0884 233 790

Решения Общински съвет-Садово

Решение № 93, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя с идентификатор 05339.98.8, местност „Рибницата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Болярци, община СадовоРешение № 92, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Грозданка ******** Димитрова и Веселина ******* СтрахиноваРешение № 91, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно писмо с вх. индекс № 09-00-229 от 15.05.2024 година за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събраниетоРешение №90, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план(ПУП-ПП) за трасе на кабелна линия 20 кV за захранване на помпи за напояване на насаждения в ПИ 36244.53.43 и ПИ 36244.50.6 по КККР на село Караджово, община СадовоРешение № 89, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – складова и производствена дейност за поземлен имот с идентификатор 36244.63.26, местност „Тепе Търла“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Караджово, община СадовоРешение № 88, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 36676.57.14, местност „Каратопрак“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Катуница, община СадовоРешение № 87, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от публична общинска собственост в село ЧешнегировоРешение № 86, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно отдаване под наемчрез търг на част от публична общинска собственост в село Кочево
Решение №85, взето с Протокол №8/03.06.2024г. - относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2024 година“Решение № 84, взето с Протокол №8/03.06.2024г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2014/2025г.Решение № 83, взето с Протокол № 8/03.06.2024г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2024 година


Решение № 82, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно провеждане на изнесено заседание и обучение на Общински съвет-Садово


Решение № 81, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно запълване на трите незаети щата на Участък „Полиция“ Садово

Приложение № 1Решение №80, взето с Протокол №7/30.04.2024г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот III-общински в кв. 20 по подробния устройствен план на село КочевоРешение №79, взето с Протокол №7/30.04.2024г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот II-общински в кв. 20 по подробния устройствен план на село КочевоРешение № 78, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно приемане на Общинска стратегия за интегриране на ромите в община Садово за периода 2024-2030 годинаРешение № 77, взето с Протокол № 7/30.04.2024г.- 
относно отпускане на еднократна финансова помощ на сем. Сия и Йордан Сивинови, Атанаска Русторф и сем. Виолета и Митко Йоргови  


Решение № 76, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: Ремонт и реконструкция на път, преминаващ през част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на село Поповица, община Садово, за защитена местност „Мъртвицата“Решение № 75, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за улична регулация(ПУП-ПУР) и попълване на кадастралния план за улица с осови точки 164б и 191б между кв. 66 и кв. 66а и УПИ IX-озеленяване в кв. 66а по плана на село Катуница, община СадовоРешение №74, взето с Протокол №7/30.04.2024г.-
относно предоставяне безвъзмездно за управление на общинска движима вещ по реда на Чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 73, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - корекция на бюджета на Община Садово за 2024 годинаРешение № 72, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация – държавна дейност

Приложение № 1Решение №71, взето с Протокол №7/30.04.2024г. - относно изготвяне на проектно предложение и кандидатстване по програма „Образование“(2021-2027), мярка BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

 Решение № 70, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно отмяна на Решение № 27, взето с Протокол № 4 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 30.01.2024г. и приемане на ново решениеРешение № 69, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно състоянието и дейността на Читалищата в община Садово и приемане на Културен календар на община Садово за 2024 година

Приложение № 1Решение № 68, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово за 2023 годинаРешение № 67, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно дейността на Общинска служба „Земеделие и гори“ гр. Садово и възможностите за кандидатстване по програми на земеделски производители от Община СадовоРешение № 66, взето с Протокол № 7/30.04.2024г. - относно дейността на филиал Садово към Дирекция „Бюро по труда“ Първомай през 2023 година

                                                                                           

Решение № 65, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Трифонов 


Решение № 64, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на  Веселина Асенова, Гергана Атанасова, Силвия Аргирова, Катя Илиева, Тодорка Койчева, Веселина Стоянова, Дияна Асенова, Иван Динков и Йордан Петров Решение № 63, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно покана с вх. индекс № 06-15-42 от 19.02.2024 година за участие в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния редРешение №62, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно предоставяне  безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост за нуждите на ОУ „Гео Милев“ гр. Садово и Детска градина гр. СадовоРешение № 61, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно отдаване под наем на част от публична общинска собственост в с. Чешнегирово по реда на чл. 30, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)Решение № 60, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно отдаване под наем на част от частна общинска собственост в с. Болярци по реда на чл. 30, ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)Решение №59, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно определяне пазарната цена на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) ХVI-147 в кв. 18 по кадастралния и регулационен план(КРП) на село Катуница, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 58, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно предоставяне за ползване на общинска частна собственост по реда на чл. 30 от Закона за пощенските услугиРешение №57,взето с Протокол №6/11.03.2024г.-относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – частна общинска собственост на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град СадовоРешение №56, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2024 година“Решение № 55, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно заявление с вх. № ЗГ-339/01.06.2024г. от Матей Станчев за предоставяне на част от 1580 кв.м. от общински имот с кадастрален идентификатор ПИ 05339.39.498, землище на с. Болярци, община Садово, област Пловдив, м. „Ташкюприя“ с обща площ 34.066 дка, с НТП: Друг вид земеделска, включен в Общински поземлен фонд (ОПФ) за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства по реда на Закона за пчеларствотоРешение №54, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно съгласие за кандидатстване по Проект Красива България(ПКБ) и определяне на финансовото участие на общината при реализирането на проекта


Решение №53, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 2 леки автомобила за нуждите на общинската администрация
                    Решение №52, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно 
отчет на общинския дълг за 2023 година

Приложение № 1Решение № 51, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2023г. към 31.12.2023г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2024г. – с включен остатък от 2023 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Решение №50, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно разкриване на самостоятелна Първа възрастова група в ДГ „Звезда“ с. Чешнегирово, община Садово, Пловдивска областРешение № 49, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Садово, Пловдивска област/2024-2026г./


Решение 48, взето с Протокол №6/11.03.2024г.-относно
 приемане на годишен отчет на МКБППМН за 2023 година


Решение №47, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Садово, приети в периода 01.07.2023г.-31.12.2023г.

Приложение 1Решение №46, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно дейността на Общинския съвет-Садово през 2023 годинаРешение №45, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно определяне на представител на Общински съвет-Садово в Областен съвет за намаляване на риска от бедствияРешение № 44, взето с Протокол № 6/11.03.2024г. - относно дейността на Център за обществена подкрепа при община Садово за 2023 годинаРешение №43, взето с Протокол №6/11.03.2024г. - относно състоянието на престъпността и обществения ред и резултатите от извършената дейност от служителите на Участък „Полиция“ Садово за 2023 годинаРешение №42, взето с Протокол №5/19.02.2024г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Решение № 41, взето с Протокол № 5/19.02.2024г. - относно приемане на бюджет на община Садово за 2024 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6Решение №40, взет
о с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гинка Петрова, Грозданка Хубенова, Елена Димитрова, Гинка Русева, Веселина Стоянова, Йорданка Пенчева, Зоя Гардиянова, Иван Рангелов, Георги Йорданов, Димитър Василев, Павлина Георгиева, Асен Атанасов, Бонка Бакарджиева, Димитър Костов, Величка Василева, Георги Кочев, Благой Чернев, Снежанка Паунова, Атанаска Стоянова, Иванка Каразапрянова и Любка Иванова 

                                                                                    Решение №39, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Спасова 


Решение № 38, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия 20 кV за захранване на помпи за напояване на насаждения в ПИ 36244.53.43 и ПИ 36244.50.6 по КККР на село Караджово, община СадовоРешение № 37, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно съгласие за изменение на подробния устройствен план-план за регулация и застрояване(ИПУП-ПРЗ) и попълване на кадастралния план(ПКП) на УПИ I-фотоволтаична централа, УПИ V-производствени дейности и фотоволтаична централа и УПИ ХVII-производствени дейности и фотоволтаична централа в кв. 13 по плана на гр. Садово, община СадовоРешение № 36, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за складово-промишлена дейност с идентификатор 81342.88.30, местност „Геньовото лозе“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 35, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно възлагане управлението на гори и горски територии, собственост на Община СадовоРешение №34, взето с Протокол №4/30.01.2024г. - относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) VIII-270 в кв. 18 по кадастралния и регулационен план(КРП) на с. Поповица, за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 33, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от публична общинска собственост представляваща: едно помещение от сграда – Здравна служба, построена в урегулиран имот ХI-Детска градина в кв. 23 по подробния устройствен план(ПУП) на село Кочево, община СадовоРешение № 32, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно закупуване на сграда, построена в общински поземлен имот


Решение №31, взето с Протокол №4/30.01.2024г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община Садово за 2024 годинаРешение № 30, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода на мандат 2024-2027 година


Решение № 29, взето с Протокол №4/30.01.2024г. - относно 
дарение на асфалт на Община Първомай


Решение № 28, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно годишна вноска за СНЦ „Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България“Решение №27, взето с Протокол №4/30.01.2024г. - относно одобряване на партньорство по проект „Приеми ме 2015“ и делегиране на права на кмета на Общината да подпише Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Споразумение за средствата, предоставяни от републиканския бюджет


Решение №26, взето с Протокол №4/30.01.2024г. - относно определяне на представител на Общински съвет-Садово, който да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие на област Пловдив


Решение № 25, взето с Протокол № 4/30.01.2024г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2024 година


Решение №24, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно възстановяване по сметка на Община Садово натрупаните и неусвоени средства по чл. 60 и 64 от Закона за управление на  отпадъците за 2023 годинаРешение №23, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно отпускане на еднократна помощ на Стоянка Николова, Златка Оликова, Мария Сталинова, Надежда Динкова, Йорданка Иванова, Иван Кузмов, Илияна Атанасова, Запрян Петров, Атанас Колев, Петя Запрянова, Радка Янкова, Димитър Илиев, Лиляна Костова, Тодор Манолов, Катя Щерева, Петра Славова, Йорданка Михайлова, Гълъбина Гаджева, Величка Николова, Радко Стойков и Атанас Димитров 

                                                                                         


Решение №22, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър КумановРешение № 21, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински пътищаРешение №20, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно съгласие за кандидатстване по Програма „Изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2026 към Министерство на образованието и наукатаРешение № 19, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за производствена и складова дейност с идентификатор № 81342.3.1, № 81342.3.2, № 81342.3.3, № 81342.3.4, № 81342.3.5, местност „Мисилима“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 18, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство с идентификатор 36676.93.3, местност „Дерето“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Катуница, община Садово


Решение № 17, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински пътРешение № 16, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация

Приложение № 1

Приложение № 2Решение № 15, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2024 година

Приложение № 1

Приложение № 2Решение №14, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно определяне на индивидуалните размери на заплатите на кметовете в Община СадовоРешение № 13, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно 
корекция на бюджета на Общината за 2023 година


Решение №12, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно изпълнението на бюджета на Общината за 2022 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5Решение № 11, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землищеРешение №10, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно 
определяне на представител на Община Садово(и негов заместник) от квотата на Общинския съвет в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия"                                                                                           Решение №9, взето с Протокол №3/08.12.2023г. - относно определяне на представители на ОбС-Садово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България/НСОРБ/ 
                                                                                              

Решение № 8, взето с Протокол № 3/08.12.2023г. - относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България/НАПОС-РБ/Решение № 7, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията


Решение № 6, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията по местно самоуправление


Решение № 5, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията по промишленост, селско и горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности

Решение № 4, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията по териториално-селищно устройство, благоустройство и комунална дейност


Решение № 3, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията по социална политика, труд, здравеопазване и вероизповедание, образование, наука и култура


Решение № 2, взето с Протокол № 2/17.11.2023г. - относно избор на председател и членове на Комисията по икономика, финанси и бюджет


Решение № 1, взето с Протокол № 1/09.11.2023г. - относно избор на Председател на Общински съвет-Садово


Решение №615, взето с Протокол №55/17.10.2023г. - относно внесено уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ-Пловдив с вх.№ 2590 от 19.09.2023г. от „ВЕНИГАЗ“ ЕООД „Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на нормална проводимост“ в землищата на с.Поповица, община Садово и с.Чалъкови и с. Белозем, община Раковски, област Пловдив“

Приложение 1Решение №614, взето с Протокол №55/17.10.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гроздана Николова, Гинка Запрянова, Гинка Русева, Ангелина Русева, Тодор Манолов, Асен Ангелов, Асен Илиев, Виолета Йоргова, Запрян Желев, Стоян Наков, Васил Христев, Ангел Колев и Димитър Василев 


Решение №613, взето с Протокол №55/17.10.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Чаушев и Божана Събовска, Катя Илиева и Васил Нинов Решение №612, взето с Протокол №55/17.10.2023г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2023 година


Решение №611, взето с Протокол № 55/17.10.2023г. - относно дейността на Общински съвет–Садово за І-то полугодие на 2023 годинаРешение № 610, взето с Протокол № 54/28.09.2023г. - относно инвестиционно предложение "Почистване коритото на р. Марица от наносни отложения, саморасла растителност и укрепване на бреговете, с цел осигуряване на нормална проводимост" в землищата на село Селци, община Садово и село Чалъкови, община Раковски, област Пловдив

Приложение 1


Решение №609, взето с Протокол №54/28.09.2023г. - относно искане за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2023г. и други корекции на бюджета на Община Садово за 2023 година


Решение №608, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно определяне на наемна цена при отдаване под наем на общински спортен обект – стадион, в град Садово по реда на чл. 108, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта(ЗФВС)Решение №607, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно продажба на общински поземлени имот /ПИ/ № 1051 и на част от ПИ№ 1052 в кв. 87 по подробния устройствен план/ПУП/ на село Чешнегирово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията/ПР на ЗУТ/ за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищно регулационен планРешение №606, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно определяне пазарната цена на застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-стопанска дейност в кв. 97 по подробния устройствен план/ПУП/ на село Болярци, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 605, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - относно продажба на част от общински поземлени имот /ПИ/ № 1052 и на част от общински ПИ № 1053 в кв. 87 по подробния устройствен план/ПУП/ на село Чешнегирово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията/ПР на ЗУТ/ за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищно регулационен планРешение № 604, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - относно учредяване по реда на чл. 62, ал.2 от Закона за енергетиката/ЗЕ/ на възмездно право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергиен обект в общински имот УПИ ХVII-производствени дейности и фотоволтаична централа в кв. 13  по КРП на град Садово


Решение № 603, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - относно учредяване по реда на чл. 62, ал.2 от Закона за енергетиката/ЗЕ/ на възмездно право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергиен обект в общински имот УПИ V-производствени дейности и фотоволтаична централа в кв. 13  по КРП на град Садово


