0884 233 790

Защита на личните данни

                                                                                                                                        ,,,

                               

.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ОБЩИНА САДОВО - ЙОРДАН ТАШЕВ 

Контакти: тел. 03118/2601; 0882384599; email: obsadowo@gmail.com

,

,

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА САДОВО

,

,

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА САДОВО