0884 233 790

Новини

 • Професионална селскостопанска гимназия Садово

  Професионална селскостопанска гимназия Садово, като най-старото земеделско училище в България  подготвя специалисти в областта на селското стопанство.   

  Отвори
 • Заповед № 257 от 07.09.2021 г. на кмета на община Садово

  Заповед № 257 от 07.09.2021 г. на кмета на община Садово

  Отвори
 • Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 • COVID-19

 • ИНФОРМАЦИЯ COVID-19

 • ЕФЕКТИВНО ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

 • Заповед № РД-01-264 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 • Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 • Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 • Заповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 • Заповед № 277 от 28.10.2020 г. на кмета на община Садово

 • Заповед № 279 от 28.10.2020 г. на кмета на община Садово

 • Заповед № 235 от 09.08.2021 година на кмета на община Садово

  Заповед № 235 от 09.08.2021 година на кмета на община Садово

  Отвори
 • Подобряване на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ "МИГ - Община Садово"

  Подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ „МИГ – Община Садово” За втори път ОбщинаСадово се възползва от възможността да участват с проектно предложение в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.610-0093Подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 СНЦ „ МИГ – община Садово“, по ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. одобрява проектното предложение на СНЦ „МИГ – община Садово” „ и през м. март 2023 е подписан Административен договор –РД 50 -96/ 24.03.2023 год.  С изпълнението на дейностите включени в проекта местната общност ще получи информация, за новите възможности който се откриват, чрез инструментите на Европейският съюз структурните фондове  Програма „Околна среда 2021 – 2027” /ПОС/  Министерство на околната среда; Конкурентоспособност и иновации 2021-2027/ ПИКП/ Министерство на иновациите и растежа ;Програма „Образование“ 2021 – 2027 /ПО/  Министерство на образуванието,  Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 /ПРЧР/ Министри по труда и социалната политика и  Стратегическият план за развитие  2023 - 2027 МЗХ, подхода Лидер/СПРСР/ Министерство на земеделието и храните. Информационните срещите и обученията,  който ще се провеждат на територията на община Садово, ще послужат за определяне на потребностите на населението и разписване на интервенции в Стратегията ВОМР, който да гарантират привличане на ресурс за стартиращ бизнес и на вече разработен бизнес на  двете териториите. Чрез подхода Лидер, до  местната общност достига повече ресурс от  ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното историческото наследство за поколенията. Подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на ръководството СНЦ „МИГ – община Садово”.           С проведените информационни  срещи, конференция и водените разговори  се потвърждава интереса на местната общност, че има необходимост  от привличане на допълнителен  ресурс за територията, за да стане тя  по привлекателна за младите хора. Достъпа до социални услуги, подобряването на материалната база на училища и детски градини са само част от възможностите, който дава Подхода Лидер за териториите, който ще изготвят стратегии за ВОМР. Ресурса,  който е включен в СВОМР на МИГ – община Садово”, ще се ползва само от местната общност и заинтересовани страни от общината. В различните програми е възможно да се включат, както публични бенефициенти/ Община, Неправителствени организации-НПО, Читалища/ , така и Юридически лица / микро, малки, средни и големи предприятия от различни сектори на икономиката. Приоритетите на територията са да се създават работни места и да се изпълняват различни проекти със средства от ЕС, който да направят територията по привлекателна за туристи и за местните хора. Земеделието е сектор с има най голяма заетост на работещи хора, важно е да се инвестира в него, за да се ползват рационално природните ресурси и подобри конкурентоспособността.  В стратегията за ВОМР земеделските стопани ще имат възможност да се възползват от ресурс, който е пряко свързан с основната дейност по създаване на трайни насаждения, животновъдни обекти, преработка на земеделска дейност и неземеделски дейности да диверсификацират  своята дейност/ примери : счетоводни услуги, социални услуги, сервизи,  производства на микро предприятия извън земеделието, - текстил, метали и др. / Друга възможност, от която ще се възползва територията е подобряване на инфраструктурата / улици, детски площадки ,паркове,  осветление и др./на населените места в община Садово. Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие, още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето. Чрез различни обучения на педагогическият и непедагогическият персонал, медиаторите ще се създаде една по добра среда за учащите в училищата на територията на„МИГ – община Садово”. Програмата за околна среда  е инструмент, който ще допринесе за запазване на голямото природно и културно богатство на територията на МИГ-а.  Двата приоритета, който са застъпени в нея са показател, че цялото общество трябва да полага грижи, т.к като природата сме я взели назаем от нашите деца. Биоразнообразието и отпадъците са пряко свързани с опазването и подобряване на качеството на живот на населението и  природата е наш дом, трябва да я оставим за поколенията в по добро състояние. Прилагането на подхода Лидер на територията „МИГ – община Садово ”, ще гарантира на общината убеденост, че гражданите им ще имат адекватен достъп до средствата от Европейските фондове . Чрез стратегията за ВОМР общините ще имат възможност да партнират с други европейски страни и да обменят добри практики в различни социални, културни и други дейности.                

