0884 233 790

Събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

Събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

.

Описание на документа Документ
Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП - за инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране с проект "Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно - битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочево на община Садово"

Уведомление

(публикувано на:19.09.2016 г.)

Техническа спецификация за подобект: Довеждащ водопровод от водоем до с. Поповица Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)
Техническа спецификация за подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Поповица Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)
Техническа спецификация за подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Богданица Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)
Техническа спецификация за подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Кочево Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)
Техническа спецификация за подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Чешнегирово Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)
Техническа спецификация за подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Селци Техническа спецификация (публикувана на: 19.09.2016 г.)