0884 233 790

Устройство на територията


Административни услуги  по  

УСТРОЙСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТАНаименование на услугата

Нормативна основа

1.Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи:

1.Заявление (Уникален индентификатор на административната услуга - 2027);
2.Документ за собственост;

3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

* обикновенна услуга - в рамките на 14 работни дни;

* бърза услуга - в рамките на 3 работни дни;

 

ТАКСА
За формат А4                                                     ЗА формат А3

* обикновени услуги                                 * обикновени услуги

-жил. имот - 30 лв.                                       - жил. имот - 40 лв.

- нежил. имот до 5дка - 30 лв.                     - нежил. имот до 5 дка - 30 лв.

- нежил. имот над 5 дка - 50 лв.                   -нежил. имот над 5 дка - 50 лв.

* бързи услуги                                              * бързи услуги

жил. имот - 40 лв.                                       - жил. имот - 50 лв.-

- нежил. имот до 5дка - 40 лв.                        - нежил. имот до 5 дка - 40 лв.

- нежил. имот над 5 дка - 60 лв.                     - нежил. имот над 5 дка - 60 лв.

 

.

Закон за кадастъра и имотния регисгър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР

2.Презаверяване на скица, от издаването на която са изминали 6 месеца

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Скица – оригинал, подлежащ на заверка;
3.Документ за собственост;

4.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

10 дни

 

3.Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи:

1.Искане по образец; 
2.Документ за собственост; 
3.Удостоверение за наследници (при необходимост);

4.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

ТАКСА

40.00 лв

.

Закон за устройство на територията - чл.140

4.Презаверяване на виза, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи

1.Искане по образец;
2.Оригинал на издадената виза;
3.Документ за собственост;
4.Други документи, когато се изискват по закон;

5.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

10 дни

 

5.Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост;
3.Актуална скица на имота, издадена за земи със сменено предназначение - от общинска служба "Земеделие и гори" /валидност - 6месеца от издаването и/;
4.Скица с предложение за изменението на действащия план;
5.Становище от РИОСВ;
6.Становище от Регионална здравна инспекция /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно-защитна зона;
7.Становище от Министерство на културата за защитени територии и обекти на културното наследство;

8.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

9.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.135,
ал.3 и чл.136
6.Одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Подробен устройствен план /ПУП/- в 3 екземпляра;
3.Документ за собственост;
4.Съгласувателни писма от "ЕВН България" и "ВиК" - ако имотът е земеделска земя;
5.Протокол от ОПУ и "КАТ-ПП" при РДВР - ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
6.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

7.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

 

7.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проект, по които се издава разрешение за строеж

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост;

3.Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта /за сгради на жилищностроителни кооперации/;

4.Копие от инвестиционния проект с обхват и със съдържание, определени с Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139,ьл.5 от ЗУТ, на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят съгласно посочената наредба - 2 броя;

5. Влезли в сила административни актове,които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие,Закона за културното наследство или по друг специален закон и съответствие на инвестиционния проект с условията на тези актове; 

6.Оценка за съответствието по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;

7. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;

8. Документ с представени изходни данни  и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктора в случаите, когата не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ;

9.Положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

10. Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;

11Квитанция за платена такса за техническа услуга;

12. Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

 

8.Издаване на разрешение за стореж

Необходими документи:

1.Заявление по образец;
2.При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост:
а/ Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж;
б/ Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища- непосредствени съседи на обекта при обект по ал.3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4;
в/ При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39, ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;
г/ Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот ;
д/ Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост;
е/ Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка з чл.21, ал.4 от ЗУТ;

3.Едно копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности /описват се всички части на проекта/;
4.Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ /окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ;
5.Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС;
Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/;
Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория;
Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция;
Становище от ДИТН;
Разрешение от МРРБ по чл.96 от ЗУТ /строителство в свлачищни райони/;
Становище от Министерство на здравеопазването;
Становище от ОПУ;
Становище от КАТ;
Становище от Агенция по горите, когато се засягат горски територии и др.;

6.Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;
7.Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8.Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – чл.193, ал.4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193, ал.1 от ЗУТ;
9.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

10.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАБЕЛЕЖКА: За обекти по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на проекти, се представят документи по т. 1, 2, 3, 6, 7 и 10. За обектите по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ се представя становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а когато по закон се изисква и виза за проектиране / чл.140 от ЗУТ/.

