0884 233 790

Регистри


Регистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметства в Община Садово за 2022 година

Регистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т. 2 т Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметства в Община Садово за 2021 година


Регистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметства в Община Садово за 2020 година


Регистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметства в Община Садово за 2019 г
одинаРегистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметство в Община Садово - 26.11.2019г.

Регистър на Декларациите по Чл. 35 ал.1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от общински съветници в ОбС-Садово - 26.11.2019г.


Регистър на Декларациите за имущество и интереси по Чл.35 ал.1 т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), подадени от кметове на кметства в Община Садово за 2018 год
.

Регистър на Декларациите за имущество и интереси по Чл. 35 ал.1 т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ),подадени от кметове на кметства в Община Садово-встъпителна


Регистър по Чл. 27 ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


Регистър на Декларации/кметове/ по Чл. 12 т.2, във връзка с Чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Регистър на Декларации/кметове/ по Чл.12 т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Р
егистър на Декларации/от общински съветници/ по Чл. 12 т. 2, във връзка с Чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на Декларации/от общински съветници/ по Чл. 12 т. 1, във връзка с Чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси