0884 233 790

Регистри

....

.

Регистър на подадените ежегодни декларации за 2022 г. по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служителите на община Садово

.

Публичен регистър на Приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за вписаните сдружения на "Струженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост" на територията на община Садово

,

Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ

=

Регистър на административните актове, издадени от кмета на община Садово през 2022 г.

,