0884 233 790

Защита на личните данни

      Длъжностно лице по защита на данните в Общински съвет-Садово - ТЕОДОР АПОСТОЛОВ

    Контакти: тел: 0888347405, e-mail: lawful@abv.bg


Политика за защита на личните данни в Общински съвет-Садово


Вътрешни правила за получаване, обработване, съхраняване и защита на личните данни в Общински съвет-Садово


Процедура за управление и разглеждане на искания за упражняване на права по чл. 15-22 от регламент(ЕС) № 2916/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. в Общински съвет-Садово


Процедура за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни в Общински съвет-Садово