0884 233 790

СтратегииОбщинска стратегия за интегриране на ромите в Община Садово за периода 2024-2030 година

Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Садово, Пловдивска област за периода 2024-2026 година


Стратегия за управление на общинска собственост за периода на мандат 2024-2027 година


Стратегия за управление на общинска собственост за периода на мандат 2019-2023 година


Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Садово, Пловдивска област 2018-2020г.


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово за периода 2014-2020 година


Стратегия за управление и разпореждане с о
бщинската собственост на Община Садово