За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

План за интегрирано развитие на Община Садово за периода 2021-2027г.

План за защита при бедствия 

План за защита при земетресения

План за защита при наводнения

План за защита при пожари

План за защита при радиация

План за защита при снегонавявания и обледявания

План за дейността на Общински съвет-Садово за II-то полугодие на 2020 година


План за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2021 година

План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2020 година


План за противодействие на тероризма на Община Садово за 2019 година


План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2019 година

План за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2020 година


План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2019 година


Планово задание за изработване на общ устройствен план на Община Садово за периода 2016-2035 г. - ІІ част


Планово задание за изработване на общ устройствен план на Община Садово за периода 2016-2035 г. - І част


План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2018 година


Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2019г.

План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2018 година


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово за 2018 година


План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2017 година

План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2017 година

План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2016 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2017 година


Годишен план за ползване на дървесина на Община Садово за 2016 година


План за интеграция на ромите в Община Садово/2015-2020г./


План за работата на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2016г.


План за работата на ОбС-Садово за ІІ-то полугодие на 2015 г.


Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово-2015 година

 

План за работата на ОбС - Садово за І-то полугодие на 2015 г.

Общински план за развитие на Община Садово за периода 2014-2020 г.

План за защита при бедствия в Община Садово

План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.

Планово задание за изработване на общ устройствен план на Община Садово