0884 233 790

Местни данъци и такси


Административни услуги в областта на 


МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Наименование на услугата

нормативно основание

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти (когато не е подадена такава или са настъпили промени в декларираните характеристики);

4.Скица на имота - препис (за земеделски земи и гори);

5.Характеристика на имота (за земеделски земи и гори);

6.Удостоверение за наследници (при необходимост);

7.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

*обикновена услуга – издаване в 5-дневен срок от подаване на искането;

*бърза услуга – издаване в срок 2 работни дни от подаване на искането;

*експресна услуга – издаване в рамките на работния ден на подаване на искането

ТАКСА

*обикновена услуга - 5.00 лв.;

*бърза услуга         - 10.00 лв.;

*експресна услуга  - 15.00 лв.

 

Закон за местните данъци и такси - чл.3,ал.2 и ал.3, от Приложение №2 
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти
2.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Декларация по чл.14 от ЗМДТ;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

*обикновена услуга – издаване в 5-дневен срок от подаване на искането;

*бърза услуга – издаване в срок 2 работни дни от подаване на искането;

*експресна услуга – издаване в рамките на работния ден на подаване на искането

ТАКСА

*обикновена услуга - 5.00 лв.;

*бърза услуга         - 10.00 лв.;

*експресна услуга  - 15.00 лв.

 

Закон за местните данъци и такси - чл.3,ал.2 и ал.3, от Приложение №2 
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти
3.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Декларация по чл.14 от ЗМДТ;

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

*обикновена услуга – издаване в 5-дневен срок от подаване на искането;

*бърза услуга – издаване в срок 2 работни дни от подаване на искането;

*експресна услуга – издаване в рамките на работния ден на подаване на искането

ТАКСА

*обикновена услуга - 5.00 лв.;

*бърза услуга         - 10.00 лв.;

*експресна услуга  - 15.00 лв.

Закон за местните данъци и такси - чл.12 и чл.3, ал.2 от Приложение №2 
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти
4.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти (когато не е подадена такава или са настъпили промени в декларираните характеристики);

4.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

*обикновена услуга – издаване в 5-дневен срок от подаване на искането;

*бърза услуга – издаване в срок 2 работни дни от подаване на искането;

*експресна услуга – издаване в рамките на работния ден на подаване на искането

ТАКСА

*обикновена услуга - 5.00 лв.;

*бърза услуга         - 10.00 лв.;

*експресна услуга  - 15.00 лв.

 

Закон за местните данъци и такси - чл.12 и чл.3, ал.2 от Приложение №2 
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти

5.Издаване на удостоверение за декларирани данни

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

в рамките на работният ден

ТАКСА

*по искане на физически лица (декларатори или техни наследници) – 5.00 лв.;

*по искане на юридически лица или лица, различни от декларатори и техни наследници - 
10.00 лв.

Закон за местните данъци и такси-  чл.110, ал.1, т.12 във връзка с чл.14 и чл.54
6.Издаване на  удостоверение за платен данък върху превозните средства по ЗМДТ

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:
в рамките на работният ден

ТАКСА
5.00 лв.

 

Закон за местните данъци и такси - чл.4, ал.3 във връзка с чл.52
7.Издаване на  удостоверение за платен данък и/или такса за битови отпадъци по ЗМДТ

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:
в рамките на работният ден

ТАКСА
5.00 лв.

Закон за местните данъци и такси - чл.4, ал.3 във връзка с чл.1, ал.1, т.1 и чл.6, ал.1, б. "а"
8.Издаване на  удостоверение за платен данък върху наследство по ЗМДТ

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:
в рамките на работният ден

ТАКСА
5.00 лв.

 

Закон за местните данъци и такси - чл.41 във връзка с чл.29, ал.1

9.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

Необходими документи:

1.Искане по образец;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

ИСКАНЕ (образец)

Срок за изпълнение:

в рамките на работният ден

ТАКСА

*за физически лица – 5.00 лв.;

*за юридически лица – 10.00 лв.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.87, ал.6 във връзка със 
Закона за местните 
данъци и такси - чл.4, ал.1и ал.3 и чл.9а, ал.1 и чл.9б

10.Заверка относно деклариран имот на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка

Необходими документи:

1.Искане в свободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
до 7 дни

ТАКСА
5.00 лв.

Закон за местните данъци и такси - чл.3; чл.14, ал.1; чл.110, ал.1, т.13

11.Издаване и Заверка на дубликат на приходна квитанция за платени данъци и/или такси

Необходими документи:

1.Искане в сбободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка).

Срок за изпълнение:
в рамките на работният ден

ТАКСА

5.00 лв.

Закон за местните данъци и такси

12.Издаване и Заверка на копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ

Необходими документи:

1.Искане в свободна форма;

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Срок за изпълнение:
в рамките на работният ден

ТАКСА

*когато копието се предоставя на физически лица(податели или техни наследници) – 
5.00 лв.;

*когато копието се предоставя на юридически лица или лица, различни от податели и техни наследници –10.00 лв.
 

Закон за местните данъци и такси - чл.3, чл.14 ал.1, чл.110 ал.1, т.13

13.Издаване на справка по искане на съдебен изпълнител

Необходими документи:

1.Искане в свободна форма;

Срок за изпълнение:

до 14 дни

ТАКСА
10.00 лв.
.

Закон за местните данъци и такси, чл. 431, ал. 4 от ГПК

Адрес и телефон за справка по услугите:

гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, етаж 2, отдел "Местни приходи и контрол"

тел.централа: 03118/26-01  вътрeшен 120 или 129

тел.централа: 03118/21-71  вътрeшен 120 или 129
директен тел.: 03118/20-17
GSM: 0882384636 
e_mail: mpk@sadovo.bg