Решение №602, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно отпускане на еднократна помощ на Димитър ******* Ячев Решение №601, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
отпускане на еднократна помощ на Владимир Гавраилов, Тодорка Христова, Йорданка Михайлова, Георги Георгиев, Иванка Петкова, Васка Петрушева, Величка Николова, Ефтим Караджов, Атанас Атанасов, Атанас Атанасов, Иван Динков, Атанаска Ангелова, Георги Христев, Асен Асенов, Рени Канторова и Мариана Илиева 


Решение №600, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Садово и кметове на кметства на селата Богданица, Поповица, Чешнегирово, Караджово, Катуница, Моминско, Селци и Милево


Решение №599, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно награждаване с парична награда Деляна ******** Манева          
                                                     Решение №598, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
отпускане на финансова помощ на сем. Гергана и Валентин Стоянови, Гергана Атанасова и Георги Атанасов Решение №597, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно отпускане на еднократна помощ на Владимир Гавраилов


Решение №596, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - относно 
обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост, находящи се в с. Катуница, община Садово


Решение № 595, взето с Протокол № 53/05.09.2023г.- относно продажба на общински поземлен имот /ПИ/ № 1078 в кв. 104 по подробния устройствен план/ПУП/ на село Чешнегирово по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията/ПР на ЗУТ/ за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищно регулационен план


Решение № 594, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - относно
 отдаване под наем чрез търг на имот частна общинска собственост, представляваща: Едноетажна масивна сграда(производствено хале) и едноетажна сграда(навес), построени в УПИ I-59-стоп. дейност в кв. 3 по плана на Стопански двор гр. Садово


Решение №593, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от публична общинска собственост, представляваща: едно помещение от втори етаж в сградата на здравна служба село Катуница, построена в УПИ VI-Здравна служба в кв. 39 по кадастрално регулационен план на село Катуница


Решение №592, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно  актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост на територията на община Садово за 2023 година


Решение №591, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
управление и разпореждане с общинската собственост за периода 30.06.2022г.-30.06.2023година


Решение №590, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2023/2024 година


Решение №589, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2023/2024 година


Решение №588, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно подготовката и отпочването на учебната 2023/2024г. в основните училища и детски градини на територията на ОбщинатаРешение №587, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно 
резултатите от приключване на учебната 2022/2023 година


Решение №586, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно приемане на бюджет на Община Садово за 2023 г
.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6


Решение №585, взето с Протокол №53/05.09.2023г. - относно стартиране на процедура по реда на чл. 69 ал. 2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното  и училищното образование за утвърждаване на паралелки под 10 ученика за ОУ с. Чешнегирово, ОУ с. Богданица и ОУ с. Караджово за учебната 2023/2024 годинаРешение № 584, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - информация относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2023г.


Решение № 583, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - отчет относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2023 година


Решение № 582, взето с Протокол № 53/05.09.2023г. - 
Информация от кмета на Община Садово относно съществуващите екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното отстраняванеРешение № 581, взето с Протокол № 52/25.08.2023г. - относно 
одобряване на проект на споразумение за сътрудничество за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по Процедура ВG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 8 „Устойчив транспорт“, Инвестиция С8.17 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“


Решение №580, взето с Протокол №51/04.07.2023г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот Х-стопанска дейност в кв. 97 по подробния устройстван план на село Болярци


Решение № 579, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи за жилищно строителство на ПИ с идентификатор 39102.12.26, местност „Каишкаран“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Кочево, община Садово


Решение № 578, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Льолевото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на село Чешнегирово, община Садово


Решение №577, взето с Протокол №51/04.07.2023г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Тодорка Койчева, Иван Димитров, Атанас Рангов, Димитър Асенов 


Решение №576, взето с Протокол №51/04.07.2023г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на кабелна линия 20 кV за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот /ПИ/ 36244.31.109, м. „Исака” по КК и КР на с. Караджово, община СадовоРешение № 575, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделски земи за жилищно строителство на ПИ с идентификатор 36676.69.12, местност „Чикура” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на с. Катуница, община СадовоРешение № 574, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно 
одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Газоснабдяване на община Садово”, Подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на община Садово – за захранване на УПИ XI-671, в кв. 48 по кадастрално регулационния план /КРП/ на с. Катуница, община Садово”Решение №573, взето с Протокол №51/04.07.2023г. - относно 
придобиване чрез покупка от община Садово на поземлени имоти с кадастрални идентификатори в местностите „Копчето” и „Каратопрак” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катуница за изграждане на обект: „Аварийно-възстановителни работи и възстановяване на общински път PDV 1275 /с. Катуница, местност „Кемера”/, община Садово”Решение №572, взето с Протокол №51/04.07.2023г. - относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2023 год.Решение № 571, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно запазване на строеж с временен градоустройствен статут по реда на §17 от Закона за устройство на територията 


Решение № 570, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно процедура по промяна наименованието на Професионална селскостопанска гимназия СадовоРешение № 569, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно корекция на Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година


Решение № 568, взето с Протокол № 51/04.07.2023г. - относно проекти, по които община Садово кандидатства към настоящия момент и реализирани такива през 2022г.


Решение №567, взето с Протокол №50/12.06.2023г - относно 
подписване на споразумение за учредяване право на водопрекарване по реда на Закона за водите/ЗВ/ през общинска публична собственост


Решение № 566, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - относно изменение на Решение № 491, взето с Протокол № 44 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 14.12.2022 година

                                                                                             


Решение №565, взето с Протокол №50/12.06.2023г.- относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Георгиев, Таско Чакъров, Васил Илиев, Дафинка Миткова и Анка Петкова 

                                                                                                   

Решение №564, взето с Протокол №50/12.06.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Галя Асенова, Стефка Янчева, Лиляна Христева, Теменуга Кирева, Анка Манолова, Димитър Куманов и Василка НушковаРешение № 563, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта на част от общинска собственост - помещения от сградата на общинска администрация СадовоРешение №562, взето с Протокол №50/12.06.2023г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане на част от общинска собственост – помещение от сградата на общинска администрация СадовоРешение №561, взето с Протокол №50/12.06.2023г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 год.Решение №560, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - относно 
корекция на Поименния списък за капиталови разходи за 2023 година


Решение №559, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - относно 
процедура по даване на наименование на ОУ с. Богданица


Решение № 558, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за II-то полугодие на 2023 годинаРешение № 557, взето с Протокол № 50/12.06.2023г. - актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община Садово за 2023 година


Решение №556, взето с Протокол №50/12.06.2023г. - относно приемане на Информация за дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на Община Садово през летните месеци на 2023 годинаРешение №555, взето с Протокол №49/24.04.2023г.- относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Михайлова, Светла Караджова, Надежда Иванова, Елена Асенова, Колю Митков, Илия Христев, Златка Пайташка, Галя Асенова, Лиляна Христева, Стефка Янчева, Тинка Борисова и Васка Петрушева 


Решение №554, взето с Протокол №49/24.04.2023г. - относно отпускане на финансова помощ на Катя Илиева, Любомир Далчев и Екатерина Хаджииванова 


Решение №553, взето с Протокол №49/24.04.2023г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот Х-стопанска дейност в кв. 97 по подробния устройствен план на село БолярциРешение № 552, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относн отдаване под наем чрез търг на части от имоти частна общинска собственост, представляващи две помещения, с изложение югоизток, намиращи се в едноетажни масивни сгради – складове, построени в УПИ II-50 – Стоп. Дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. СадовоРешение № 551, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. -
 относно запазване на строеж с временен градоустройствен статут по реда на § 17 от Закон за устройство на територията


Решение №550, взето с Протокол №49/24.04.2023г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост на територията на община Садово за 2023 година"Решение № 549, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи за жилищно строителство на ПИ с идентификатор 48965.6.3, местност „Куролата“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КК и КР) на с. Моминско, община Садово


Решение №548, взето с Протокол №49/24.04.2023г. - 
относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе на кабел НН за присъединяване на ФЕЦ „Ганка Янакиева 2“, находяща се в УПИ VII-589 в кв. 53 по плана на село Поповица, община Садово


Решение №547, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относно корекция на Поименния списък за капиталови разходи за 2023 година

Приложение № 2Решение № 546, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относно Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Садово 2021-2027 г. за 2022година
Решение № 545, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред
Решение № 544, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относно участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събраниетоРешение № 543, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. - относно информация относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово и Културен календар на Община Садово за 2023 година

Културен календар на Община Садово за 2023г.


Решение № 542, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. -
отчет относно дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци за 2022 година


Решение № 541, взето с Протокол № 49/24.04.2023г. -
информация за дейността на филиал Садово към Дирекция „Бюро по труда“ Първомай през 2022 година


Решение №540, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно
 награждаване с парична награда


Решение №539, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно отпускане на финансова помощ на Георги ******** Кочев и Димитър ******** Петров Решение №538, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно съгласие Община Садово да участва като Кандидат за Бенефициент с проектно предложение по Покана СЕRV-2023-NT Networks of Towns, финансирана чрез СЕRV 2021-2027 на Европейска Комисия, въз основа на Регламент(EU) 2021/692 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проектни предложения и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейностиРешение №537, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Тодор ****** Тодоров, Екатерина ********* Хаджииванова, Златка ******** Пайташка, Димитрийка ********* Накова и Борис ****** Борисов Решение №536, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно съгласие за изработване и одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ИПУП-ПРЗ/ за УПИ ХI-училище-интернат в кв. 14 по плана на село Ахматово, община СадовоРешение № 535, взето с Протокол № 48/27.03.2023г. - относно одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе на кабелна линия 20 кv за захранване на обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в ПИ 36244.31.109, м. „Исака“ по КК и КР на село Караджово, община СадовоРешение № 534, взето с Протокол № 48/27.03.2023г. - относно 
писмо с вх. индекс №09-00-84 от 24.02.2023 година за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение №533, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно закупуване на 2 принтера за подпомагане провеждането на изборитеРешение №532, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно състоянието на язовирите, намиращи се на територията на община СадовоРешение №531, взето с Протокол №48/27.03.2023г. - относно приемане на Предложение от Община Садово за планиране на социални услуги/СУ/ и интегрирани здравно-социални услуги/ИСЗУ/, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Приложение № 1

Приложение № 2Решение № 530, взето с Протокол № 48/27.03.2023г. - относно приемане на Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2022 година


Решение №529, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета и Митко Йоргови, Васил ******** Илиев, Стефка ********* Янчева, Асен ****** Асенов, Димитър ******** Костов, Елена ********* Асенова и Магдалина ********* Събева 


Решение №528, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Живка ******* Ангелова, Йордан ******** Чаушев и Божана ********* Събовска, Атанаска ******** Толева и Иван ******** Толев Решение №527, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно предоставяне за безвъзмездно ползване на нежилищна, частна, общинска собственост на Политическа партия


Решение № 526, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот I-5 в кв.1 по плана на село Караджово с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 525, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот II-6 в кв.1 по плана на село Караджово с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост

 

Решение № 524, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно учредяване по реда на чл. 62 ал.2 от Закона за енергетиката/ЗЕ/ на възмездно право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергиен обект в общински имот, намиращ се в град СадовоРешение № 523, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляващ застроен урегулиран имот X-Поликлиника в кв. 44 по подробния устройствен план/ПУП/ на гр. Садово, община СадовоРешение № 522, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - 
обявяване на урегулиран поземлен имот/УПИ/ III-фотоволтаична централа в кв. 22 по подробния устройствен план/ПУП/ на град Садово от публична за частна общинска собственостРешение №521, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2023 година"Решение №520, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно
 съгласие за изработване и процедиране на проект за подробен устройствен план на общински имоти в град СадовоРешение № 519, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно 
приемане на разчети за финансиране на Общината за 2023 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6Решение № 518, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно изпълнението на бюджета на Община Садово за 2021 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5Решение №517, взето с Протокол №47/27.02.2023г.- относно 
отчет на общинския дълг за 2022 година

Приложение № 1Решение №516, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно 
отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2022г. към 31.12.2022г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2023г. – с включен остатък от 2022 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3Решение №515, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Решение № 514, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно 
приемане на Годишен отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви с малолетни и непълнолетни за 2023 година


Решение № 513, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. -
 относно Отчет за  изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през второто полугодие на 2022 годинаРешение № 512, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2022 година


Решение № 511, взето с Протокол № 47/27.02.2023г. - относно
 приемане на Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2022 година


Решение №510, взето с Протокол №47/27.02.2023г. - относно състоянието на престъпността и обществения ред и резултатите от извършената дейност от служителите на Участък „Полиция“ Садово за 2022 година


Решение №509, взето с Протокол №46/23.01.2023г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/  във връзка с проект – Съществена промяна по време на строителството, съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ за обект: „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PVD 1275/с. Катуница-м. Кемера/, община Садово – Етап 2


Решение №508, взето с Протокол №46/23.01.2023г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на кабелна линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ и ПИ № 36676.86.39 по КК и КР на с. Катуница, находящ се в местност „Чикура“ до вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабрика“ – I-135, 137, 138, 139, 855, 928, 1239, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово


Решение №507, взето с Протокол №46/23.01.2023г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Шанко ****** Петков, Теменуга ******* Кирева, Нина ******* Рангелова, Илия ****** Бошнаков, Светла ********** Данева, Георги ******* Дафилов, Петра ********* Петрова, Илия ********* Стоянов и Петра ******* Кръстева 


Решение №506, взето с Протокол №46/23.01.2023г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета ********* Пашова


Решение № 505, взето с Протокол № 46/23.01.2023г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Балък Сартъ“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Садово, община Садово


Решение №504, взето с Протокол № 46/23.01.2023г. - относно отдаване под наем чрез търг на недвижимо общинско имущество в град Садово – магазин


Решение № 503, взето с Протокол № 46/23.01.2023г. - относно отмяна на Решение № 423, взето с Протокол № 37 на заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 02.08.2022г. за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства и взимане на ново решение за предоставяне на имот по реда на чл. 37п от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище, находящо се в землището на с. Чешнегирово, представляващ имот общинска собственост и включени в Общински поземлен фонд за устройване на постоянен пчелин с над 10 броя пчелни семейства


Решение № 502, взето с Протокол № 46/23.01.2023г. - относно
приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2023 година


Решение № 501, взето с Протокол № 46/23.01.2023г. - относно 
съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България“/ПКБ/ и определяне на финансовото участие на Общината при реализирането на проекта


Решение №500, взето с Протокол №45/29.12.2022г. - относно 
възстановяване по сметка на Община Садово натрупаните и неусвоени средства по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците за 2022 година


