За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg


Вътрешни правилаВъзложител

Кмет на община Садово

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Садово

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в община Садово в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

 

Възложител

Основно училище с. Богданица

Вътрешни правила по
чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Основно училище с.Богданица

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в Основно училище с.Богданица в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

 

Възложител

Основно училище "Христо Ботев" с. Поповица

Вътрешни правила по
чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ "Христо Ботев" с.Поповица

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в ОУ "Христо Ботев" с.Поповица в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки