11 производствена и складова дейност, кв. 1 по плана на стопански двор - 2 на с. Болярци, община Садово.

Публикувана на: 28.07.2017 г.

Вижте повече
.

Списък на земеделски земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанска 2017/2018 година

Публикуван на: 21.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 4 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 3 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 2 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Решение № 1 от 18.07.2017 г. на комисия назначена със Заповед № 997/23.12.2015 г. на директор на Изпълнителна агенция по горите

Публикувано на: 20.07.2017 г.

Вижте повече
.

Съобщение до Йорданка Гюрова с. Катуница

Публикувано на: 11.07.2017 г.

Вижте повече
.

Съобщение до БЕЛИНДА - ЕКСПРЕС ЕООД гр. София

Публикувано на: 11.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение от "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШИНЪЛ" АД

Публикувана на: 04.07.2017 г.

Вижте повече
.

Писмо и протокол във връзка с чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗП

Публикувано на: 03.07.2017 г.

Вижте повече
.

Обявление до населението на община Садово за постъпило инвестиционно предложение от фирма "ЯМИН-2017"ЕООД за "Цех за преработка на етерично маслени култури"

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече 
.

Съобщение  до Димитър Сашов Пандуров  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Симеон Василев Дечев  от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение  до Васил Станчев Василев от гр. Садово за издаден акт за установяване на задължения. 

Публикувано на 26.06.2017г.

Вижте повече
.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Публикувано на: 15.06.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на помещение в Стопански двор гр. Садово

Публикувана на: 14.06.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета ведно с мотивите за приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12

Публикувана на: 12.06.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение "Цех за преработка на етерично маслени култури" в стопонски двор с. Селци

Публикувана на: 07.06.2017 г.

Вижте повече
.

Протокол за определяне необходимата площ от пасищата, мерите и ливадите от ОПФ и разпределение на имотите за всяко землище

Публикуван на 31.05.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 250 от 22.05.2017 г. на кмета на община Садово за правилата и нормите за пожарна безопастност при извъшване на дейности в земеделските земи

Публикувана на: 25.05.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение за монтаж на декантираща машина и демонтаж на съществуваща сушилня в производствена сграда с. Катуница

Публикувана на: 19.05.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 224 от 11.05.2017 г. на кмета на община Садово относно предприемането на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари.

Публикувана на: 12.05.2017 г.

Вижте повече
.

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Садово, област Пловдив ведно с мотивите за приемането на наредбата. 

Публикуван на: 05.05.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за предоставяне под наем на училищен стол в ОУ "Георги С. Раковски" с. Болярци

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
,.

Обява за предоставяне под наем на сграда - краварник в стопански двор с. Болярци

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за предоставяне под наем на помещения в сградата на ОУ "Христо Ботев" с. Поповица

Публикувана на: 07.04.2017 г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с предстоящо кандидатстване относно изграждане на компостираща инсталация на РСУО - регион Асеновград, вкл. общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки.

Публикувано на: 05.04.2017 г.

Вижте повече
.

Списък на поземлените имоти или части от тях на територията на община Садово придобили характеристики на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите

Публикуван на:31.03.2017 г.

Вижте повече
.

Инвестиционно предложение за създаване на овощни насаждения в землището на община Садово.

Публикувано на 08.03.2017г.

Вижте повече
.

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност .

Публикуван на 02.03.2017г.

Вижте повече
.

Мотиви за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4

Публикувани на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
.

Наредба за изменение на Наредба 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово

Публикувана на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
,

Обява и списък за участие в процедура за предоставяне на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г.

Публикувана на: 24.02.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общинско имущество в с. Поповица.

Публикувана на 22.02.2017г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общинско имущество в с. Болярци.

Публикувана на 22.02.2017г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с одобрено от Общински съвет- гр.Садово,заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ, неразделна част от настоящото решение и разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлени имоти 012008 и 012020 местност „Льолевото“ землището на с.Чешнегирово,община Садово във връзка с процедура за смяна предназначението на имота от нива за предприятие за производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция.

Публикувано на 15.02.2017г.

Вижте повече
..

Проект на бюджета за 2017г.

публикуван на 15.02.2017г.

Вижте повече
..

Покана за обществено обсъждане на проекта за бюджета на Община Садово за 2017г.

Публикувана на 15.02.2017г.

Вижте повече 
.

Обява за  вакантни длъжности за военнослужещи във военни формирования в състава на Военноморските сили ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Публикувана на 14.02.2017г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно предложение в с. Поповица  на земеделски производител Иван Димитров Генов

Публикувана на: 08.02.2017 г.

Вижте повече
.

Заповед № 25 от 31.01.2017 г. на кмета на община Садово във връзка с пашата на селскостопански животни на горски територии

Публикувана на: 01.02.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за  вакантни длъжности за военнослужещи

Пубикувана на : 31.01.2017г.

Вижте повече 
.

Обява за инвестиционно предложение  от "Арт принт" ЕООД

Публикувана на: 27.01.2017 г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с одобрено от Общински съвет-гр.Садово, задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот 010023 местност „ДИШ ПАРА“ по КВС на землището на с.Милево община Садово във връзка с процедура за смяна предназначението на имота от нива за жилищни нужди.