Решение № 499, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно попълване списъка на съдебни заседатели с мандат 2023-2027г. за Районен съд-Асеновград от квотата на Община Садово. Прекратяване дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избора


Решение №498, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Петра ********* Радославова, Али ******** Менков, Мария ****** Василева, Жана ********* Рускова, Динко ******** Рангов, Светла ********** Данева и Евтим ******* Караджов 


Решение №497, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Петър ******** Чаушев, Благой ***** Чернев и Иван ********** Динков 


Решение № 496, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05339.6.384 по КК и КР на село Болярци, община Садово


Решение № 495, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно 
изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05339.8.382 по КК и КР на село Болярци, община Садово


Решение № 494, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно 
изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36676.129.458 по КК и КР на село Катуница, община Садово


Решение № 493, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36244.27.101 по КК и КР на село Караджово, община Садово


Решение № 492, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на подземен кабел НН за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в УПИ VII-589 в кв. 53 по одобрен ПУП на село Поповица, община Садово


Рещение № 491, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно съгласие за изработване и процедиране на изменение на Плана за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти и улици в село Катуница, подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение № 490, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за УПИ 005003, автосервиз, автомивка с кафе и автооказион (ПИ с идентификатор 81342.5.3) и за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 81342.5.4, м. Мелисима по КК и КР на село Чешнегирово, с цел разширение на УПИ 005003, автосервиз, автомивка с кафе и автооказион по КК и КР на село Чешнегирово и предварително съгласие за ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор 81342.5.109 по КК и КР на село Чешнегирово, във връзка с осигуряване на транспортен достъп


Решение № 489, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Смокинята“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на село Кочево, община Садово


Решение № 488, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Чикура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на село Катуница, община Садово


Решение № 487, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно продажба на общински поземлен имот(ПИ) № 939 в кв. 75 по подробния устройствен план (ПУП) на село Катуница по реда на § 8, ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 486, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно закупуване на земя и сгради, построени в собствен урегулиран поземлен имот, с. Милево


Решение № 485, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно определяне пазарна продажна цена на застроен поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.31.272, с площ 265 кв.м. в местността „Исака“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Караджово, за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 484, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно 
определяне пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот III-405 в кв. 47 по плана на град Садово, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 483, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно учредяване по реда на чл. 62, ал.2 от Закона за енергетиката(ЗЕ) на възмездно право на строеж за изграждане и експлоатиране на енергиен обект в общински имот, намиращ се в град Садово


Решение №482, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот V-294, жилищно застрояване в кв. 22 по подробния устройствен план на град Садово


Решение №481, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно 
разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот II-294, жилищно застрояване в кв. 22 по подробния устройствен план на град Садово


Решение №480, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно продажба частта на Общината от имот в село Моминско, община Садово


Решение №479, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно продажба частта на Общината от имот в град Садово, община Садово


Решение  №478, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община Садово за 2022 година“


Решение №477, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно 
подаване на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И  BG05SFPR002-2.003 – БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА  по Програма „Развитие на човешките ресурси“(П РЧР) 2021-2027


Решение №476, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно отчет на Поименния списък за капиталови разходи за 2022 година


Решение №475, взето с Протокол №44/14.12.2022г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година


Решение № 474, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за I-то полугодие на 2023 година

Решение № 473, взето с Протокол № 44/14.12.2022г. - относно  относно награждаване с парична награда


Решение № 472, взето с Протокол № 43/21.11.2022г. - относно 
кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на част от път 1272 „Ж.П. ГАРА ЧЕШНЕГИРОВО-ЧЕШНЕГИРОВО-САДОВО преминаващ през територията на град Садово и село Чешнегирово“ и    1190 „КАТУНИЦА-БОЛЯРЦИ-ГРАНИЦА ОБЩИНА САДОВО-АСЕНОВГРАД“, участък 4, преминаващ през територията на село Болярци,“, община Садово, област Пловдив пред Държавен фонд Земеделие


Решение №471, взето с Протокол №43/21.11.2022г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Соня ********* Артинова от гр. Садово


Решение №470, взето с Протокол 43/21.11.2022г. - относно съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив“ пред Държавен фонд земеделие


Решение № 469, взето с Протокол № 43/21.11.2022г. - относно съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, приоритетна ос – Вид помощ „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, определяне на дейността като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси


Решение №468, взето с Протокол №43/21.11.2022г. - относно
предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „Местна инициативна група Садово“


Решение №467, взето с Протокол №43/21.11.2022г. - относно 
корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година


Решение № 466, взето с Протокол № 43/21.11.2022г. - относно 
утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2023 година

Приложение № 1


Решение № 465, взето с Протокол № 43/21.11.2022г. - относно 
предоставяне под наем на части от общински полски пътища в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище


Решение №464, взето с Протокол №43/21.11.2022г. - относно започване на процедура по попълване на списъка на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград. Създаване на временна комисия за провеждане на процедурата


Решение №463, взето с Протокол 42/31.10.2022г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Фанка Михайлова, Димитър Петров, Дафинка Миткова, Жана Рускова, Гинка Желева, Йорданка Михайлова, Иван Динков и Милиянка Стоянова 


Решение №462, взето с Протокол №42/31.10.2022г. - относно 
отпускане на финансова на Ангел Панев и Фанка Терзиева, Иван Толев и Атанаска Толева и Йордан Чаушев 


Решение №461, взето с Протокол №42/31.10.2022г. - относно съгласие за изработване и процедиране на проект за изменение на подробен устройствен план на общински имот, намиращ се в гр. Садово


Решение № 460, взето с Протокол № 42/31.10.2022г. - относно 1. Отмяна на Решение № 436, взето с Протокол № 38 от извънредно заседание на ОбС-Садово; 2. Съгласие за допълване списъка на общинските пътища, утвърден с Решение № 236 от 13.04.2007г. на Министерски съвет


Решение № 459, взето с Протокол № 42/31.10.2022г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година


Решение № 458, взето с Протокол № 42/31.10.2022г. - относно 
подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“(П РЧР) 2021-2027 и възлагане на изпълнението на услугата от общ икономически интерес


Решение № 457, взето с Протокол № 42/31.10.2022г. - относно извършената работа по подготовка за есенно-зимния сезон 2022/2023г. в Община Садово


Решение №456, взето с Протокол №42/31.10.2022г. - относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово, Пловдивска област


Решение № 455, взето с Протокол № 42/31.10.2022г. - относно 
определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Асеновград от квотата на Община Садово за мандат 2023-2027г. Прекратяване дейността на Временната комисия за провеждане на процедурата по избора


Решение №454, взето с Протокол №41/04.10.2022г. - относно изменение на Решение № 364, взето с Протокол № 31 от 31.03.2022г. на Общински съвет-Садово


Решение №453, взето с Протокол №41/04.10.2022г. - относно изменение на Решение № 443 и на Решение № 444, взети с Протокол № 39 от 12.09.2022 година на Общински съвет Садово


Решение № 452, взето с Протокол № 41/04.10.2022г. - относно даване на Съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред Фонд Социална закрила, определяне размера на общинското финансово съучастие, заплащане на дейностите


Решение №451, взето с Протокол №41/04.10.2022г. - относно 
откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. за Районен съд-Асеновград от квотата на Общински съвет-Садово. Създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора


Решение № 450, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделски земи за промишлена и складова дейност – складове за съхранение на селскостопанска продукция и първична обработка, местност „Льолевото“ по кадастралната карта и кадастралните регистри/КК и КР/ на с. Чешнегирово, община Садово


Решение №449, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно 
дарение в полза на Държавата на имот с идентификатор 36676.106.488 по КК и КР на с. Катуница, община Садово


Решение №448, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно
 отпускане на еднократна финансова помощ на Васка Петрушева, Иван Димитров, Анушка Асенова, Надка Панева, Любен Иванов, Йорданка Михайлова и Светла Караджова 


Решение № 447, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на кабелна линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ в ПИ № 36676.86.39 по КК на с. Катуница, находящ се в местност „Чикура“ до вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабрика“ – I-135, 137, 138, 139, 855, 928, 1239, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово


Решение №446, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно продажба частта на Общината от застроен УПИ II-40 в кв. 5 по ПУП на село МоминскоРешение № 445, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно 
продажба частта на Общината от незастроен УПИ III-206 в кв. 5 по ПУП на село Моминско


Решение №444, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот I-1 в кв. 1 по подробния устройствен план на с. Моминско за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост

 


Решение №443, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно 
определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот II-195 в кв. 20 по подробния устройствен план на с. Моминско за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение №442, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община Садово за 2022 годинаРешение № 441, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно
 участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред


Решение № 440, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 годинаРешение № 439, взето с Протокол № 39/12.09.2022г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2022/2023 година


Решение № 438, взето с Протокол №39/12.09.2022г.- 
относно подготовката и отпочването на учебната 2022/2023 г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 437, взето с Протокол №39/12.09.2022г. - отчет относно дейността на Общински съвет – Садово за първото полугодие на 2022 г.Решение № 436, взето с Протокол №38/15.08.2022г. - относно предложение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството до Министерски съвет за включване на път с. Милево-с. Виница, в частта на пътя от о.т. 68 село Милево до граница с община Първомай, в списъка на общинските пътища, утвърден с Решение № 236 от 13.04.2007 год. на Министерски съвет


Решение №435, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно 
стартиране на процедура по реда на чл.69 ал.2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралелка IV клас с 8 ученици в ОУ с.Богданица за учебната 2022/2023 година


Решение № 434, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - относно 
 писмо с вх. индекс №09-00-345 от 11.07.2022 година за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието

                                                                                     


Решение №433, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Гълъбина Божилова, Атанаска Василева, Запрян Сотиров, Жана Рускова, Георги Кочев, Живко Георгиев, Христо Джорапов и Петранка Димитрова 


Решение №432, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински автомобили


Решение № 431, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - относно отдаване под наем на част от нтедвижим имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр. Садово


Решение №430, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно определяне пазарна продажна цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост на застроен урегулиран поземлен имот ХI-754 в кв. 74 по подробния устройствен план на с. БолярциРешение №429, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно определяне пазарна продажна цена за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост на застроен урегулиран поземлен имот III-127 в кв. 31 по подробния устройствен план на гр. СадовоРешение №428, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот V-общински в кв.105 по подробния устройствен план на село ЧешнегировоРешение №427, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот III-държавен в кв. 105 по подробния устройствен план на село Чешнегирово


Решение №426, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХI-общински в кв.105 по подробния устройствен план на село ЧешнегировоРешение №425, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно
 разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот IV-общ.обсл. и произв. дейност в кв. 60 по подробния устройствен план на село Болярци, община Садово, област Пловдив


Решение №424, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно продажба частта на Общината от имот в село Чешнегирово


Решение №423, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд(ОПФ) за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства


Решение №422, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно 
актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година“, относно допълване на раздел VII. „Имоти, върху които Община Садово има намерение да учреди ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване и ползване


Решение №421, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно актуализиране на„Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година“


Решение №420, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 30.06.2021г. - 30.06.2022 г.


Решение № 419, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - относно възлагане на услугата "Патронажна грижа+ Компонент 3" по Договор 
BG05M9OP001-6.002-0006-C01


Решение № 418, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация Садово - дофинансирана дейност

Приложение № 1


Решение № 417, взето с Протокол № 37/0208.2022г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година


Решение № 416, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2022 година

Приложение № 1

Решение №415, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно
 стартиране на процедура по реда на чл. 69 ал. 2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралелки I клас с 9 ученици, II клас с 8 ученици, III клас с 7 ученици и VII клас с 9 ученици в ОУ с. Чешнегирово за учебната 2022/2023 година


Решение №414, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2022/2023 година


Решение №413, взето с Протокол №37/02.08.2022г. - относно резултатите от приключване на учебната 2021/2022 година


Решение № 412, взето с Протокол № 37/02.08.2022г. - отчет относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2022 година


Решение № 411, взето с Протокол № 36/01.07.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Чикура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на с. Катуница, община СадовоРешение № 410, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Василка ********* Петрова от с. Катуница

                                                                                            

Решение № 409, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетикатаРешение № 408, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно отпускане на финансова помощ на Елена ****** Гогова, Катя ********* Щерева, Гълъбина ******** Божилова, Тодор ******* Тодоров и Христо ******** Джорапов


Решение № 407, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно 
продажба на общински поземлен имот(ПИ) № 416 в кв. 35 по подробния устройствен план(ПУП) на с. Кочево по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 406, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275/с. Катуница – м. Кемера/, община Садово“ и смяна предназначението на новообразуваните имоти, попадащи в обхвата на велоалеята, във връзка със съществена промяна по време на строителството, съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ

                                                                                            

Решение № 405, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно одобряване на задание, разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за обект: Ремонт и реконструкция на път, минаващ през част от ПИ 57621.12.890 и ПИ 57621.4.890 по КК и КР на с. Поповица, община Садово, за защитена местност „Мъртвицата“ и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на засегнатите от проекта имоти за местен пътРешение № 404, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно 1. Изменение на Решение № 357, взето с Протокол № 31 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 31.03.2022 година; 2. Продажба на корен на бракувани орехови насаждения чрез публичен търг с явно наддаванеРешение №403, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно изменение на т. 2 от Решение № 360, взето на заседание с Протокол № 31 от 31.03.2022 година на Общински съвет-Садово


Решение № 402, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. -
 относно продажба на общински поземлен имот(ПИ) № 933 в кв.49а по подробния устройствен план(ПУП) на с. Болярци по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 401, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно
 продажба на общински поземлени имоти(ПИ) № 1047 в кв. 60, 1048 в кв. 39 и 1049 в кв. 39 по подробния устройствен план(ПУП) на с. Чешнегирово по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 400, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно дарение на общинска земя, с. ЧешнегировоРешение № 399, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХI-364 в кв. 45 по подробния устройствен план на село БогданицаРешение № 398, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно премахване и продаване на опасни тополови дървета, намиращи се в имоти УПИ I-58, 59 – спортен комплекс(футболен стадион) и КИ 36676.125.412, с. Катуница, община Садово, област Пловдив


Решение №397, взето с Протокол №35/13.06.2022г.-относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот IX-696, стоп. дейност и масивна стопанска сграда – склад в кв. 88 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 396, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година“Решение № 395, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 годинаРешение № 394, взето с Протокол № 35/13.06.2022г. относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година

                                                                                            

Решение № 393, взето с Протокол №35/13.06.2022г. - относно 
приемане на Информация от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Садово относно подготовката по ликвидиране причините а възникване на пожари през летните месеци на 2022 година


Решение №392, взето с Протокол №35/13.06.2022г. - 
относно приемане на План за дейността на Общинския съвет за второто полугодие на 2022 годинаРешение №391, взето с Протокол №34/30.05.2022г. - относно определяне на представител на Община Садово в комисията, която ще изработи областна аптечна карта


Решение № 390, взето с Протокол № 34/30.05.2022г. - относно
 участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение №389, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно 
определяне на представител на община Садово в комисията, която ще изработи областна здравна карта


Решение №388, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно отпускане на финансова помощ на Тодорка Койчева, Петра Стаматова, Димитрийка Накова, Георги Янчев и Иван Ангелов 


Решение №387, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Ангел Панев и Фанка Терзиева 


Решение №386, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно съгласие за учредяване право на прокарване през общинска публична собственост в село Моминско, по реда на чл. 193, ал.4 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ)Решение № 385, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от земеделска земя за жилищно строителство, местност „До училището“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Моминско, община Садово


Решение № 384, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Садовски орешак“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на гр. Садово, община Садово, проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за определяне на трасе за захранваща кабелна линия НН и на трасе за сградно водопроводно отклонение и даване на предварително съгласие за прокарване на трасетата през имоти – публична общинска собственост(ПОС)


Решение № 383, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно 
искане за разглеждане на скица-предложение и даване на съгласие за изработването на проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване(ИПУП-ПЗ) за УПИ II-стоп. дейност и за УПИ I-парк в кв. 22 по плана на с. Богданица, община СадовоРешение № 382, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно одобряване на скица-предложение и разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ИПУП-ПРЗ) за УПИ II-вторични суровини в кв. 22 по плана на гр. Садово, община СадовоРешение № 381, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно акт за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура(ЗЕСМФИ) в извън урбанизираната територия на село ЧешнегировоРешение № 380, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетиката и определяне на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител, с. ПоповицаРешение №379, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно дарение на общински постройки с кадастрални идентификатори 36244.31.272.1 и 36244.31.272.2 в полза на Павлина Ралова като наследник на Йордан РаловРешение №378, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно разпореждане с поземлен имот с идентификатор 48965.8.1 с площ 11 835 кв.м., с НТП-нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на село МоминскоРешение №377, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година“


Решение № 376, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно отчет на общинския дълг за 2021 година

Приложение 15 на МФ

Решение № 375, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2022 година


Решение №374, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово(приета с Решение № 594 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 51 от 29.04.2015 година)


Решение №373, взето с Протокол №33/09.05.2022г. - информация относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово

Културен календар на Община Садово за 2022 година

Решение № 372, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно 
приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово-2021г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово–2023 година


Решение №371, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - относно 
покана с вх. индекс 06-15-88 от 06.04.2022 година за участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред


Решение № 370, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - отчет относно дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово през 2021 година


Решение № 369, взето с Протокол № 33/09.05.2022г. - информация за дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" Първомай през 2021 година


Решение № 368, взето с Протокол № 32/15.04.2022г. - относно изменение на Решение № 343, взето с Протокол № 30 от извънредно заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 25.02.2022г. относно съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред Фонд Социална закрила и определяне размера на общинското финансово съучастие


Решение №367, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно отпускане на еднократна помощ на Гергана Зиева


Решение 366, взето с Протокол 31/31.03.2022г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижима собственост на Агенция по заетостта за нуждите на филиал Садово към дирекция „Бюро по труда“ Първомай                        
Решение №365, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно отпускане на еднократна помощ на Тодор Николов и Веселина Кръстева


Решение №364, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно съгласие на собственика за изменение на подробния устройствен план (ИПУП) на град Садово


Решение № 363, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно 
продажба на общински поземлен имот(ПИ) № 941 в кв. 66 по подробния устройствен план (ПУП) на с. Болярци по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 362, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно продажба частта на Общината от имот в село Моминско


Решение № 361, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетиката


Решение № 360, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно 
продажба на общински поземлен имот(ПИ) № 941 в кв. 66 по подробния устройствен план (ПУП) на с. Болярци по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 359, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. относно определяне на пазарна продажна цена на общински имот в село Болярци с цел разпореждане по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост(ЗОС)


Решение № 358, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя, местност „Чикура“ по кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на с. Катуница, община Садово


Решение № 357, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно
: 1. Отмяна на Решение № 229, взето с Протокол № 23 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 17.06.2021година; 2. Отдаване под аренда на общински земи


Решение №356, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно определяне пазарна цена на урегулиран поземлен имот в село Чешнегирово и на построените в имота гараж и стопанска постройка, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост


Решение №355, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот I-държавен в кв. 105 по подробния устройствен план на село Чешнегирово


Решение №354, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот III-общински в кв. 20 по подробния устройствен план на село КочевоРешение №353, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот II-общински в кв. 20 по подробния устройствен план на село Кочево


Решение №352, взето с Протокол №31/31.03.2022г. - относно 
получаване и разходване на натрупани средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г., които следва да се възстановят на община Садово от РИОСВ-Пловдив


Решение № 351, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година"Решение № 350, взето с Протокол № 31/31.03.2022г. - относно приемане на бюджет на Община Садово за 2022 година.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6


Решение №349, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно 
отпускане на еднократна помощ на Анушка Асенова, Диана Асенова, Илияна Иванова, Али Менкев, Ангел Симеонов, Андон Манолов, Велика Шанкова, Златка Карагьозова, Антоанета Борисова, Христо Желязков, Теменуга Кирева, Ангел Иванов и Георги Иванов 


Решение №348, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно отпускане на еднократна помощ на Асен Ангелов и Петра Стаматова 


Решение  347, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп през общински имот по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Чешнегирово, община Садово и за промяна предназначението на част от общински поземлен имот


Решение № 346, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за част от имот с идентификатор № 81342.7.266 с цел осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 81342.7.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 345, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване, местност Чикура по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Катуница, община Садово


Решение № 344, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост в гр. Садово

Решение №343, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно съгласие за кандидатстване с проектно предложение пред Фонд Социалназакрила и определяне размера на общинското финансово съучастие

Решение №342, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно възлагане на услугата „Патронажна грижа + Компонент 2“ по Договор BG05M9OP001-6.002-0006-C01


Решение №341, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно вземане на общо решение против уведомление на инвестиционно предложение „Продължаване на срока на предоставената държавна концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци от находище Ахматово“ с възложител „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД и доклад с вх. № 10-00-18/12.01.2022г. от Йордан Йорданов – кмет на с. АхматовоРешение № 340, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2021г. към 31.12.2021г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2022г. – с включен остатък от 2021 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3Решение №339, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4Решение № 338, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно промяна в Структурата на Общинска админисрация Садово

Приложение № 1

Приложение № 2


Решение № 337, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно приемане на годишен отчет на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 година


Решение № 336, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно приемане на Програма за адаптация към климатичните промени на Община Садово


Решение №335, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общински автомобил


Решение № 334, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Садово за 2021г., анализ на  неизпълнени решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение


Решение № 333, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2022 година


Решение № 332, взето с Протокол № 30/25.02.2022г. - относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа Садово за 2021 година


Решение №331, взето с Протокол №30/25.02.2022г. - относно приемане на Информация относно престъпността, охраната на обществения ред и превенция на територията на Участък „Полиция“ Садово при РУ „Полиция“ гр. Асеновград за 2021 годинаРешение № 330, взето с Протокол № 29/17.01.2022г. - относно съвместно участие на сдружение „Общество за образование и подкрепа на младежта“(ООПМ) и община Садово по проект „Мониторинг на местни политики в община Садово за ефективно приобщаване и участие на ромите чрез партньорско управление с гражданите и бизнеса“ – процедура ВG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по  Оперативна програма „Добро управление“Решение № 329, взето с Протокол № 29/17.01.2022г. - относно участие на Община Садово като партньор в проект „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ ВG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020Решение №328, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно отпускане на еднократна помощ на 
Христо Илиев, Васка Петрушева, Атанаска и Иван Толеви, Любен Колев, Костадин Костадинов, Славчо Славчев, Мария Панева и Златка Иванова 


Решение №327, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно отпускане на еднократна помощ на Иван Манолов и Илия Стоянов


Решение № 326, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН за електроснабдяване на обект „Селскостопанска постройка за екстензивно отглеждане на животни“, ПИ с идентификатор 57621.9.88, местност „Чакъла“ по КККР на с. Поповица, община Садово


Решение № 325, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за база за съхранение на селскостопанска продукция  съхранение и ремонт на селскостопанска техника за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 65139.40.5, местност „Садовски орешак“ по КККР на гр. Садово, община Садово


Решение № 324, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. -. относно одобряване проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН и проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на трасе на сградно водопроводно отклонение в местността „Диш пара“ в землището на с. Милево, община Садово


Решение № 323, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за логистичен център – автосервиз, склад за промишлени стоки, офис, магазин с паркинг за посетители за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57621.19.1 и поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57621.19.2, местност „Бадарлийски път“ по КККР на с. Поповица, община СадовоРешение № 322, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно искане за разглеждане на скица-предложение за ИПУП-ПР за УПИ II-общински пазар в кв. 60 по плана на с. Болярци, община Садово


Решение №321, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно 
съгласие за делба на общински поземлени имоти /ПИ/ по кадастралната карта и кадастралните регистри/КК и КР/ на с. Богданица, община Садово и за смяна на начина на трайно ползване/НТП/ на два от тях


Решение №320, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХVI-държавен в кв. 50 по подробния устройствен план на с. Поповица


Решение №319, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) IX-общински в кв.1 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица


Решение №318, взето с Протокол №28/10.12.2021г. -относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) XI-84 в кв. 3 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица

                                                                                            

Решение №317, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно определяне на пазарната цена за продажба по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост(ЗОС) на застроен урегулиран поземлен имот(УПИ) XVIII-808.25 в кв. 2 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Катуница


Решение № 316, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно отдаване под
 наем чрез търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща помещение, изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда – склад, построена в УПИ II-50-стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово


Решение № 315, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетиката в полза на ВП "Брандс Интернешънъл" АД


Решение № 314, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетиката в полза на "Енергоразпределение юг" ЕАД


Решение №313, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година"


Решение № 312, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно 
участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение №311, взето с Протокол №28/10.12.2021г. - относно съгласие за кандидатстване по проект "Красива България" и определяне на финансовото участие на Общината при реализиране на проекта


Решение № 310, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно Отчет на Поименния списък за капиталови разходи за 2021 година


Решение № 309, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение № 308, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно приемане на План за действие на Община Садово в изпълнение на Областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021-2023 година


Решение № 307, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово


Решение № 306, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното рентно годишно плащане за съответното землище


Решение № 305, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за I-то полугодие на 2022 година


Решение № 304, взето с Протокол № 28/10.12.2021г. - относно награждаване с парина награда Захари Тянев и неговия треньор Георги Мерджанов


Решение № 303, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно 
 изменение на Решение № 285, взето с Протокол № 26 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 15.10.2021 година и отмяна на Решение № 286, взето с Протокол № 26 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 15.10.2021година.


Решение №302, взето с Протокол №27/16.11.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Митко Митков и Тодор Георгиев


Решение № 301, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройстван план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за УПИ 023184,023186,023001, произв. дейност, идентичен с ПИ с идентификатор 48152.23.188, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48152.23.15 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48152.23.185, местност „Три могили“ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището нас. Милево, община Садово, одобрена със Заповед № РД-18-741 от 22.10.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК с цел промяна на предназначението на ПИ 48152.23.15 и ПИ 48152.23.185 във връзка с разширение дейността на инвеститора


Решение № 300, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно разпореждане с поземлен имот с кадастрален идентификатор 36244.15.1075 в местността „Старите орехи“ с площ 2 377 кв.м. по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Караджово, собственост на община СадовоРешение № 299, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно отдаване под наем на част от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ XV-743, обществено обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. БолярциРешение № 298, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги


Решение № 297, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение № 296, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2022 година

Решение № 295, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно кандидатстване по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 4 от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, процедура „Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“Решение № 294, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение № 293, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2021 година"


Решение № 292, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно приемане на Наредба № 20 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Садово


Решение № 291, взето с Протокол № 27/16.11.2021г. - относно приемане на Наредба № 15 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на Община Садово


Решение № 290, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. -
 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Катя Щерева, Йордан Николов, Димитър Илиев, Борис Димитров, Димитрия Урумова, Иванка Каразапрянова, Иванка Петкова, Иванка Атанасова, Георги Иванов, Атанас Пендов, Борис Радославов и Богдан Кантаров 


Решение №289, взето с Протокол №26/15.10.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Георги ******* ГеоргиевРешение №288, взето с Протокол №26/15.10.2021г. - относно прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на ОбщинатаРешение № 287, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. -
 относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот VIII-806 в кв. 91 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово за разпореждане по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост


Решение № 286, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно определяне пазарна цена на урегулиран поземлен имот в село Чешнегирово и на построените в имота гараж и стопанска постройка, с цел разпореждане със собствеността по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственостРешение № 285, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот ХV-349 в кв. 59 по подробния устройствен план на с. Катуница, за разпореждане по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственостРешение №284, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно 
съгласие за учредяване право на прокарване през общинска публична собственост в село Кочево, по реда на чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията(ЗУТ)


Решение №283, взето с Протокол №26/15.10.2021г. - относно актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година“


Решение № 282, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно отдаване под наем на общински имот по реда на чл. 14, ал. 6, изречение второ от Закона за общинската собственост(ЗОС)Решение № 281, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година

Решение № 280, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация Садово

Решение №279, взето с Протокол №26/15.10.2021г. - относно акт за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура(ЗЕСМФИ) в извън урбанизираната територия на село Чешнегирово


Решение № 278, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно дарение на общински сгради в полза на Районна потребителна кооперация "Наркооп" гр. Садово


Решение № 277, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост в с. Караджово

Решение № 276, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо Спортен комплекс в село Катуница


Решение №275, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от публична общинска собственост, представляваща: едно помещение от втори етаж в сградата на Поликлиниката в гр. Садово, построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 по плана на гр. СадовоРешение № 274, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Садово за периода 2021-2028 година


Решение № 273, взето с Протокол № 26/15.10.2021г. - относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Садово за периода 2021-2028 година


Решение №272, взето с Протокол №26/15.10.2021г. - относно състоянието на язовирите, намиращи се на територията на Община Садово и подготовката им за есенно-зимната експлоатацияРешение №271, взето с Протокол №25/14.09.2021г. - относно 
внасяне на проектно предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.


