За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Регистър на Декларациите за имущество и интереси по Чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)

Регистър по Чл. 27 ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление