0884 233 790

Комплексно административно обслужване


Комплексно административно обслужване (КАО)

 

Какво е комплексно административно обслужване (КАО)?
Прилагане на принципа на комплексното административно обслужване!

КАО е нов подход в дейността на административните органи, според който комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община САДОВО, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Новият подход е въведен нормативно чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за администрацията.

В предметния обхват на Административнопроцесуалния кодекс е включена нова точка, с която се въвежда КАО. Административните органи са задължени да прилагат КАО при предоставяне на административни услуги.

Искането за КАО може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него. Това дава възможност, искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до потребителите на услуги. Например вместо да пътуват до столицата, услугата, извършвана от централната администрация може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по КАО.

Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното административно производство. По този начин се намалява броя на посещенията на гражданите и бизнеса в различните администрации за събиране на документи и доказателствени средства, необходими за предоставяне на административни услуги. Така се пести от времето на гражданите и бизнеса като събирането на доказателства и информация във връзка с услугата, се извършва служебно. За да е възможно това на практика е необходимо да има връзка между информационните бази с данни, поддържани от отделните административни органи.

Исканият административен акт може да бъде получен от гражданите на мястото, където е заявен, или на посочен от него точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. 

 

Уважаеми потребители на административни услуги от община Садово,

Уведомяваме Ви,че може да заявявате извършването на комплексни административни услуги чрез:

 • лицензиран пощенски оператор на адрес:
  гр.Садово, област Пловдив, ул."Иван Вазов" 2 за ОБЩИНА САДОВО;

 • устно заявено искане за извършване на услугата
  Протокол за устно заявена услуга (ОБРАЗЕЦ)

 • по електронен път, като изпратите писмо на една от електронните пощи на общината
  e-mail: sadovo@sadovo.bg

   

 • Полезни връзки:

Административен регистър 

Единен портал за достъп до електронни административни услуги