Решение № 270, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно отмяна на Решение № 237, взето с Протокол № 24 от 04.08.2021 година от заседание на Общински съвет-Садово


Решение №269, взето с Протокол №25/14.09.2021г. - относно отпускане на еднократна помощ на Петра Стаматова


Решение № 268, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за животновъдна ферма за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57621.10.37, местност „Ада-олу-юг“ по КК и КР на с. Поповица, община СадовоРешение № 267, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот/ПИ/ 36676.77.2 с начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на село Катуница, община Садово, м. „Чикура“


Решение № 266, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 36676.99.5, местност „Над село“ по КК и КР на с. Катуница, община Садово


Решение № 265, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлен имот(ПИ) 36676.69.3 с начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на село Катуница, община Садово, м. „Чикура“Решение № 264, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно отдаване под наем на част от общинска публична собственост в град Садово и по реда на чл. 30 ал.1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура(ЗЕСМФИ)


Решение № 263, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно възникнал сервитут по Закона за енергетиката


Решение № 262, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно закупуване на сгради, построени в общински поземлен имот с. Болярци


Решение № 261, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно закупуване на земя и сгради, построени в поземлени имоти, които са съсобствени с община Садово


Решение № 260, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно бракуване на общински трайни насаждения в село Караджово


Решение № 259, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост - инсталиране на терминално устройство - банкомат


Решение № 258, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година"


Решение № 257, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение № 256, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово за периода 2021-2024 година


Решение № 255, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2021/2022 година


Решение № 254, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2021/2022 година


Решение № 253, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - отчет относно подготовката и отпочването на учебната 2021/2022 г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 252, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - информация относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2021 година


Решение № 251, взето с Протокол № 25/14.09.2021г. - отчет относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2020г.-30.06.2021г.


Решение №250, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно 
издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0106-C01 от 16.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Садово“, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие“


Решение № 249, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0106-C01 от 16.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Садово“, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие“


Решение № 248, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение №247, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот II-общински пазар в кв. 60 по подробния устройствен план на село Болярци

Р
ешение №246, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2021 година"

Решение №245, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Рангелова и Георги Кочев


Решение №244, взето с Протокол №24/04.08.2021 г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Анкова, Гълъбина Гаджева, Златка Карагьозова, Георги Георгиев, Тинка Борисова и Тонка Рангелова


Решение № 243, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно дарение на общинска сграда в полза на Църква "Свети Георги" село Болярци

Решение №242, взето с Протокол №24/04.08.2021. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2021 година"


Решение № 241, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно
 одобряване на Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г.за 2020г.


Решение № 240, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно изменение на т. III от Решение № 222, взето на заседание с Протокол № 23 от 17.06.2021 година на Общински съвет-СадовоРешение №239, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно изпълнението на бюджета на Общината за 2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5


Решение № 238, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение № 237, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно Покана с вх. индекс № 06-15-229 от 15.07.2021 година за участие в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния редРешение № 236, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно писмо с вх. индекс№ 09-00-324 от 07.07.2021 година за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събраниетоРешение №235, взето с Протокол №24/04.08.2021г. - относно стартиране на процедура по реда на чл. 69 ал.2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралелки в I клас с 6 ученици и II клас със 7 ученици в ОУ в с. Чешнегирово


Решение № 234, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2021/2022 година


Решение № 233, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - Отчет относно резултатите от приключване на учебната 2020/2021 година

Решение № 232, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - Отчет относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2021 година

Решение № 231, взето с Протокол № 24/04.08.2021г. - Отчет относно дейността на Общински съвет-Садово за първото полугодие на 2021 година


Решение № 230, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно 
отдаване под наем на част от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ XV-743, обществено обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. Болярци


Решение № 229, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество представляващо: друг вид трайно насаждение – орехови градини, находящи се в местността „Алтън чеир“ по кадастралната карта и кадастралния регистър на село Караджово


Решение №228, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година"

Решение №227, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Ангелина Костова, Златка Карагьозова и Еленка Димитрова 

Решение № 226, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура за: Обект: „Кабелна линия 20 кV от П/Ст „Станимака“ /ПИ 00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, община Садово“, Подобект: Кабелна линия 20 кV от каб. муфи/ПИ 00702.23.4/гр. Асеновград до В/Ст „Катуница /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница, община Садово“


Решение № 225, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на трасе за захранваща кабелна линия НН за електроснабдяване на обект „Селскостопанска постройка за екстензивно отглеждане на животни“ ПИ 57621.9.88, местността „Чакъла“ по КК на с. Поповица, община Садово


Решение № 224, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно отмяна на Решение №191, взето с Протокол №20 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 23.03.2021 г. и учредяване на ограничено вещно право – безвъзмездно право на строеж върху общински УПИ II-параклис в кв. 87 по ПУП на с. Катуница на Църковно настоятелство „Свети Никола“ село Катуница


Решение № 223, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот, публична общинска собственост - хуманитарна аптека, с. Поповица


Решение №222, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно 
разпореждане с поземлен имот с идентификатор 36244.57.167 с площ 28 006 кв.м., с НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение по кадастралната карта и кадастралния регистър на село Караджово


Решение № 221, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно отдаване под наем на част от публична общинска собственост - кабинет по дентална медицина, с. Поповица


Решение № 220, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година


Решение № 219, взето с Протокол №23/17.06.2021г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година


Решение № 218, взето с Протокол № 23/17.06.2021г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за II-то полугодие на 2021 година


Решение №217, взето с Протокол №22/28.05.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димитрия ********** Урумова


Решение №216, взето с Протокол №22/28.05.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Живка ****** Петрушева и Шанко ******* ИвановРешение № 215, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост в село Кочево

Решение №214, взето с Протокол №22/28.05.2021г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот Х-стопанска дейност в кв. 97 по подробния устройствен план на село Болярци

Решение №213, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - относно одобряване на задание, разрешаване изработване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за територията на село Милево, предварително съгласие за прокарване

Решение № 212, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост, намиращ се в с. Катуница


Решение № 211, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение №210, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на община Садово за 2021 годинаРешение № 209, взето с Протокол № 22/28.05.2021г. - информация относно дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на община Садово, през летните месеци на 2021 година


Решение № 208, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно 
 участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение №207, взето с Протокол №21/29.04.2021г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Светла Караджова, Тодорка Койчева. Ана Кирева, Ангел Иванов, Нена Начева, Николай Колев и Ангелина Костова

 

Решение №206, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно съгласие за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура в урбанизираната територия на гр. Садово


Решение №205, взето с Протокол №21/29.04.2021г. - относно 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура: Обект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации“, Подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации на територията на Южна България“; 2. Съгласие за издаване на административен акт за възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура(ЗЕСМФИ)


Решение № 204, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) за нов уличен водопровод в извън урбанизираната територия на село Моминско. Предварително съгласие новоизграденият водопровод да премине по улици в село Моминско


Решение № 203, взето с Протокл № 21/20.04.2021г. - относно съгласие за изменение на плана за застрояване на УПИ II-Здравна служба и УПИ Х-927, жилищно застрояване в кв. 34 по плана на с. Болярци, община Садово


Решение № 202, взето с Протокол № 21/20.04.2021г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХI-591 в кв. 56 по подробния устройствен план на село Милево


Решение № 201, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно продажба на общински поземлен имот(ПИ) №486 в кв.4 по подробния устройствен план (ПУП) на с. Караджово по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен планРешение № 200, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно отдаване под наем на недвижим имот, част от публична общинска собственост, представляващ: "техническа работилница" към училище "Гео Милев" гр. Садово

Решение № 199, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2021 година"

Решение № 198, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно приемане на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имуществото, собственост на община Садово

Публикувано на: 12.05.2021г.

Решение № 197, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година

Решение № 196, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - приемане на информация относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар.

Културен календар на община Садово, област Пловдив за 2021г.

Решение № 195, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно приемане на Отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2020 година


Решение № 194, взето с Протокол № 21/29.04.2021г. - относно приемане на отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово за 2020 година


Решение №193, взето с Протокол №21/29.04.2021г. - относно приемане на информация за дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай през 2020 година


Решение №192, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на Николай Насков


Решение №191, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно учредяване безвъзмездно право на ползване и съгласие за поставяне на преместваем обект


Решение №190, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Ангелов, Асен Кръстев, Петранка Димитрова и Янка Маринова-Асенова 


Решение №189, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Делка Илиева, Иван Димитров, Ефтим Караджов, Златка Карагьозова, Димитър Петров, Анка Рускова и Ангелина Костова Решение № 188, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно одобряване на задание, разглеждане на скица-предложение за ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: обект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации“; подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на Южна България“, община Садово, обл. ПловдивскаРешение №187, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно разглеждане на специализирана схема към ПУП и даване на съгласие за право на прокарване на линеен обект на техническата инфраструктура: обект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински Администрации“, подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за Общински администрации на територията на Южна България“, община Садово, обл. ПловдивскаРешение № 186, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти(ПИ) № 65139.68.4, местност БАЛЪК САРТЪ, с начин на трайно ползване НИВИ/ОРНА ЗЕМЯ/ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на гр. Садово, община Садово, одобрена със Заповед № РД 18-343 от 14.09.2017г. на Изпълнителния директор на АГККРешение № 185, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно искане за разглеждане на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент-самолет и даване на разрешение за поставянето му в парцел – публична общинска собственост (ПОС), преди одобряване на схемата и издаване на разрешение за поставянеРешение № 184, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно п
родажба на общински поземлен имот (ПИ) № 815 в кв. 26 по подробния устройствен план(ПУП) на с. Поповица по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение №183, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно определяне пазарна продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот II-общ., в кв. 1 по подробния устройствен план на с. Поповица за разпореждане по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост

Решение №182, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот XII-бензиностанция, ведно с масивна сграда-нафтопункт в кв. 30 по ПУП на гр. Садово

Решение №181, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран позелен имот VII-220 в кв. 19 по подробния устройствен план на село КочевоРешение № 180, взето с Протокол №20/23.03.2021г. - 
относно осигуряване на мостово финансиране от страна на Община Садово, необходимо за одобрение на проект на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МИГ-ОБЩИНА САДОВО“ по процедура BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.(ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР), наричана по-нататък „Подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти“


Решение № 179, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно изменение на Решение № 83, взето с Протокол № 11 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 30.06.2020 година


Решение № 178, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2021 година


Решение № 177, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово

Публикувано на: 31.03.2021 г.


Решение № 176, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година"

Решение №175, взето с Протокол №20/23.03.2021г.- информация относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово, област Пловдивска


Решение № 174, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно приемане на Доклад за дейносттта на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2020 година

Решение №173, взето с Протокол № 20/23.03.2021г. - относно приемане на информация за дейността на Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Садово относно възможността за кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово

Решение № 172, взето с Протокол №19/23.02.2021г. - отпускане на еднократна финансова помощ на Айнур Алиш


Решение № 171, взето с Протокол №19/23.02.2021г. - относно
 
участие в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, определяне на представител на Община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния редРешение № 170, взето с Протокол № 19/23.02.2021г. - относно 
участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера Община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение № 169, взето с Протокол № 19/23.02.2021г. - относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Садово за периода 2021-2027 г.


Решение №168, взето с Протокол №19/23.02.2021г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4Решение № 167, взето с Протокол № 19/23.02.2021г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2020г. към 31.12.2020г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2021г. - с включен остатък от 2020 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


Решение № 166, взето с Протокол № 19/23.02.2021г. - относно отчет на общинския дълг за 2020 година

Приложение № 15 на МФ

Решение № 165, взето с Протокол № 19/23.02.2021г. - относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово за 2020 година


Решение №164, взето с Протокол №18/02.02.2021г. - относно прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на юридическо лице


Решение №163, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно възстановянане на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода 01.03.2020г. - 31.12.2020 година


Решение №162, взето с Протокол №18/02.02.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шанко Иванов и Атанаска Янкова


Решение №161, взето с Протокол №18/02.02.2021г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Траков, Атанас Колев, Георги Янчев и Величка Николова 


Решение № 160, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване  изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застроване/ПУП-ПРЗ/  на поземлен имот /ПИ/ № 81342.111.5, местност „БАЛЪК САРТЪ“, с начин на трайно ползване НИВИ по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на с. Чешнегирово, община Садово, одобрена със заповед № РД-18-743 от 22.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК


Решение №159, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 кV от П/Ст „Станимака/ПИ 00702.23.28/ гр. Асеновград до В/Ст „Катуница“ /ПИ 36676.69.314/ с. Катуница““ община Садово


Решение №158, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план-парцеларен план/ПУП-ПП/ на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН, от съществуващ „Стълб № 1/7/9/Д“ за електроснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № ПИ 57621.9.88 местност „Чакъла“ землище на с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдивска


Решение № 157, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-011030 производствени и складови дейности, поземлен имот с идентификатор 81342.11.21 и поземлен имот/ПИ/ с  идентификатор 81342.11.7, местност Гюмюшевото, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на с. Чешнегирово, община Садово, одобрена със Заповед № РД-18-743 от 22.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК с цел промяна на предназначението на ПИ 81342.11.7 във връзка с разширение на съществуващата производствена и складова база


Решение № 156, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно одобряване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от съществуващ „ТП-2“ за електроснабдяване на поземлен имот/ПИ/ с идентификатор № 36676.101.14, местност „Над село“ по КККР на с. Катуница, община Садово


Решение № 155, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост, намиращ се в с. Поповица


Решение № 154, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: помещение за битови услуги - фризьорски и козметични услуги


Решение № 153, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственостРешение № 152, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост, намиращ се в с. КараджовоРешение № 151, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно вземане на решение за именуване на улица в село Чешнегирово, съществуваща по действащия подробен устройствен план(ПУП) на селото

 

Решение №150, взето с Протокол №18/02.02.2021г. - относно освобождаване от вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили дейността си в тези имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка


Решение №149, взето с Протокол №18/02.02.2021г. - относно поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 1 лек автомобил за нуждите на Общинската администрацияРешение № 148, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2021 година


Решение № 147, взето с Протокол № 18/02.02.2021г.-
 относно отмяна на Решение № 115, взето с Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 05.11.2020г. и вземане на ново решение за участие на Община Садово, като партньор на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT-4.003–   Резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“


Решение № 146, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно създаване на социална услуга Асистенска подкрепа в община Садово като делегирана от държавата дейност


Решение № 145, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП „РЧР“) 2014-2020г.


Решение № 144, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация-СадовоРешение № 143, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - относно проект за бюджет на Общината за 2021 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6


Решение № 142, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - отчет на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Садово за 2020 година


Решение № 141, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - отчет от кмета на Общината относно изпълнение решенията на Общински съвет-Садово за 2020г., анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение

Решение № 140, взето с Протокол № 18/02.02.2021г. - отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2020 година


Решение № 139, взето с Протокол № 17/18.12.2020г. - относно отмяна на Решение № 138, взето с Протокол № 16/09.12.2020г., съгласие за кандидатстване по проект "Красива България" и определяне на финансовото участие на Общината при реализирането на проекта


Решение № 138, взето с Протокол № 16/09.12.2020г. - относно кандидатстване в кампания 2021г. на Проект "Красива България", Мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" към МТСП


Решение № 137, взето с Протокол № 16/09.12.2020г. - относно кандидатстване на Община Садово за целева програма "Обществени трапезарии", финансирана от фонд "Социална закрила" през 2021 година


Решение № 136, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно подписване на споразумение за учредяване право на водопрекарване по реда на Закона за водите(ЗВ) през общинска публична собственост


Решение №135, взето с Протокол №15/04.12.2020г. - относно 
отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нина Илиева, Светла Данева, Еленка Тракова, Светла Караджова, Мария Панева и Аспарух Христев 


Решение №134, взето с Протокол №15/04.12.2020г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в село Катуница по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение №133, взето с Протокол №15/04.12.2020г. - относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобровяеми източници и биогорива на община Садово за периода 2020-2029 година


Решение № 132, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно закупуване на част от поземлен имот в село Моминско, попадащ в проектирана улица по ПУП на селото


Решение № 131, взето с Протокол №15/04.12.2020г. - относно закупуване на сграда/дял от нея, построена в общински поземлен имот, намиращ се в с. Поповица


Решение № 130, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно приемане на План за защита при бедствия на Община Садово


Решение № 129, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2020 година


Решение № 128, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2021 г. и размер на таксата за битови отпадъци за 2021 година

Приложение № 1

Решение №127, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища и напоителни канали в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното рентно годишно плащане за съответното землищеРешение № 126, взето с Протокол № 15/04.12.2020г. - относнто приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за I-то полугодие на 2021 година


Решение №125, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - относно 
отпускане на еднократна помощ на Веселина Ангелова, Пенка и Спас Спасови и Стана Дамбарова 


Решение №124, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно възникване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура/ЗЕСМФИ/ в общинска публична собственост


Решение №123, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - относно 
участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив и определяне на представител на община Садово за участие на заседанието, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред


Решение №122, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Янева, Татяна Благоева, Галя Койчева, Мария Георгиева, Йорданка Ранчева, Димитър Илиев и Ангел Веселинов Иванов 


Решение № 121, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти(ПИ) № 48152.10.45, № 48.152.10.46, № 48152.10.47, № 48152.10.48, № 48152.10.49 и № 48152.10.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри/КК и КР/ на землището на село Милево, община Садово, м. „Диш пара“


Решение № 120, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на общински имот, намиращ се в с. Караджово


Решение № 119, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно закупуване на сграда, построена в общински поземлен имот

Решение № 118, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост - кабинет по дентална медицина

Решение № 117, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - относно приемане на решение за въвеждане на задължително предучлищно образование на 4-годишните деца


Решение №116, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - относно кандидатстване по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOPOO1-5.001 „Топъл обяд“ към ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г.


Решение №115, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - относно участие на Община Садово, като партньор на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ ВGENVIRONMENT-4.003 – Резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“


Решение № 114, взето с Протокол № 14/05.11.2020г. - информация за състоянието на язовирите, намиращи се на територията на Община Садово


Решение №113, взето с Протокол №14/05.11.2020г. - информация относно извършената работа по подготовка за есенно-зимния сезон 2020/2021г. в Община Садово


Решение №112, взето с Протокол №13/08.09.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Шанко Митков, Запрян Сотиров, Костадинка Спасова, Димитър Тодоров и Живка Койчева


Решение №111, взето с Протокол №13/08.09.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Славейка Ангелова, Георги Георгиев, Маринка Голова, Живко Иванов, Марийка Колчена и Антоанета Баракова


Решение №110, взето с Протокол №13/08.09.2020г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2020/2021 година


Решение №109, взето с Протокол №13/08.09.2020г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2020/2021 година


Решение № 108, взето с Протокол № 13/08.09.2020г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2020 година

Приложение № 1

Решение № 107, взето с Протокол № 13/08.09.2020г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2020 година

Приложение № 1

Решение № 106, взето с Протокол № 13/08.09.2020г. - относно приемане отчет за изпълнение на бюджета на Община Садово за 2019 година


Решение №105, взето с Протокол №12/28.07.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Рангел Калинов, Шанко Митков от Болярци, Маринка Георгиева, Силвия Аргирова и Веселина Ангелова

Решение № 104, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлен имот(ПИ) № 39102.12.47 и № 39102.12.48 с начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на село Кочево, община Садово, м. „Далгъна“         
                                                                      


Решение № 103, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно обявяване на поземлен имот (ПИ) 938 в кв. 84 по Подробния устройствен план(ПУП) на с. Катуница от публична за частна общинска собственост поради отпаднало му предназначение по чл. 3 ал. 2 от Закона за общинската собственост(ЗОС)


Решение № 102, взето с Протокол № 12/28.07.2020 г. - относно даване на съгласие за провеждане на процедура по разглеждане, одобряване и издаване на разрешение за строеж на плътна ограда в УПИ XII-76 кв. 59 по плана на село Катуница, община Садово


Решение № 101, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на УПИ I-119, общ. обсл. дейности в кв. 15 по плана на село Моминско, община Садово


Решение № 100, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост - кабинет по дентална медицина


Решение № 99, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно отдаване под наем черз търг на общинска собственост, представляваща: поземлен имот с кадастрален идентификатор № 36676.106.437 в местността "Мантдрата" в село Катуница


Решение №98, взето с Протокол №12/28.07.2020г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот VI-производствени дейности, кв. 3 по ПУП на гр. Садово


Решение №97, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот V-производствени дейности, кв. 3 по ПУП на гр. Садово


Решение № 96, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно запазване на строеж с временен градоустройствен статут по реда на §17 от Закон за устройство на теритоията(ЗУТ)


Решение № 95, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем

Решение № 94, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2020 година"


Решение №93, взето с Протокол №12/28.07.2020г.- относно искане за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа


Решение №92, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно стартиране на процедура по реда на чл. 69 ал.2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на пледучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралелки в I-ви клас с 6 ученици и V-ти клас с 9 ученици в ОУ с. Чешнегирово


Решение № 91, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2020/2021 година


Решение № 90, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - отчет относно резултатите от приключването на учебната 2019/2020 година


Решение №89, взето с Протокол №12/28.07.2020г. - относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2019г.-30.06.2020г.


Решение № 88, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - отчет относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2020 година


Решение № 87, взето с Протокол № 12/28.07.2020г. - относно отчет за дейността на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2020 година


Решение № 86, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно 
отпускане на еднократна помощ на Рангел Калинов и Добрина Стоянова


Решение № 85, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно  покана с вх. индекс № 09-00-368 от 22.06.2020г. за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив“ АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение №84, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Янкова, Мариана Ангова, Мариянка Георгиева, Петрана Павлова, Шинка Ангелова и Запрян Желязков

                                                                                          

Решение № 83, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран уличен водопровод за захранване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV-137, за производствена, складова и търговска дейност и УПИ III-85.101, за производствена, складова и търговска дейност и газово стопанство за компресиран метан с ПРП в кв. 3 по ПУП на стопански двор с. Богданица, идентични с ПИ 04594.85.137 и ПИ 04594.85.101 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богданица, община Садово

                                                                                          

Решение № 82, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от съществуващ „ТП 2“ за електроснабдяване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 36676.101.14, местност „Над село“ по КККР на с. Катуница, община Садово


Решение № 81, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация(ПУП-ПР) на УПИ VIII-стопанска дейност в кв. 35 по плана на село Катуница, община Садово и образуването на ново УПИ УПИ VIII-производствена и складова дейност в кв. 35 по плана на село Катуница, община Садово


Решение № 80, взето с Протокол № 11/30.06.2020г.- относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна на статута на земеделска земя – ПИ с идентификатор № 36244.29.6 от КККР, местност „Сухата вада“ за включване в регулационния и застроителен план на с. Караджово, община Садово


Решение № 79, взето с Протокол № 11/30.06.2020г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за II-то полугодие на 2020 година


Решение № 78, взето с Протокол № 10/28.05.2020г. - относно вземане на решение за разкриване на яслена група в Детска градина "Детски свят" гр. Садово, считано от 01.09.2020 година


Решение №77, взето с Протокол №10/28.05.2020г. - относно отпускане на еднократна помощ на Костадин Димитров, Живка Павлова, Васил Иванов, Никола Димитров, Запряна Запрянова, Илия Стоянов, Янчо Начев и Анушка Асенова


Решение №76, взето с Протокол №10/28.05.2020г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост в с. Караджово по чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение № 75, взето с Протокол №10/28.05.2020г. - относно преразглеждане на индивидуалните основни заплати на кметовете на някои типове кметства


Решение № 74, взето с Протокол № 10/28.05.2020г. - относно одобряване на Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2019г.


Решение № 73, взето с Протокол № 10/28.05.2020г. - относно дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на триторията на Община Садово, през летните месеци на 2020 година


Решение № 72, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Решение № 71, взето с Протокол № 9/30.04.2020г.-относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо помещение за офис


Решение № 70, взето с Протокол № 9/30.04.2020г.-относно корекция на бюджета на Община Садово за 2020 година

Решение № 69, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно отпускане на еднократна помощ на Екатерина Букова, Руси Тименов,Ангелинка Костова,Тодорка Койчева и Веселина Ангелова 


Решение № 68, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно
определяне  пазарна  продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-702, в кв. 75 по подробния устройствен план на с. Болярци, за разпореждане с имота по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 67, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно
отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: Сладкарница, находяща се на І-ви етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състояща се от основно, складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м, построена в УПИ ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово


Решение № 66, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно освобождаване от вноски за наем на наематели на общински имоти, които са преустановили дейността си в тези имоти, следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 година


Решение № 65, взето с Протокол № 9/30.04.2020г. - относно приемане на отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2021г.


Решение № 64, взето с Протокол № 9/30.04.2020г.-относно разглеждане на Отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци за 2019 г.


Решение № 63, взето с Протокол № 9/30.04.2020г.-относно разглеждане на Информация за дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай за 2019 година


Решение № 62, взето с Протокол № 8/27.03.2020г.-
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Иванова, Светла Караджова, Мария Иванова, Елена Петрова, Албена Демирева, Георги Шуртанов, Галя Дамянова, Цвета Атанасова, Снежана Кръстева, Станка Динчева, Петър Петров, Златка Рангелова и Силвия Аргирова

                                                                                

Решение № 61, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно даване на принципно съгласие при извършване на промяна на предназначението на част от имот с идентификатор № 81342.7.266 местност „Гюмюшевото” с начин на трайно ползване полски път по кадастралната карта/КК/ на село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив с цел осигуряване на „Транспортен достъп” до имот с идентификатор № 81342.7.17 по КК на село Чешнегирово, община Садово, област Пловдив


Решение № 60, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 941 в кв. 66 по подробния устройствен план(ПУП) на с. Болярци по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищкнорегулационен план

Решение № 59, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 1 микробус за нуждите на Общинската администрация

Решение № 58, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово

Решение № 57, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2020 година

Решение № 56, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - относно приемане на Годишен отчет на Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.

Решение № 55, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2019 година

Решение № 54, взето с Протокол № 8/27.03.2020г. - информация за дейността на Общинска служба "Земеделие и гори" гр. Садово относно възможността за кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово


Решение № 53, взето с Протокол № 7/19.03.2020г. - относно
одобряване на споразумение за партньорство от 16.03.2020г. във връзка с кандидатстване на община Садово за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.


Решение № 52, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на поземлен имот (ПИ) 65139.60.14 с начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на землището на град Садово, община Садово, м. "Балък Сартъ"


Решение № 51, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общината

|
Решение № 50, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. -
относно:

   -Обявяване на позeмлeн имот(ПИ) 870 в кв. 84 по ПУП на с. Катуница от публична за частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост;                                                            

   -Продажба на общински ПИ № 870 в кв. 84 по ПУП на с. Катуница по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията(ПР на ЗУТ) за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план;

   - Подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата.Решение № 49, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно закупуване на сгради, построени в общински поземлен имот


Решение № 48, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот І-364 в кв. 45, ведно с едноетажна жилищна масивна сграда със застроена площ 66 кв.м. по подробния устройствен план на с. Богданица


Решение № 47, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-120, кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 46, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот Х-стопанска дейност в кв. 97 по подробния устройствен план на село Болярци


Решение № 45, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) няа поземлен имот(ПИ) 65139.69.2 с начин на трайно ползване нива по кадастралната карта и кадастралните регистри/КК и КР/ на землището на град Садово, община Садово, м. "Балък сартъ"


Решение № 44, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Решение№ 43, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на община Садово за 2020 година


Решение № 42, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - отчет на общинския дълг за 2019 година

Приложение № 14

Решение № 41, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2019г. към 31.12.2019г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2020г. - с включен остатък от 2019г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Решение № 40, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - отчет относно дейността на Център за обществена подкрепа-Садово за 2019 година


Решение № 39, взето с Протокол № 6/24.02.2020г. - информация относно състоянието и престъпността на обществения ред за 2019г. на територията, обслужвана от Участък "Полиция" Садово при РУ-Асеновград


Решение № 38, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно участие в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив" АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в извънредното общо събрание на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието


Решение № 37, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. -
относно обявяване на поземлен имот от публична за частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал. 2 от ЗОС. Провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на  възмездно безсрочно право на строеж върху общински имот, представляващ застроен УПИ ІІ-Здравен дом, в кв. 34 с площ 1324 кв.м. по ПУП на село Болярци, за изграждане на сграда – аптека, със застроена площ 50.00 кв.м.


