0884 233 790

Подобряване на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ "МИГ - Община Садово"

Подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на

СНЦ „МИГ – Община Садово”

За втори път ОбщинаСадово се възползва от възможността да участват с проектно предложение в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.610-0093Подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 СНЦ „ МИГ – община Садово“, по ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020. Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. одобрява проектното предложение на СНЦ „МИГ – община Садово” „ и през м. март 2023 е подписан Административен договор –РД 50 -96/ 24.03.2023 год.  С изпълнението на дейностите включени в проекта местната общност ще получи информация, за новите възможности който се откриват, чрез инструментите на Европейският съюз структурните фондове  Програма „Околна среда 2021 – 2027” /ПОС/  Министерство на околната среда; Конкурентоспособност и иновации 2021-2027/ ПИКП/ Министерство на иновациите и растежа ;Програма „Образование“ 2021 – 2027 /ПО/  Министерство на образуванието,  Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 /ПРЧР/ Министри по труда и социалната политика и  Стратегическият план за развитие  2023 - 2027 МЗХ, подхода Лидер/СПРСР/ Министерство на земеделието и храните. Информационните срещите и обученията,  който ще се провеждат на територията на община Садово, ще послужат за определяне на потребностите на населението и разписване на интервенции в Стратегията ВОМР, който да гарантират привличане на ресурс за стартиращ бизнес и на вече разработен бизнес на  двете териториите. Чрез подхода Лидер, до  местната общност достига повече ресурс от  ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното историческото наследство за поколенията. Подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на ръководството СНЦ „МИГ – община Садово”.

          С проведените информационни  срещи, конференция и водените разговори  се потвърждава интереса на местната общност, че има необходимост  от привличане на допълнителен  ресурс за територията, за да стане тя  по привлекателна за младите хора. Достъпа до социални услуги, подобряването на материалната база на училища и детски градини са само част от възможностите, който дава Подхода Лидер за териториите, който ще изготвят стратегии за ВОМР. Ресурса,  който е включен в СВОМР на МИГ – община Садово”, ще се ползва само от местната общност и заинтересовани страни от общината. В различните програми е възможно да се включат, както публични бенефициенти/ Община, Неправителствени организации-НПО, Читалища/ , така и Юридически лица / микро, малки, средни и големи предприятия от различни сектори на икономиката. Приоритетите на територията са да се създават работни места и да се изпълняват различни проекти със средства от ЕС, който да направят територията по привлекателна за туристи и за местните хора. Земеделието е сектор с има най голяма заетост на работещи хора, важно е да се инвестира в него, за да се ползват рационално природните ресурси и подобри конкурентоспособността.  В стратегията за ВОМР земеделските стопани ще имат възможност да се възползват от ресурс, който е пряко свързан с основната дейност по създаване на трайни насаждения, животновъдни обекти, преработка на земеделска дейност и неземеделски дейности да диверсификацират  своята дейност/ примери : счетоводни услуги, социални услуги, сервизи,  производства на микро предприятия извън земеделието, - текстил, метали и др. /

Друга възможност, от която ще се възползва територията е подобряване на инфраструктурата / улици, детски площадки ,паркове,  осветление и др./на населените места в община Садово.

Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие, още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето. Чрез различни обучения на педагогическият и непедагогическият персонал, медиаторите ще се създаде една по добра среда за учащите в училищата на територията на„МИГ – община Садово”.

Програмата за околна среда  е инструмент, който ще допринесе за запазване на голямото природно и културно богатство на територията на МИГ-а.  Двата приоритета, който са застъпени в нея са показател, че цялото общество трябва да полага грижи, т.к като природата сме я взели назаем от нашите деца. Биоразнообразието и отпадъците са пряко свързани с опазването и подобряване на качеството на живот на населението и  природата е наш дом, трябва да я оставим за поколенията в по добро състояние.

Прилагането на подхода Лидер на територията „МИГ – община Садово ”, ще гарантира на общината убеденост, че гражданите им ще имат адекватен достъп до средствата от Европейските фондове . Чрез стратегията за ВОМР общините ще имат възможност да партнират с други европейски страни и да обменят добри практики в различни социални, културни и други дейности.          

 

 

 


«