0884 233 790

Вътрешни правила


Вътрешни правила

.

Възложител

Кмет на община Садово

Акт за приемане на вътрешните правила

Заповед № 32 от 09.02.2018 г. за приемане на вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Садово

Вътрешни правила по чл. 244 от ЗОП

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Садово

 

Възложител

Кмет на община Садово

Вътрешни правила по чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Садово

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в община Садово в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

 

Възложител

Основно училище с. Богданица

Вътрешни правила по
чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Основно училище с.Богданица

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в Основно училище с.Богданица в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки

 

Възложител

Основно училище "Христо Ботев" с. Поповица

Вътрешни правила по
чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ "Христо Ботев" с.Поповица

Вътрешни правила по чл.101г, ал.4 
от ЗОП

Вътрешни правила за получаването, разглеждането и оценката на оферти, подадени в ОУ "Христо Ботев" с.Поповица в резултат на публикувана публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки