0884 233 790

Наредби
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Садово, Пловдивска област

Решение № 777/15.05.2017 г. на Административен съд Пловдив - относно отмяна на Чл. 3, Чл. 8 т.9, Чл. 16 и Чл. 17 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Садово, Пловдивска областНаредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на Община Садово, Пловдивска област

Публикувана на: 12.05.2021г.

 

Наредба № 3 за концесиите

 

Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово

Решение № 2386/15.12.2016 г. на Административен съд Пловдив  - относно отмяна на т. 13 от Чл. 26 ал. 1 от Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово


Решение № 2204/02.12.2020г. на Административен съд Пловдив - относно отмяна на Чл. 29 ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Наредба № 5 за символиката на община Садово

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Садово

Наредба № 7 за собствеността, ползването, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътната мрежа в Община Садово

Решение № 1568/02.10.2017г. на Административен съд-Пловдив - относно отмяна на Чл.1 ал.1, Чл.9 ал.7, Чл. 40 т.1 и Чл. 49 ал.1 от Наредба № 7


Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Садово

Наредба № 9 за условията и реда, при които община Садово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които е съдружник или акционер

Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово

Наредба № 11 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Садово

Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета

Наредба № 13 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти

Решение № 916/22.04.2019 г. на Административен съд Пловдив - относно отмяна на Чл.5 ал.1 в частта "български", Чл. 38 ал.1 т.1 и Чл. 39 ал.1 т.1 от Наредба № 13 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Садово


Решение № 251/30.01.2020г. на Административен съд Пловдив - относно отмяна на Чл. 26 ал.1 т. 1 от Наредба № 13 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Садово


Решение № 629/12.03.2020г. на Административен съд Пловдив - относно поправка на очевидна вафтическа грешка в Решение № 251/30.01.2020г.Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на Община Садово

Наредба № 14 за управление на отпадъците на територията на Община Садово

Решение № 2399/21.11.2019г. на Административен съд-Пловдив относно отмяна на Чл. 32 ал.1 в частта "...за събиране..." от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Садово


Решение № 441/17.02.2020г. на Административен съд-Пловдив относно отмяна на чл. 24 ал.2, ал.3 и ал. 4, чл. 30 ал.1 и ал.2, чл. 31 ал.1, чл. 32 ал.2, чл. 33 ал.5, чл. 66 ал.19 предложение първо и чл. 66 ал. 20 предложение първо от Наредба № 14 за управление на отпадъците на територията на Община Садово


Наредба № 15 за отглеждане на живоотни, птици и други в жилищни имоти и парцели на триторията на Община Садово

Публикувана на: 24.11.2021г.

 

 

Наредба № 16 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово

Наредба № 17 за реда за управление на горските територии - собственост на община Садово


Решение № 188/20.01.2020г. на Административен съд-Пловдив относно отмяна на чл. 28 ал.2, чл.39 ал.1, ал.2 и ал.3, чл. 40 ал.3 т.1, чл. 44 ал.2 т. 1 и т.4 и чл. 60 ал.7 от Наредба № 17 за реда за управление на горските територии-собственост на община Садово


Наредба № 18 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община СадовоНаредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Садово

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Садово, област Пловдив


Наредба № 20 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Садово

Публикувана на: 24.11.2021г.