0884 233 790

Постоянни комисии при ОбС-Садово

   

           І. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1.ТОДОРКА АПОСТОЛОВА

                                      2. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

                                      3. ПЕНКО БОНЧЕВ

                                      4. АТАНАС АНГЕЛОВ

            ІІ. КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУД, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНКА ХРИСТЕВА

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                                     2. СПАС ПАНЕВ

                                     3. ТОДОРКА АПОСТОЛОВА

                                     4. ЕВГЕНИ ТАЧЕВ

 

          ІІІ. КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО И  КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКО БОНЧЕВ        

                   ЧЛЕНОВЕ: 1. МИЛКО ХАДЖИЕВ

                                     2. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА

                                     3. НИКОЛА ТОДОРОВ

                                     4. ТОШО ГЕОРГИЕВ

                                      

          ІV. КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ТРАНСПОРТ, СПРОТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:  1. НИКОЛА ТОДОРОВ

                                      2. ХРИСТО КИРЕВ

                                      3. МИЛКО ХАДЖИЕВ

                                      4. НИКОЛА МАНДЕВ

               

           V.КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ            

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА

                                    2. ХРИСТО КИРЕВ

                                    3. ИВАНКА ХРИСТЕВА

                                    4. ГЕОРГИ БУКОВ         VІ.КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ

                  ЧЛЕНОВЕ:  1. НИКОЛА ПЕНЧЕВ

                                     2. СПАС ПАНЕВ

                                     3. МИЛКО ХАДЖИЕВ

                                     4. НИКОЛА МАНДЕВ