0884 233 790

П Р О Е К Т С регистрационен номер BG05SFPR002-2.003-0063-C01, „ Бъдеще за децата на община Садово“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2021 - 2027

Приоритетни оси „Социално включване и равни възможности“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Бъдеще за децата“ - BG05SFPR002-2.003

 

 

 

П Р О Е К Т

 

 

С регистрационен номер BG05SFPR002-2.003-0063-C01,

 „ Бъдеще за децата на община Садово“

 

 

 

Проектът обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 100 деца в нужда и техните семейства.

 

 

 

 

 

Бенефициент – община Садово

Начало на проекта – 01.11.2023 година

Край на проекта – 31.12.2024 година

Стойност на проекта – 340 000лв.

 

 

 

„Бъдеще за децата на община Садово”

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси”

Съфинансирано от Европейски съюз

Приоритетни оси „Социално включване и равни възможности”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова възможност

с регистрационен  номер BG05SFPR002-2.003-0063-С01

 

 

 

Целта на проекта е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможности, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

 

Екипът е в състав от  различни специалисти с дългогодишен опит в областта си / социални работници, психолози, педагози, рехабилитатор, медиатори, медицинска сестра, логопед, арт терапевт/.

 

Дейностите в рамките на проекта са помощ, подкрепа, информиране, учене. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие, както и да се подобри качеството на живот и осигури социално включване на децата и техните семейства.

Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействия между различни услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите групи.

 

Ще бъдат подкрепени следните целеви групи:

 

                                 1. деца с увреждания

                                 2. деца в риска от отпадане от образователната система.

                                 3. превенция на ранни бракове, непълнолетни майки.

                                 4. подкрепа и  професионално ориентиране на младежи до двадесет годишна възраст.

 

Направления:

 1.    Прилагане на съвременни методи на лечение, обучение и рехабилитация на базата на изготвена

индивидуална програма за всяко дете.

 Психологична помощ и терапия.

                         Психомоторни занятия - стимулиране на общуването и изразяването в индивидуални или групови занимания, използвайки звукови и музикални елементи.

               Рисуване и приложни дейности.

               Речево- говорна терапия.

                Рехабилитационни процедури, свързани с двигателни упражнения за формиране на правилен строеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите.

2. Много са причините, които довеждат до ранното отпадане от образователната система.

Образованието обаче е неразделна единица от човешкото развитие. То  отваря много врати пред нас, а доброволното отпадане от него означава лешаване от шансове и възможности. За целта е необходимо индивидуален подход към всеки отделен случай на дете в риск от отпадане, както по отношение идентифициране, осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа, мотивационен медиатор, социален работник, и най-важната роля на родителя. Положителното разрешаване на ситуацията на дете в риск е от особено значение да бъде осигурена добра координация между личността на ученика, семейството, училището, институции и общността.

3. Подкрепящи беседи и семинари за непълнолетни родители и непълнолетни лица, които

съжителстват на семейни начала.

4. Мотивация за завършване на училище, продължаване на образованието  след това и реализиране

на пазара на труда.

 

Очаквани резултати:

 

-          Информираност – запознаване с институции;

-          Вземане на правилни решения и тяхното реализиране;

-          Повишаване на увереността и себеоценката.

 

 

 

 

 

 

 

 


«