0884 233 790

Център за обществена подкрепа


  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА –
гр. Садово
      .....                                                                                                           
.                                                                         
     "Център за обществена подкрепа" (ЦОП) е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Новини и събития от Център за обществена подкрепа вижте от тукДейността на „Център за обществена подкрепа” – Садово цели осигуряване защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия интерес на детето. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.
.
     Социалните услуги, които се предоставени в ЦОП-Садово, целят изпълнение на следните задачи:
 1. Да се гарантира правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 2. Да се работи за предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани институции, чрез подкрепа на техните биологични и разширени семейства;
 3. Да се работи за реинтеграция на децата в техните биологични семейства;
 4. Да се предостави и осигури равнопоставено включване на децата в социалния живот;
 5. Да се работи за предотвратяване и справяне с отклоняващо се поведение при деца;
 6. Да се работи за предотвратяване на отпадането на деца от училище;
 7. Да се работи за развитие на приемната грижа;
 8. Да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства, ползващи социални услуги, предоставяни в ЦОП;
 9. Да се осигури посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации.
 
Средно годишният брой (капацитет) основни потребители, на които ЦОП-Садово предоставя социални услуги е 30 места.

     В ЦОП работи квалифициран екип, който осъществява всички дейности по качественото предоставяне на услугите – управител: Даниела Мандева, трима социални работника: Пенка Кирилова, Севда Попова, Дарина Терзиева, психолог, логопед: Таня Илиева и информатор -деловодител: Атанаска Ангелова. Създадената организация на работа позволява ефективно изпълнение на целите на ЦОП и управление на ресурсите. В своята работа специалистите в ЦОП са водени единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати. В процеса по предоставяне на услуги използваме договорния модел и разчитаме на включването на клиента за реализиране на целите на услугата.
     Работата е подчинена на екипност и мултидисциплинарен подход. Помагащият процес е супервизиран от утвърдени специалисти. Работещите в Центъра имат възможност за непрекъснато професионално развитие, участие в обучения с разнородна тематика, получаване на методическа подкрепа, индивидуална и групова супервизия.
     Центърът разполага с много добра материална база, съобразнена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители.


      
 


Целеви групи и потребители:
 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
 • Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
 • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
 • Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения);
 • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;
 • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение;
 • Деца с увреждания и техните родители;
 • Деца с отклоняващо се поведение;
 • Деца, отпадащи и отпаднали от училище;
 • Деца жертва на насилие;
 • Деца настанени в семейства на роднини и близки;
 • Неглижирани деца;
 • Родители, нуждаещи се от подкрепа.
П Р О Г Р А М И

.
СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА

Програма за развитие на услуги за семейна подкрепа, с цел превенция на изоставянето.
Цел: Повишаване чувствителността на родителите към нуждите на децата и развитие на умения за тяхното посрещане. Мобилизиране на ресурсите на семейството за осигуряване на безопастна и сигурна среда за децата.
Програмата е насочена към: семейства в риск; семейства с проблеми в закрилата; родители, които имат затруднения с отглеждането на децата; родители, които заявяват нужда от подкрепа в родителстването.
Услуги: социално информиране и консултиране; индивидуално обучение; посредничество и застъпничество; работа с подкрепящата система на семейството; семейни конференции;
индивидуално и семейно консултиране по проблемите на родителстването, детското развитие и нуждите на детето; специализирана оценка и изработване на индивидуална програма.
Със семействата се работи на индивидуален принцип. Услугите могат да се предоставят под формата на домашни посещения и/или в организирани формални сесии в центъра.

.

ДА СЕ ВЪРНЕМ В КЛАС

Програма за деца отпадащи от училище.
Цел: Работа с деца, които имат проблеми в училище или вече са отпаднали от образователната система. Полагаме усилия да ги върнем обратно в класната стая да им помогнем да намерят онова нещо, заради което останат.
Програмата е насочена към: Рискови общности и групи деца, застрашени от отпадане от училище Деца които не посещават редовно училище, в риск от отпадане; Деца отпаднали от училище; Семейства на деца отпаднали от училище.
Услуги:
Превенция на отпадането от училище включва: Училищни програми за превенция на отпадането от училище; Работа в общността.
Работа с деца, отпадащи от училище и подкрепа на техните семейства Индивидуална оценка на причините за отпадането и планиране на подкрепа; Мотивационна работа за задържане на детето в училище; Информиране и консултиране на семейството за социалната функция на образованието и последиците от отпадането на детето от училище
Работа с деца отпаднали от училище и подкрепа на техните семейства Образователни програми и групи, отговарящи на реалните образователни нужди на детето; Индивидуална работа за реинтеграция на детето в общността; преодоляване на последиците от живота на улицата; развитие на социални и битови умения, хигиенни навици, изграждане на режим и организиране на ежедневието; Занимателни дейности за ангажиране на свободното време и развитие на детето.

.

РЕИНТЕГРАЦИЯ


Подкрепа на процеса на връщане в биологичното семейство на деца, настанени в социални домове, приемни семейства и друга, различна от биологичното семейство среда.
Цел: Подкрепа на деца, отглеждани извън биологичното семейство в процеса на връщането им в него. Подкрепа в адаптирането на родителите и детето към новата ситуация.
Програмата е насочена към: деца, настанени извън семейството; семейства с настанени деца; широкото семейство на децата; общността на семействата с настанени деца.
Услуги:
Индивидуална работа с всяко дете и неговото семейство за подкрепа на връщането му при неговите биологични родители е организирана в следните етапи: Изясняване на причините довели до настаняването и подобряване на семейното функциониране Оценяване за реинтеграция; Подготовка за реинтеграция; Наблюдение и подкрепа след връщане на детето в семейството.

k

АЗ МОГА САМ

Програма за подобряване на психомоторното ,двигателното и говорно-комуникативни умения на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания и развитие на услуги за подпомагане на социалната им интеграция.
Цел: Социална интеграция на деца със специални нужди, увреждания и заболявания. Преодоляване на последиците от уврежданията и развитие на пълния потенциал на детето.
Видове дейности: Индивидуална оценка и план за развитие; Развитие на уменията самообслужване и независим живот; Развитие на познавателните способности и уменията за комуникация; Развитие на уменията за координация и ориентиране; Консултиране на родители за ефективна подкрепа на детето; Почасова дневна заместваща грижа.
Работата за развитие на социални умения се провеждат в обстановка, максимално близка до реалната: магазин, улицата, сладкарница, в парка, в автобус и др.

l

ДИРЕКТНА РАБОТА С ДЕЦА

Програмата е насочена към консултиране на деца в риск.
Цел: Развитие на разбирането на деца с различни житейски и семейни истории,за събитията в живота им, за ролята на семейството, поведението и социалното представяне.
Програмата е насочена към: Деца в риск от изоставяне; Неглижирани деца и деца, жертви на насилие; Деца с отклоняващо се поведение Деца, които бягат от дома Деца, които имат проблеми във взаимоотношенията си с връстници и възрастни. Деца с проблеми, свързани със социализацията; Деца с проблеми с привързаността; Деца, разделени със семействата си.

.

МОЯТ ИЗБОР

Програма за групова работа с деца с отклоняващо се поведение
Подкрепяме те сега, за да можеш да имаш избор утре!
Цел: Развитие на разбирането на детето за постигане на по-голяма отговорност за собственото си поведение. Подкрепа на децата, младите хора в изграждане на умения да направят информиран избор за своите постъпки и отношение към света.
Услуги:
Програмата е организирана в групови сесии. Използват се различни интерактивни методи и подходи, които да подкрепят децата/младите хора да направят информиран избор за своето поведение и отношение към света.

.
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Програма за деца, живеещи в институция и неглижирани деца.
Цел: Развитие на социални умения у младежи от социални домове на които предстои напускане на институцията.
Програмата е насочена към: Деца и младежи настанени в социални домове; Деца и младежи на, които предстои да напуснат институцията.
Услуги: Развитие на умения за организиране на бита и ежедневието; Развитие на умения за социално представяне; Информиране и констултиране относно работата на институции и ведомства;
Професионално ориентиране; Семейно планиране; Справяне с насилието и агресията.

.

ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ
НУЖДИ/УВРЕЖДАНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ

Програма за подкрепа на родителите и семействата на деца със специални нужди/увреждания и заболявания.
Цел: Изграждане на нови подкрепящи системи за родителите и повишаване на чувствителността и ангажираността на общността по отношение проблемите на семействата на деца със специални нужди/увреждания и заболявания.
Програмата е насочена към: Родители на деца със специални нужди увреждания и заболявания; Обгрижващи деца със специални нужди увреждания и заболявания Широко семейство на деца със специални нужди увреждания и заболявани; Роднинската и приятелска общност на семейства на деца със специални нужди увреждания и заболявания.
Услуги: Програмата представлява интерактивна групова работа за споделяне на опит и даване на подкрепа. Формират се постоянни отворени групи, които имат регулярни срещи. Груповата работа дава възможност за дискусии и споделяне на успехите в развитието на детето и опит в посрещането на специалните нужди на децата.

.

РОДИТЕЛИ

Програма за групова работа със семейства за повишаване на родителския им капацитет.
Цел: Повишаване на родителския капацитет на семейства в грижа за децата им.
Програмата е насочена към: Семейства в риск Родители ,които имат затруднения с децата си Родители ,които искат да развиват уменията си Семейства ,които искат да споделят опит и подкрепа
Услуги:
Обучителни курсове и групи за подкрепа,тематично организирани,съобразно потребностите на общността: Етапи на развитието на детето; Нужди на децата и тяхното посрещане;Специфика на грижите и възпитанието на деца до 3 години; Родители на юноши; Деца с отклоняващо се поведение.

.

АЛТЕРНАТИВИ

Програма за ангажиране на свободното време на децата с полезни и приятни занимания чрез провеждане на групови дейности
Цел: Предотвратяване на обществено наболели проблеми при децата чрез ангажиране на свободното им време. Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията.
Програмата е насочена към: Деца, които искат да разчупят ежедневието си и да го осмислят с забавна и полезна информация. Неглижирани деца; Деца с проблеми свързани със социализацията.
Услуги: тематични приложни дейности, изобразително изкуство и музика;
спорт и занимателни игри.

.

ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ

Програма за превенция на насилието, обучение по семейно планиране и развитие на базови родителски умения.
Да не чакаме нещо да се случи, за да го поправим!
Цел: Работа с деца и семейства преди възникване на проблеми и рискове.
Програмата е насочена към: Млади хора; Настоящи и бъдещи родители; Бременни жени; Семейства с трудности в отглеждането на децата си.
Услуги:  Обучителни курсове: курсове за семейно планиране; курсове за бременни жени; курсове за базови родителски умения; курс за превенция на насилието; индивидуално и семейно информиране и консултиране за:
 семейно планиране;
 бременност;
 развитие на базови родителски умения;
 работа в общността:
промоция и информиране по проблемите на родителстването и последиците от неглижирането и изоставянето на детето.

.

.

     ИНИЦИАТИВИ

     По повод Международния ден на младежта – 12 август, Център за обществена подкрепа в община Садово организира Спортен празник за деца от общината.
Спортните игри нямат състезателен характер. Идеята е да се осмисли свободното време на подрастващите в общината чрез привличането им към атрактивна за тях форма на активност - двигателна и социална. Центъра за обществена подкрепа, който предоставя социални услуги за деца и семейства осигури шапки,сандвичи, минерална вода и плодове за подкрепа в преодоляването на спортните игри.

Адрес за кореспонденция:

гр.Садово, ул."Кирил и Методи" № 2
телефон и факс за връзка: 03118/22-90
г-жа МАНДЕВА GSM: 0882 384 587

               Работно време:
           Понеделник - Петък от 08.15 ч. до 17.00 ч.
          Събота и Неделя - почивни дни