  Отвори
 • П Р О Е К Т С регистрационен номер BG05SFPR002-2.003-0063-C01, „ Бъдеще за децата на община Садово“

                 

  Отвори
 • ДАРИ КРЪВ, СПАСИ ЖИВОТ!

      Настоящото е призив към всички Вас за съдействие при осъществяването на акциите на Кръвен център – Пловдив за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на територията на област Пловдив. „Районен център за трнсфузионна хематология“ е ключово лечебно заведение за здравеопазването в град Пловдив и Южен централен район. Кръвният център има повече от седемдесет годишна история и функционира ежедневно, като обслужва болничните структури на областите Пловдив, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян. РЦТХ – град Пловдив осигурява с качествена и безопасна кръв и кръвни биопродукти всички лечебни заведения в региона, който обхваща една пета от територията на Република България. Тази дейност е регламентирана от „Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането“ и се осъществява, както с провеждането на кръводаряване в кабинетите на Трансфузионния център, така и с организиране на акции за кръводаряване в държавни, общински и частни предприятия, учреждения и структури на територията на град Пловдив и областта. Кръводаряването е хуманен, безвъзмезден акт на милосърдие и човешка солидарност към всеки, който страда от тежко заболяване или е пострадал при инцидент. Дарената кръв се използва за лечение при пациенти с остри кръвозагуби, причинени от травми, за лечение на тежки изгаряния, при планови и спешни хирургични и акушерски интервенции, при AB0 и Rh несъвместимост на майката и плода, за лечение на злокачествени заболявания, както и за поддържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии. Съгласно нормативната уредба в Република България дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната (в редки изключения и за тежко пострадали наши сънародници в чужбина). Кръводаряването е полезно. То стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. В световен мащаб кръводаряването е все по-препоръчителен метод за регенериране на клетките в човешкия организъм. По напълно безопасен начин кръводарителят дарява 450 мл. кръв. Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г. с тегло над 50 кг, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да дари кръв. Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – до 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца. Кръводарителят получава 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда), подкрепителна закуска и подарък, а при изрично изявено желание и резултати от направени изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група. Всички консумативи, които се използват по време на кръводаряването, са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба. Не съществува никаква възможност от заразяване със СПИН или друга инфекция, предавана по кръвeн път. С общи усилия може да се създаде положително отношение към безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Решението е Ваше – кръвта няма аналог – дарете кръв – спасете живот – това е безценно!

  Отвори
 • Конкурс за рисунка "С България в сърцето" на община Садово и МКБППМН

      Победителите в конкурса за рисунка "С България в сърцето" на община Садово и МКБППМН:   1. Подготвителни групи:     Първо място - ПГ, ДГ "Н.Йорданова" с.Караджово     Второ място - Димитър Атанасов,7г., с.Поповица     Трето място - Владислава Иванова, 5г.,ДГ"Детски свят", гр.Садово   2. Първи - четвърти клас:     Първо място - Лозана Маринова, 2кл., ОУ"Св.Св. Кирил и Методий",     с. Чешнегирово.     Второ място - Фиданки Демирева, 2кл., ОУ "Св. Св. Кирил и Методий ",     с. Чешнегирово      Трето място - Мелиса Ангелова, 2кл., ОУ "Св. Св. Кирил и Методий ",      с. Чешнегирово   3. Пети – седми клас:     Първо място - Селен Халил, 7кл, ОУ"Васил Левски", с. Караджово     Второ място - Илкнур Велиева, 7кл., ОУ "Васил Левски", с. Караджово   Честито на победителите!   За всички участници в конкурса има награди,  грамоти и поощрения.    На 05.03.24 г. в ДГ и ОУ участниците лично ще получат своите награди, грамоти и поощрения.   Изложбата с всички творби може да се разгледа в сградата на Община Садово, първи етаж до края на месец март.  

  Отвори
 • ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

                                                        

  Отвори