За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<

Регистър на Декларациите за имущество по Чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ) за 2018 година

Регистър на Декларациите за имущество и интереси по Чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ)


Регистър по Чл. 27 ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


Регистър на Декларации/кметове/ по Чл. 12 т.2, във връзка с Чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Регистър на Декларации/кметове/ по Чл.12 т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Р
егистър на Декларации/от общински съветници/ по Чл. 12 т. 2, във връзка с Чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на Декларации/от общински съветници/ по Чл. 12 т. 1, във връзка с Чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси