За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg


СтратегииОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово за периода 2014-2020 година


Стратегия за управление и разпореждане с о
бщинската собственост на Община Садово