Решение № 36, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно отпускане на еднократна помощ на граждани от Община Садово


Решение № 35, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно отпускане на еднократна помощ на граждани от Община Садово


Решение № 34, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир с. Кочево с цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността


Решение № 33, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество - публична собственост: две помещения от първи етаж в градата на ОУ "Христо Ботев" с. Поповица


Решение № 32, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно запазване на строеж с временен градоустройствен статут по реда на § 17 от ЗУТ


Решение № 31, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно обявяване на поземлени имоти от публична за частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение по чл. 3 ал.2 от ЗОС. Безвъзмездно предоставяне в собственост на общински имоти в полза на държавата чрез дарение


Решение № 30, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2020 година


Решение № 29, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2019-2023 година


Решение № 28, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно приемане на бюджета на Община Садово за 2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6


Решение № 27, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Решение № 26, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - отчет от кмета на Община Садово относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през второто полугодие на 2019 година


Решение № 25, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно определяне на представител на община Садово(и негов заместник) от квотата на Общинския съвет в Общото събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия"


Решение № 24, взето с Протокол № 5/31.01.2020г. - относно отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2019 година


Решение № 23, взето с Протокол № 4/14.01.2020г. - относно определяне на представител на Общински съвет-Садово в състава на Областен съвет за развитие на област Пловдив


Решение № 22, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно
отпускане на еднократна финансова помощ на Зоя Христева, Цвета Накова, Мария Петрова, Зоя Ненова, Катя Щерева, Иванка Ангелова и Атанас Атанасов, Димитрийка Накова, Фанка Йоргова, Георги Атанасов, Йордан Рангелов, Янка Радкова и Иванка Илиева


Решение № 21, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия от съществуващ оптичен кабел преминаващ през ПИ 000309 до ПИ 073037 в землището на с. Чешнегирово, община СадовоРешение № 20, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно
съгласие за включване на част от имот общинска собственост в урегулиран поземлен имот ІІ-86 в кв. 10 по плана на с. Караджово, община Садово, собственост на Донка Христева Рачева и Симона Иванова Иванова


Решение № 19, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно
одобряване на   Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран уличен водопровод за захранване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-013072, база за съхранение на земеделска продукция в землището на с. МилевоРешение № 18, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2020 г. и размер на таксата за битови отпадъци за 2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Решение № 17, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в община Садово


Решение № 16, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно промяна в Структурата на Общинска администрация

Приложение № 1

Приложение № 2

Решение № 15, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2019 година

Приложение № 2

Решение № 14, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно определяне на индивидуалните размери на заплатите на кметовете в община Садово и на Председателя на Общински съвет-Садово


Решение № 13, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - информация относно извършената работа по подготовка за есенно-зимния сезон 2019/2020г. в Община Садово


Решение № 12, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно
предоставяне под наем на части от общински полски пътища в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното рентно плащане за съответното землищеРешение № 11, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. -
относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2020 година


Решение №10, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно
 членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България


Решение № 9, взето с Протокол № 3/09.12.2019г. - относно определяне на представители на Общински съвет-Садово в Общото събрание на националното сдружение на общините в Република България(НСОРБ)


Решение № 8, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисията за обществен ред и сигурност


Решение № 7, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Решение № 6, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисия по местно самоуправление


Решение № 5, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисия по промишленост, селско и горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности


Решение № 4, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисия по териториално-селищно устройство, благоустройство и комунална дейност


Решение № 3, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на комисия по социална политика, труд, здравеопазване и вероизповедание, образование, наука и култура


Решение № 2, взето с Протокол № 2/20.11.2019г. - относно избор на председател и членове на Комисия по икономика, финанси и бюджет

Решение № 1, взето с Протокол № 1/06.11.2019г. - относно избор на Председател на Общински съвет-Садово


Решение № 594, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно
учредяване на сервитут по Закона за енергетиката в имот, общинска публична собственост, представляващ полски път 000279, землище с. Катуница


Решение № 593, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно
        учредяване на сервитут по Закона за енергетиката в имоти, общинска публична собственост, намиращи се в м. „Калевото” по КВС на землище на с. Катуница, община Садово


Решение № 592, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно
даване на съгласие за преминаване чрез премостване на част от поземлен имот 000208 – напоителен канал – публична общинска собственост по КВС на землището на с. Катуница, община Садово за осигуряване достъп по поземлен имот 213003


Решение № 591, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Станка Петрова, Христо Костадинов, Янко Запрянов, Иван Василев, Васил Запрянов, Атанас Георгиев и Димитър Тодоров


Решение № 590, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно
разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ІХ-стопанска дейност в кв. 15 по ПУП на село Чешнегирово


Решение № 589, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно
отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, публична общинска собственост, представляващо: едно помещение от първи етаж в сградата на Поликлиниката в гр. Садово, построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 на гр. Садово


Решение № 588, взето с Протокол № 50/07.10.2019г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2019г.


Решение № 587, взето с Протокол № 49/17.09.2019г. - относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Садово и кметове на кметства на селата Болярци, Богданица, Поповица, Чешнегирово, Караджово, Катуница, Моминско, Селци, Кочево


Решение № 586, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно обявяване на имот от публична за частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал.2 т. 1 от Закона за общинската собственост


Решение № 585, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общината


Решение № 584, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно отдаване под наем черз търг на част от имот публична общинска собственост - кабинет по дентална медицина

Решение № 583, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно разпореждане с поземлен имот с идентификатор 65139.30.29 в местността "Чардака" с НТП-за друг вид, производствен, складов обект по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Садово


Решение № 582, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно допълване на Решение № 597, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 29.04.2015 година


Решение № 581, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2019 година

Приложение № 2


Решение № 580, взето с Протокол № 48/02.09.2019 г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2019 година"


Решение № 579, взето с Протокол № 48/02.09.2019 г. - относно утвърждаване на паралелки под норамтив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2019/2020 година


Решение № 578, взето с Протокол №48/02.09.2019г. - относно отчет за подготовката и отпочването на учебната 2019/2020 г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 577, взето с Протокол № 48/02.09.2019г. - относно приемане отчет за изпълнение на бюджета на Община Садово за 2018 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5


Решение № 576, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно кандидатстване на община Садово за безвъзмездна финансова помощ по Програма "Възобновема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.


Решение № 575, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общината


Решение № 574, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно отдаване под наем чрез търг на недвижимо имущество-магазин в кв. 27 по ПУП на гр. Садово


Решение №_573, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. -
относно съгласие за
изработване на проект за изменение на подробния устройствен план /ПУП/ на УПИ ХІІ-881 в кв. 106 и на част от улица с осови точки 258, 259, 251, която по действащия план на с. Чешнегирово е предаваемо по регулация място към УПИ ХІІ-881      


Решение № 572, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. -
относно одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура–трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от съществуващ ТП „КЕМЕРА” за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 006038 м. „КАЛЕВОТО” в землището на с. Катуница, община СадовоРешение № 571, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на уличен водопровод за захранване на УПИ І-013072, база за съхранение на земеделска продукция в землището на с. Милево, община СадовоРешение № 570, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно
одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 056005 м. „КАРАТОПРАК” в землището на с. Катуница, община Садово


Решение № 569, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 079003 с начин на трайно ползване изоставена нива по плана за земеразделяне на с. Болярци, община Садово, м. „Басамаците”


Решение № 568, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно
одобряване на задание,даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на уличен водопровод за захранване на УПИ ІV-85.137, за производствена, складова и търговска дейност и УПИ ІІІ-85.101, за производствена, складова и търговска дейност и газово стопанство за компресиран метан с ПРП, кв. 3 по ПУП на Стопански двор с. Богданица, поземлени имоти 04594.85.137 и 04594.85.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на с. Богданица, община СадовоРешение № 567, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2019 година

Решение № 566, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Садово, Пловдивска област


Решение № 565, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно именуване на улици в град Садово


Решение № 564, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Садово за 2019 година


Решение № 563, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно одобряване Доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2018 година


Решение № 562, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2019/2020 година


Решение № 561, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2019/2020 година


Решение № 560, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - отчет от кмета на Общината относно резултататите от приключване на учебната 2018/2019 година


Решение № 559, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. -  относно отчет за изпълнението на бюджета на Община Садово за първото шестмесечие на 2019 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Решение № 558, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно отчет на План-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2019г.

Приложение № 1

Решение № 557, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно отчет за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2018-30.06.2019г.


Решение № 556, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно отчет за изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2019 година


Решение № 555, взето с Протокол № 47/02.08.2019г.- относно отчет от Атанас Телчаров - Председател на ОбС-Садово относно дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2019г.


Решение № 554, взето с Протокол № 47/02.08.2019г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2019 година


Решение № 553, взето с Протокол № 46/15.07.2019г. - относно възлагане на услугата "Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания" по проект BG05M9OP001-2.040-0010 "Предоставяне на патронажна грижа в община Садово"


Решение № 552, взето с Протокол № 45/21.06.2019г. - относно изменение на върнато за ново обсъждане Решение № 544, взето от ОбС-Садово с Протокол № 43/03.06.2019 година


Решение № 551, взето с Протокол № 44/10.06.2019г. - относно отмяна на Решение № 540, взето от ОбС-Садово с Протокол № 42 от 22.04.2019 година


Решение № 550, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно
издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”


Решение № 549, взето с Протокол №43/03.06.2019г. - относно
издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”  за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”

                                                              

Решение № 548, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2019 година

Решение № 547, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Садово, област Пловдив


Решение № 546, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно определяне земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем


Решение № 545, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Мариянка Георгиева, Екатерина Букова, Дияна и Пламен Рашеви


Решение № 544, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на три годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Садово


Решение № 543, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Решение № 542, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно реализирани европроекти през 2018г. и предстоящи такива през 2019 година

Приложение 1


Решение № 541, взето с Протокол № 43/03.06.2019г. - относно информазиця за дейността на РСПБЗН-Садово за причините за възникване на пожари на територията на община Садово през летните месеци на 2019 година


Решение № 540, взето с Протокол № 42/22.04.2019 г. - относно съгласие за ползване на общински имот срещу обезщетение, до провеждане на процедура свързана с управлението му


Решение № 539, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно изменение на Решение № 522, взето с Протокол № 41 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 29.03.2019 година


Решение № 538, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2019 година


Решение № 537, взето с Протокол №42/22.04.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2019година


Решение № 536, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно отпускане на еднократна помощ на Атанас Тодоров


Решение № 535, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно учредяване на сервитут по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура


Решение № 534, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно учредяване на сервитут по Закона за енергетиката


Решение № 533, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ 099001 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Катуница, община Садово, м. "Над село"


Решение № 532, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХХVІ-държ. в кв. 1 по ПУП на село Катуница

Решение № 531, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета


Решение № 530, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово

Решение № 529, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Болярци, община Садово


Решение № 528, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово-2018г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово-2020 г.


Решение № 527, взето с Протокол № 42/22.04.2019г. - относно дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай през 2018 година


Решение № 526, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно награждаване с парична награда


Решение № 525, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно осигуряване на съфинансиране по проект към фонд "Социална закрила"


Решение № 524, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2019 година"


Решение № 523, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово


Решение № 522, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ с одобрена цена за продажбата


Решение № 521, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно корекция на бюджета на Община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


Решение № 520, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Тодорка Желязкова, Ангел Толев, Калинка Рангелова, Мария Бончева и Катя Бирова


Решение № 519, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно
обявяване на имот от публична за частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственостРешение № 518, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот /ПИ/013001 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Милево, община Садово, м. „Чаирите”Решение № 517, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно
одобряване на задание и   разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот /ПИ/029003 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Караджово, община Садово, м. „Каратопрак”Решение № 516, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно одобряване на задание, и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот /ПИ/095006 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Катуница, община Садово, м. „Над село”


Решение № 515, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно съгласие за включване на имоти общинска собственост в урегулиран поземлен имот VІ-741 в кв. 84 по плана на с. Катуница, община Садово, собственост на "УШЕВ  ТРЕЙД" ЕООД


Решение № 514, взето с Протокол № 41/29.03.2019 г. - относно кандидатстване на община Садово в процедура за подбор на проекти по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи"


Решение № 513, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 год.


Решение № 512, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - Дооклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово за 2018 година


Решение № 511, взето с Протокол № 41/29.03.2019г. - информация за дейността на ОбС "Земеделие и гори" Садово относно възможността за кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово


Решение  № 510, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно одобряване на задание, разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ. Съгласие за разделяне на общински имот с одобряване на ПУП-ПРЗРешение № 509, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Садово

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Решение № 508, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, сладкарница, намираща се в с. Богданица


Решение № 507, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно разпореждане със застроен поземлен имот № 012124 с начин на трайно ползване "Стопански двор", ведно с басейн в него по плана на Стопански двор с. Поповица


Решение № 506, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно разпореждане със застроен поземлен имот № 012122 сначин на трайно ползване "Стопански двор", ведно със сграда в него по плана на Стопански двор с. Поповица


Решение № 505, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно
учредяване право на пристрояване на ІІ-ри етаж от триетажна жилищна сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, представляващ: застроен урегулиран поземлен имот І-388, 389, 135, 1046 – жил. застрояване в кв. 58 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово


Решение № 504, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно
актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на територията на община Садово за 2019 година


Решение № 503, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Садово


Решение № 502, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно награждаване с парична награда


Решение № 501, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV, от съществуващ ТП „КЕМЕРА” за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 006038 м. „КАЛЕВОТО” в землището на с. Катуница, община Садово


Решение № 500, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура-трасе на захранващ кабел НН 1 кV, за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 056005 м. „КАРАТОПРАК” в землището на с. Катуница, община Садово


Решение № 499, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно определяне на представител на Община Садово за участия в редовните заседания през 2019г. на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от"ВиК"ЕООД гр. Пловдив


Решение № 498, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно участие на Община Садово на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр. Пловдив


Решение № 497, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2018г. към 31.12.2018г. и утвърждаване на нова план-сметка за 2019г.-с включен остатък от 2018г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


Решение № 496, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно отчет на общинския дълг за 2018 година


Решение № 495, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно приемане на Годишен отчет на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2018г.


Решение № 494, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - относно приемане на Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа гр. Садово за 2018 година


Решение № 493, взето с Протокол № 40/25.02.2019г. - информация относно състоянието на престъпността и обществения ред за 2018г. за територията, обслужвана от Участък "Полиция" Садово при РУ-Асеновград

Решение № 492, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - относно изменение чрез   допълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020, изменение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Садово за периода 2014-2020 год. и на Годишния план за развитието на социалните услуги в община Садово за 2019 година, откриване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейностРешение № 491, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - относно заличаване на текст от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци в община Садово


Решение № 490, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - относно подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"


Решение № 489, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - относно приемане на бюджет на Община Садово за 2019 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Решение № 488, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - отчет относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през 2018г.


