0884 233 790

Програми и проекти

.

 

 

     МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

                        Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2021 - 2027 г

Приоритетни оси „Социално включване и равни възможности“

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„ Бъдеще за децата“ - BG05SFPR002-2.003                       

 

П Р О Е К Т

 

 

С регистрационен номер BG05SFPR002-2.003-0063-C01

 „Бъдеще за децата на община Садово“ 

 

=

- информация за проекта

- информация за проекта

,

BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г 

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Садово“

=

- Информация за проекта

,

 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Проект "Грижа в дома в община Садово"

,

- Информация за проекта

,

==

Проект BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени в общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г

- Информация за приключване на проекта 

- Посещение в Норвегия

- Информация за изпълнението на проекта

- Информация за проекта

- Информация за откриваща пресконференция по Проект  BGENVIRONMENT-4.004-0014 „Подобряване на капацитета на администрациите и пилотно прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени в общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча“

=

Проект № BG05SFOP001-2.025-0151 с наименование „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството“ на ОПДУ

- Информация за проекта

МПр......

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проект "Топъл обяд в община Садово"

- "Топъл обяд в община Садово" - проектът продължава до 30.09.2025 г.

- Информация за проекта

.

Проект "Мониторинг на местни политики в община Садово за ефективно приемане и участие на роми чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса"

.

- Добри практики

- Препоръки

- доклад

-  информация за проекта

- оценка община Садово

- анализ община Садово

......

Проект № BG05M9OP001-2.040-0010 "Предоставяне на патронажна грижа в община Садово"

.

Проект № BG05M2OP001-3.002-0130-С02 „Интеграция и добро образование за учениците от ОУ „Гео Милев „гр. Садово“

.

Презентация на Проект № BG06RDNP001-7.007-0037-C01 "Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община Садово"

.

Презентация на Проект № BG06RDNP001-7.001-0106-C01 "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Садово"

.

Презентация по Проект № 16/07/2/0/00388 „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Садово“

,

Проект № BG05M2OP001-3.001-0073- "Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово"

Проект № BG05M9OP001-1.002-0028 "Активни, мотивирани и заети в община Садово"

.
Проект BG05M9OP001-2.002-0013-C001 "Услуги за социално включване и независим живот в община Садово" 

Проект BG06-236 "Развитие на децата в риск и подкрепа за образованието в община Садово"
.
Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 "Нови възможности за грижа"

 

.