0884 233 790

Публични обсъждания

.Про

ССС

Обществено обсъждане за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

- Презентация

Публикувано на: 05.03.2024 г.

=

Покана за обществено обсъждане на анализна потребностите от социални услуги

,

- Предложение за национална карта на социалните услуги

- Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги

Публикувана на: 11.10.2023 г.

.

Проект на Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, собственост на община Садово

......

Публикувано на: 28.09.2022 г.

....

..........

Справка за резултатите от обществените консултации по Проекта на Наредба № 15 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Садово

Публикувана на: 03.11.2021 г.

,

Проект на Наредба № 15 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Садово, ведно с мотивите за приемането и

                                                                                                             Публикувана на: 19.08.2021 г.

,

  Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на Наредба № 2

Публикувана на: 12.05.2021 г.

.

Проект на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото собственост на община Садово, ведно с мотивите за приемането и

                                                              Публикувана на: 05.03.2021 г.

.

Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 4

Публикувана на: 25.02.2021 г.

.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово, ведно с мотивите за приемането и

Публикувана на: 25.01.2021 г.

.

Обществено обсъждане на "План за интегрирано развитие на община Садово"

Публичното обсъждане на плана ще се проведе на 07.10.2020 г./сряда/ от 11,00 часа в залата на НЧ "Христо Смирненски" гр. Садово. Каним всички граждани на община Садово.

За мнения и препоръки на email: sadovo@sadovo.bg

Публикуван на: 10.08.2020 г.

.

Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на мстните такси и цени на услугите в община Садово

Публикувана на: 27.04.2020 г.

.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово, ведно с мотивите за приемането и

                                       Публикувана на: 25.03.2020 г.

.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА САДОВО