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.148

9.Искане за вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост;

3.Други документи, обосноваващи променените обстоятелства / одобрена преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др./ ;

4.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

10.Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Други документи, когато се изискват по закон;

4.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

11.Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за собственост;

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.195, ал.5 и чл.196 

12.Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2. Документ за собственост;

3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

13.Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Технически паспорта на сградата в 3 екземпляра, като в един от тях е приложен и магнитен носител;
3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

3 дни

 

Наредба №5  на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007г.) -  чл.16

14.Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
а) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
б) заверена заповедна книга;
в) акт обр. 14 за приемане на конструкцията.
г) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.
д) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
4.Технически и енергиен паспорт на строежа;
5.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
6.Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи - РСПБЗ, РЗИ, АХ, ДИТН, РИОСВ, НИНКН и др./;

7.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

8.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.177, ал.3 и ал.4

15.Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
3.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
4.Заверена заповедна книга;
5.Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
6.Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
7.Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
8.Удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР;
9.Технически и енергиен паспорт на строежа;
10.Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
11.Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи - РСПБЗ, РЗИ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др./;
12.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

13.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.177, ал.3 и ал.4

16.Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Искане по образец; 
2.Документ за собственост; 
3.Геодезическо заснемане в графичен и цифров вид (CAD формат); 
4.Акт 15 със съответните заверки;

5.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.54, ал.3 и във връзка с чл.175 от ЗУТ.
17.Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост;
3.Нотариално заверена декларация за годината на строителство на сградата (ако същата не е отразена на плана и планът е одобрен преди 1987 г. );
4.Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите, когато сградата не е на изискващото се отстояние от имотната граница (регулационната линия);

5.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

Закон за устройство на територията – §16, ал.1 от Преходните разпоредби

18.Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходими документи:

1.Заявление по образец; 
2.Издаденото разрешение за строеж; 
3.Документ за собственост; 
4.Удостоверение за наследници (при необходимост); 
5.Екзекутивната документация – 2 екземпляра от проекта по всички части; 
6.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

7.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

ТАКСА

0.20 лв. на кв.м./л.м., но не по-малко от 20.00 лв.

 

 

19.Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост;
3.Документи за законност на сградата /одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за линия и ниво, акт за узаконяване или др./ или удостоверение за търпимост на сградата;
4.Схема от Агенцията по кадастър за населените места с кадастрална карта;

5.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

20.Издаване на констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост;
3.Протокол за линия и ниво – заверен по нива;
4.Акт - Образец 14 за приемане на конструкцията;
5.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

6.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

ТАКСА

50.00 лв. 

 

Закон за устройство на територията - чл.181, ал.2
Закон за местните данъци и такси - чл.4, ал.3

21.Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Необходими документи:

1.Искане по образец; 
2.Документ за собственост на имота, върху който ще се поставя преместваемо съоръжение или РИЕ / в случаите на частен имот/ или договор за наем с Община Садово и държавна институция / за терени общинска или държавна собственост/; 
3.Копие от одобрена схема за разполагане на преместваемо съоръжение или РИЕ; 4.Виза за проектиране /монтаж/ на преместваемо съоръжение или РИЕ; 
5.Одобрен от главния архитект на общината проект за преместваемото съоръжение или РИЕ; 
6.Договори с експлоатационните дружества при захранване на обекта с ток и вода;

7.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

8.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

30 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.56

22.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

3 дни

 

23.Искане за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Решение за строеж; 
3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

24.Искане за изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ в графичен вид

Необходими документи:

1.Искане по образец;
2.Документ за собственост – копие;
3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

7 дни

 

25.Искане за приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи:

1.Заявление по образец; 
2.Издаденото разрешение за строеж; 
3.Документ за собственост; 
4.Удостоверение за наследници (при необходимост); 
5.Екзекутивната документация – 2 екземпляра от проекта по всички части; 
6.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

7.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

10 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.175, ал.2

 

26. Искане за удостоверяване на идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

1.Заявление по образец; 
2.Документ за собственост; 
3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни - такса 20 лева;

3 дни - такса 60 лева;

 

Закон за устройство на територията - чл.175, ал.2

27.Искане за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Необходими документи:

1.Заявление по образец; 
2.Удостоверение за наследници (при необходимост); 
3.Квитанция за платена такса за техническа услуга;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

Срок за изпълнение:

14 дни

 

Закон за устройство на територията - чл.175, ал.2

В областта на Устройството на територията, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии  се извършват и други услуги, посочени в Наредба №4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово. Таксите и цените на тези услуги се съдържат в същата наредба (чл.26) . Наредбата е публикувана в меню Общински съвет, Документи, Наредби.

 

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 3

тел.централа: 03118/26-01

тел.централа: 03118/21-71