0884 233 790

Център за настаняване от семеен тип


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАТЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 

 

Адрес за кореспонденция:

с.Ахматово, ул. "16-ТА" № 14
телефон за връзка: 03110/21-42
управител г-жа ЧУКАЛОВА