0884 233 790

Професионална селскостопанска гимназия Садово

Професионална селскостопанска гимназия Садово, като най-старото земеделско училище в България  подготвя специалисти в областта на селското стопанство. Нашият екип използва възможността да кандидатстваме по програма”Еразъм+” , която е финансирана от ЕС за практика на ученици в европейски държави.

ПССГ има осъществени девет проекта по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност-мобилност и по програма „Еразъм+”, КА1„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”  за практика на учениците в европейски програми.

Последния проект се проведе от 03.04.2023г. до 21.04.2023г в гр. Сполето – Италия с партньор: AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, на тема  ”Обучение чрез работа в биологичното зеленчукопроизводство за успешна професионална реализация“ с рег.№ 2022-1-BG01-KA121-VET- 000056782.

Ползвателите на проект получаваха сертификат от страната –домакин за проведения стаж и международен паспорт Europass.


«