За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАТЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

 

Адрес за кореспонденция:

с.Ахматово, ул. "16-ТА" № 14
телефон за връзка: 03110/21-42
управител г-жа ЧУКАЛОВА