0884 233 790

Договори с директно възлагане


Договори с директно възлагане 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 3 от 26.01.2015 г.

Договор

Договор от 20.01.2015 г. с предмет:"Изготвяне на инвестиционен проект в части: ОВК, ЕЕ, Ел за обект СОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, община Садово"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

.

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 2 от 26.01.2015 г.

Договор

Договор от 15.01.2015 г. с предмет:"Отпечатване, пликоване и доставяне на данъчни съобщения по ЗМДТ за 2015 г."

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 1 от 26.01.2015 г.

Договор

Договор от 05.01.2015 г. с предмет:"Експертни, контролни и консултантски услуги (архитектурни)"

Допълнителни споразумения за
изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и
размера на всяко извършено плащане
по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на
договора

 .

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на 
електронната преписка и дата на създаване

№ 10 от 19.12.2014 г.

Договор

Договор от 19.12.2014 г. с предмет:"Изработка и монтаж на билборд" по проект "Причиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната система на с.Кочево, община Садово и довеждаща инфраструктура"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на 
електронната преписка и
дата на създаване

№ 9 от 19.12.2014 г.

Договор

Договор от 15.12.2014 г. с предмет:"Доставка и монтаж на прозорци от PVC за ремонт на сградата на ЦДГ с.Моминско община Садово"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане
по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 8 от 18.12.2014 г.

Договор

Договор от 01.12.2014 г. с предмет:"Енергиен доклад"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 7 от 21.11.2014 г.

Договор

Договор от 10.11.2014 г. с предмет:"Експертни, контролни и консултантски услуги за част Електро"

Допълнителни споразумения за
изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и
размера на всяко извършено плащане
по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационенномерна 
електронната преписка и дата на създаване

№ 6 от 21.11.2014 г.

Договор

Договор от 03.11.2014 г. с предмет:"Анкетно проучване за оценка на риска от отпадане от образователната среда на децата в 10-те детски градини на община Садово" по проект BG06-236 "Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово", по програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана чрез финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

                                                                                                                                                    

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 5  от 21.11.2014 г.

Договор

Договор от 03.11.2014 г. с предмет:"Изготвяне на рекламно информационни материали и реализация на дейности по визуализация и публичност" по проект BG06-236 "Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово", по програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана чрез финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Допълнителниспоразумения за изменения на договора

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

                                                                                                                                                    

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на електронната преписка и дата на създаване

№ 4 от 18.11.2014 г.

Договор

Договор от 27.10.2014 г. с предмет:"Външен одит на изпълнявания от възложителя предмет "Дом в общността - услуги за социално включване в община Садово" финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на
електронната преписка и дата на създаване

№ 3 от 18.11.2014 г.

Договор

Договор от 27.10.2014 г. с предмет:"Упражняване на независим строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и контрол по строителството при изпълнение на СМР на обект: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната мрежа на село Кочево, община Садово и довеждаща инфраструктура"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

.

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на
електронната преписка и дата на създаване

№ 2 от 11.11.2014 г.

Договор

Договор от 13.10.2014 г. с предмет:"Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи по изготвени работни проекти на обект: "Пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на село Кочево, община Садово" и довеждаща инфраструктура"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

                                          

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на 
електронната преписка и дата на създаване

№ 1 от 31.10.2014 г.

Договор

Договор от 24.10.2014 г. с предмет:"Доставки на канцеларски материали и консумативи за управление и отчитане на проект BG06-236 "Развитие на деца в риск и подкрепа за образованието в община Садово", по програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана чрез финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014"

Допълнителни споразумения за изменения на договора

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора (вкл. авансовите)

                                                                                                                                                    

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора