За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg


СтратегииОбщинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Садово, Пловдивска област 2018-2020г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово за периода 2014-2020 годинаСтратегия за управление и разпореждане с о
бщинската собственост на Община Садово