За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Садово, област Пловдив


Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Садово, Пловдивска област
Решение № 777/15.05.2017 г. на Административен съд Пловдив - относно отмяна на Чл. 3, Чл. 8 т.9, Чл. 16 и Чл. 17 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Садово, Пловдивска областНаредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово, Пловдивска област

Решение № 1934/10.11.2017г. на Административен съд-Пловдив относно отмяна на Чл. 75 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово, Пловдивска област


Наредба № 3 за концесиите

 

Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово
Решение № 2386/15.12.2016 г. на Административен съд Пловдив  - относно отмяна на т. 13 от Чл. 26 ал. 1 от Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово


Наредба № 5 за символиката на община Садово

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Садово

Наредба № 7 за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Садово
Решение № 1568/02.10.2017г. на Административен съд-Пловдив - относно отмяна на Чл.1 ал.1, Чл.9 ал.7, Чл. 40 т.1 и Чл. 49 ал.1 от Наредба № 7


Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Садово

Наредба № 9 за условията и реда, при които община Садово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово

Наредба № 11 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Садово

Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета

Наредба № 13 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти

Наредба 196 за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Садово

Наредба № 14 за управление на отпадъците на територията на Община Садово

Наредба № 15 за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Садово

 

Наредба № 16 за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Садово

Наредба № 17 за реда за управление на горските територии - собственост на община Садово

Наредба № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община СадовоНаредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Садово