За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2021 година

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Садово за периода 2020-2029г.


Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2020 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово 2018-2020 година

Общинска програма за закрила на детето за 2019 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 година

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Садово за периода 2015-2020 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2017г.

Програма за закрила на детето за 2016 година

Актуализиране програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садво 2016-2018 г.


Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г. на Община Садово


Общинска програма за закрила на детето за 2015 година

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 г. на Община Садово

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово 2012-2015г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година на Община Садово