За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

Пресконференция 03.11.2015 г.

« Назад

Откриваща пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0013-C001 
"Услуги за социално включване и независим живот в община Садово"

« Назад