Публикувано на 18.01.2017г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "Месер България" ЕООД

Публикувана на: 18.01.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за предоставяне под наем на общинско имущество в гр. Садово

Публикувана на: 11.01.2017 г.

Вижте повече
.

Обява за търг с явно наддаване за продажба на имот в гр. Садово

Публикувана на: 11.01.2017 г. 

Вижте повече
.

Обява за инвестоционно намерение на Ади Нет ЕООД

Публикивано на 19.12.2016г.

Вижте повече
.

Регистрационен документ 09-РД-574-00 на РИОСВ гр. Пловдив

Публикуван на 19.12.2016г.

Вижте повече
.

Обявление на заповед за ПУП-ПР за село Катуница

Публикувано на 19.12.2016г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на Тунджай Шаиб Мехмед

Публикувана на: 13.12.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "СИРИО БГ" ООД

Публикувана на: 21.11.2016 г.

Вижте повече
.

Обявление във връзка с изработен окончателен проект за подробнен устройствен план – парцеларни планове на „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст“Марица изток“ на територията на община Садово, област Пловдив, землищата на с.Катуница, с.Караджово, с.Болярци и с.Богданица ”.

Публикувано на 14.11.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на сграда в гр.Садово

Публикувана на: 10.11.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за разкриване на свободни работни места по Програма "Старт на кариерата"

Публикувана на 01.11.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед № 423 от 20.10.2016 г. на кмета на община Садово за определяне районите и границите, в който се организира сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци през 2017 година на територията на община Садово.

Публикувана на: 28.10.2016 г. 

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за отдаване под наем на имот в с.Богданица

Публикувана на: 26.10.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на ЗС Делин Василев Дочев ООД

Публикувана на: 21.10.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "Азия инвест" ЕООД

Публикувана на: 21.10.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на "Месер България" ЕООД

Публикувана на: 20.10.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на сграда в гр.Садово

Публикувана на:19.10.2016 г.

Вижте повече
.

Обявление за изработен ПУП- ПР с.КАТУНИЦА

Публикувано на :12.10.2016г.

Вижте повече
,

Съобщение за публично обявяване на Басейнова дирекция

Публикувано на: 03.10.2016 г.

Вижте повече
.

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане

Публикувана на: 30.09.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общински имот в местността "Будинара" с.Селци

Публикувана на: 19.09.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за инвестиционно намерение на Паскал Георгиев Станков

Публикувана на: 13.09.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на общински поземлени имоти в с.Селци 

Публикувана на: 12.09.2016 г.

Вижте повече
.

Обява на ОСЗ за изработен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землище на с.Богданица

Публикувана на: 26.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обява на ОСЗ за изработен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землище на с.Чешнегирово

Публикувана на: 26.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обявление - одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXVI 235  кв. 31а по ПУП  на с.Катуница и образуването на нов УПИ XXVI 235 , търг.общ. обсл. д-ст и жил. застрояване кв.31а по плана на с.Катуница.

Публикувано на :22.08.2016г.

Вижте повече
Вижте 

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане

Публикувана на: 22.08.2016 г.

Вижте повече
...

Съобщение до Тодор Георгиев Мирчев с.Поповица

Публикувано на: 22.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обявление - график за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на област Пловдив

Публикувано на: 19.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обявление - график за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на територията на Община Садово

Публикувано на: 19.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на сграда - склад в гр.Садово

Публикувана на: 12.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на сграда в с.Моминско

Публикувана на: 12.08.2016 г.

Вижте повече
.

Обява за публичен търг за предоставяне под наем на градина в кв. 30 по плана на с.Катуница

Публикувана на: 12.08.2016 г.

Вижте повече
 

Заповед по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Болярци

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Чешнегирово

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Кочево

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Караджово

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Моминско

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на гр.Садово

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
.

Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землище на с.Богданица

Публикувана на: 10.08.2016 г.

Вижте повече
 

Списък земеделски земи, който ще се отдават под наем за стопанската 2016/2017 година

Публикуван на: 01.08.2016 г.

 Вижте повече

.

Заповед № 306 на Кмета на общината относно забрана за паркиране на тротоарните площи пред ОУ "Гео Милев" гр.Садово

Публикувана на 01.07.2016 г.

Вижте повече
.

Протокол за разпределение на пасища и мери, съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗЗ

Публикувано на: 19.04.2016 г.

Вижте повече

.

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация /Проект/

Публикувано на: 16.03.2016г.

Вижте повече

.

Предложение от Председателя на ОбС-Садово относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Публикувано на: 16.03.2016 г.  

Вижте повече

.

Списък на пасищата мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Садово, определени за индивидуално ползванеза стопанската 2016/2017 г. с Решение № 45 взето с Протокол № 4 от заседание на Общинския съвет - Садово, проведено на 26.01.2016 г.

Публикувана на: 12.02.2016 г.

Вижте повече

.


 Архив ОБЯВЛЕНИЯ 2014/2016