Решение № 487, взето с Протокол № 39/31.01.2019г. - отчет относно дейността на Общински съвет-Садовоза 2018 година


Решение № 486, взето с Протокол № 38/21.012019г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Радкова, Иванка Александрова, Светослав Иванов, Мария Иванова и Стоянка Запрянова


Решение № 485, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. - относно отдаване под наем чрез търг на недвижимо имущество - "Шивашко ателие"


Решение № 484, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение № 483, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. - относно одобряване на задание и
разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 009088 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Поповица, община Садово, м. „Чакъла”Решение № 482, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. -относно одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектирана кабелна линия 0.4 кV  за Електрозахранване на поземлен имот /ПИ/ 039029, м. „Горна Яма” по КВС на землище с. Милево, община СадовоРешение № 481, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. - относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник


Решение № 480, взето с Протокол № 38/21.01.2019г. - относно поемането на дългосрочен ощински дълг - банков кредит за довършване на обект Детска градина в гр. Садово


Решение № 479, взето с Протокол № 38/21.01.2019г.- относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2019 година


Решение № 478, взето с Протокол № 38/21.01.2018г. - относно примане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци в Община Садово


Решение № 477, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване


Решение № 476, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Диана Милева, Спаска Кръстева, Иванка Кузмова, Никола Николов, Мария Петрова, Йорданка Николова, Василка Димитрова, Любомир Иванов и Николай Колев


Решение № 475, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество

Решение № 474, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот, публична общинска собственост


Решение № 473, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-591 в кв. 56 по ПУП на село Милево

Решение № 472, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-591 в кв. 56 по ПУП на село Милево


Решение № 471, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот 12041-предприятие за производство на замразени плодове и зеленчуци по КВС на землището на с. Кочево, община Садово, поземлен имот /ПИ/ 39102.12.41 по кадастралната карта /КК/ на с. Кочево с начин на трайно ползване за хранително вкусовата промишленост и поземлени имоти 39102.12.31 с начин на трайно ползване нива и 39102.12.46 с начин на трайно ползване друг вид трайно насаждение по КК на с. КочевоРешение № 470, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ 024009, 024094, 024011 и 024012 с начин на трайно ползване ниви по КВС на с. Милево, община Садово, м. "Малка карапча", собственост на "АНАТРА"ООД


Решение № 469, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ 033077 с начин на трайно ползване нива по КВС на с. Поповица, община Садово, м. "Късото дере", собственост на Наско Николов Павлов


Решение № 468, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2018 година"


Решение № 467, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно корекция на бюджета на община Садово за 2018 годин
а


Решение № 466, взето с Протокол № 37/18.12.2018г. - относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2019 година


Решение № 465, взето с Протокол № 36/09.11.2018г. - относно изменение на Решение № 447, взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 09.10.2018година


Решение № 464, взето с Протокол № 36/09.11.2018г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2018 година


Решение № 463, взето с Протокол № 36/09.11.2018г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: метален павилион, намиращ се на автоспирката на с. Караджово, построен върху УПИ ІХ-Културен дом, сладкарница, кметства, поща, общ. организации в кв. 16 по ПУП на с. Караджово

Решение № 462, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно отпускане на еднократни помощи на Шинка Колева, Петрана Маркова, Илия Христев, Зоя Ненова и Димитрина Димитрова

Решение № 461, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно вземане на решение за разделяне на поземлен имот /ПИ/ 04594.85.34 по кадастралната карта на с. Богданица, община Садово във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ 04594.85.101


Решение № 460, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на Декларации за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Садово

Приложение 1

Решение № 459, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово (последно изменена с Решение № 226 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол № 20 от 12.05.2017година)                                     Решение № 458, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общинска собственост при условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 457, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на общинска собственост в село Болярци по чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение № 456, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот 097029, за производствена дейност и поземлен имот (ПИ 097017) с начин на трайно ползване нива, местност „Бозалък пара” в землището на с. Болярци, община СадовоРешение № 455, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно
учредяване право на пристрояване на ІІ-ри етаж от двуетажна жилищна сграда, построена върху имот-частна общинска собственост, представляващ: застроен урегулиран поземлен имот ІХ-391, жил. застрояване в кв. 58 по подробния устройствен план на с. ЧешнегировоРешение № 454, взето с Протокол № 35/09.11.2018г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2018 година


Решение № 453, взето с Протокол № 35/09.11.2018г.-относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2019г.

Приложение № 1

Решение № 452, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Живко Георгиев, Станка Радкова, Никола Бонев, Димитър Петров, Петра Петрова и Илия Кръстев


Решение № 451, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив

Решение № 450, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска собственост при условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 449, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на захранващ кабел НН 1 кV от съществуващ стълб на въздушна линия НН от с. Моминско до поземлен имот /ПИ/ 006006, м. "Куролата" в землището на с. Моминско, община Садово


Решение № 448, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно вземане на решение за разделяне на поземлен имот 04594.85.34 по кадастралната карта на с. Богданица, община Садово във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ 04594.85.101


Решение № 447, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно вземане на решение за разделяне на поземлен имот/ПИ/ 000246 м. "Хаджи османица" в землището на с. Чешнегирово, община Садово във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ 170006


Решение № 446, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно вземане на решение за разделяне на поземлени имоти /ПИ/ 17302 и ПИ 173024 м. "Азмака" и ПИ 172007 в м. "Попова курия" в землището на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 445, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-Пречиствателно съоръжение, с площ 447 кв.м., в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 444, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от общински имот, публична общинска собственост, представляваща: помещение със самостоятелен вход, с полезна площ 21.60 кв.м., изложение север, намиращо се в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м., построена в УПИ І-Културен дом и обслужващи дейности с площ 3 783 кв.м., в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово


Решение № 443, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно безсрочно право на строеж върху общински имот, представляващ УПИ ІІІ-377 в кв. 36, с площ 610 кв.м., по ПУП на с.Кочево (собствеността е регистрирана с АЧОС № 7/13.08.2018г.), за изграждане на едноетажна жилищна сграда със застроена площ 86 кв.м.


Решение № 442, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно авансово финансиране на реализирането на проекти на ЕС със средства от общинския бюджет


Решение № 441, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно състоянието на язовирите преди началото на есенно-зимния сезон


Решение № 440, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно изпълнението на бюджета на Община Садово за първото шестмесечие на 2018г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


Решение № 439, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2018 година

Приложение № 1


Решение № 438, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2018 година"


Решение № 437, взето с Протокол № 35/09.10.2018г. - относно изпълнение на бюджета на Община Садово за 2017 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Решение № 436, взето с Протокол № 34/19.09.2018г. - относно изменение на т. 3 на Решение № 420/20.08.2018г. на ОбС-Садово за насрочване на местен референдум в кметство с. Катуница

Приложение -изборни книжа


Решение № 435, взето с Протокол № 33/30.08.2018г. - относно отпускане на еднократна помощ на Димитринка Илиева от с. Болярци


Решение № 434, взето с Протокол № 33/30.08.2018г. - относно одобряване на споразумение


Решение № 433, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Георгиев от с. Караджово, Атанас Атанасов от с. Катуница, Асен Танчев от с. Катуница, Даниела и Христо Алексиеви от гр. Садово, Петя Георгиева от с. Караджово, Димитринка Илиева от с. Болярци, Анка Манолова от с. Караджово, Желязка Илиева от с. Кочево и Иван Маркошинов от с. Катуница.

 


Решение № 432, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно обявяване на имоти от публична за частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (УПИ)


Решение № 431, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно отмяна на Решение № 347, взето от ОбС-Садово и Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на подземен линеен обект на техническата инфраструктура, одобряване на задание за изработването му


Решение № 430, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в Основните училища на територията на Община Садово през учебната 2018/2019 година


Решение № 429, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2018/2019 година


Решение № 428, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно стартиране на процедура по реда на чл. 69 ал. 2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за утвърждаване на паралел
ки в 5 клас с 9 ученици и 7 клас с 9 ученици в ОУ в с. Чешнегирово

Решение № 427, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2018/2019 година


Решение № 426, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - отчет относно резултатите от приключване на учебната 2017/2018 година


Решение № 425, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2018 година

Решение № 424, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общинска недвижима собственост на Професионална селскостопанска гимназия Садово


Решение № 423, взето с Протокол №32/20.08.2018 г. - относно приемането на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Решение № 422, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно приемането на Наредба за изменение на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на община Садово, област Пловдив


Решение № 421, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно допълване на Решение № 352, взето на заседание с Протокол № 28 от 26.02.2018 г. на Общински съвет-Садово


Решение № 420, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно приемане на Решение от ОбС-Садово за провеждане на местен референдум в кметство с. Катуница

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Решение № 419, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2017г.-30.06.2018 година


Решение № 418, взето с Протокол № 32/20.08.2018г. - отчет относно изпълнение актовете на ОбС-Садово през І-то полугодие на 2018 година


Решение № 417, взето с Протокол № 32/20.08.2018г.- отчет относно дейността на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2018 година


Решение № 416, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Рангел Шанков от с. Болярци и Димитър Христолов от с. Богданица


Решение № 415, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата

Решение № 414, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно отмяна на Решение № 287, взето от ОбС-садово на 05.06.2013г. и разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на Община Садово, одобряване на задание за изработването му


Решение № 413, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно учредяване право на строеж и сервитут в имот-общинска собственост, за изграждане на обект "Нова ВЛ 400 кV п/ст "Марица изток""


Решение № 412, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно разпореждане с общински имот за прилагане на влязъл в сила, но неприложен регулационен план на с. Болярци


Решение № 411, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно определяне на продажна цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІ-409, жил. застрояване в кв. 53 по подробния устройствен план на с. Болярци, за разпореждане с имота по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 410, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно одоборяване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) и съгласие за прокарване и сервитутни права на подземен линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на оптична кабелна линия


Решение № 409, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно
издаване на запис на заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”


Решение № 408, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно
издаване на запис на Заповед от община Садово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00388 от 13.04.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО”, сключен между Община Садово и ДФ „Земеделие”Решение № 407, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно промяна в Структурата на ОбА-държавна дейност

Приложение1

Решение № 406, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 година на Община Садово


Решение № 405, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - информация относно съществуващите екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното отстраняване


Решение № 404, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно корекция на бюджета за 2018 година

Решение № 403, взето с Протокол № 31/28.06.2018г. - относно приемане на План за дейността на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2018 година


Решение № 402, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно отпуксане на еднократна финансова помощ на Иванка Василева от с. Болярци, Иванка Каразапрянова от с. Болярци, Георги Георгиев от с. Болярци, Снежана Кръстева от с. Болярци, Дафинка Атанасова от с. Болярци, Йорданка Божанова от с. Болярци, Стоил Ангелов от с. Чешнегирово, Величка Тодорова от с.Поповица, Георги Георгиев от с. Караджово и Иванка Петкова от с. Ахматово


Решение № 401, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Петя Демирева


Решение № 400, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на части от общинска собственост при условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост

Решение № 399, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно съгласие за промяна на границата между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ-377 и ІV-376 в кв. 36 по плана на с. Кочево, община Садово, частна общинска собственост


Решение № 398, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ІХ-835 в кв. 78 по ПУП на с. Катуница

Решение № 397, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно кандидатстване с проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция улична мрежа на територията на Община Садово, по Мярка 7 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони 2014-2020"


Решение № 396, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно кандидатстване за осигуряване финансиране на проект "Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив"


Решение № 395, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2018/2019 година

Решение № 394, взето с Протокол № 30/31.05.2018г - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2018 година


Решение № 393, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2017 година


Решение №392, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР/2014-2020г./ за 2017 година

Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР/2014-2020г./ за 2017г.

Решение № 391, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Садово, Пловдивска област/2018-2020г./


Решение № 390, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно информация за реализирани европроекти през 2017г. и предстоящи такива през 2018 година


Решение № 389, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово


Решение № 388, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 2018 г.


Решение № 387, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно информация за дейността на Център за почасово предостяване на услуги (рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен помощник) в с. Болярци


Решение № 386, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно Доклад за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Ахматово


Решение № 385, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно информация за дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на Община Садово през летните месеци на 2018 година


Решение № 384, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно информация за дейността на ОС "Земеделие и гори" садово относно възможността за кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово


Решение № 383, взето с Протокол № 30/31.05.2018г. - относно информация за дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай за 2017 година


Решение № 382, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно съгласие за промяна на границите между урегулирани поземлени имоти


Решение № 381, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Атанасова от с. Болярци, Росен Мишев от с. Болярци, Мариянка Георгиева от с. Поповица и Йорданка Божанова от с. Болярци

Решение № 380, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане с общинска частна собственост чрез дарението й на физическо лице


Решение № 379, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно съгласие за провеждане на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги по договор с гарантиран резултат от директора на Основно училище "Христо Ботев" с. Поповица


Решение № 378, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска собственост при условията на чл. 12 ал.3 от Закона за общинската собственост


Решение № 377, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно отдаване под наем чрез търг на недвижимо имущество - "Метален павилион", частна общинска собственост


Решение № 376, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-287, ведно с едноетажна масивна сграда в кв. 5 по ПУП на с. Ахматово, община Садово


Решение № 375, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане с едноетажна масивна сграда със застроена площ 66 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот І-364 в кв. 45 по подробния устройствен план на с. Богданица


Решение № 374, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ-производствени дейности в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 373, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот VІ-производствени дейности в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 372, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-производствени дейности в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 371, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2017г. към 31.12.2017 година


Решение № 370, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2018 година


Решение № 369, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  на територията на Община Садово за 2018 година


Решение № 368, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно приемане на Годишен отчет на МКБППМН за 2017 година


Решение № 367, взето с Протокол № 29/02.04.2018г. - относно приемане на отчет за изпълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2017г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2019г.

Отчет Годишен план соц. услуги - 2017г.

Годишен план развитие соц. услуги - 2019г.

Решение № 366, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно състоянието на престъпността и обществения ред за 2017г. на територията обслужвана от Участък "Полиция" Садово


Решение № 365, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Ангелова от с. Болярци и Николина Кузмова от гр. Садово


Решение № 364, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно 
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 1 кV от съществуващ стълб на въздушна линия НН от с. Моминско до ПИ 006006 в землището на с. Моминско, община Садово, местност „КУРОЛАТА”, собственост на Атанас Стоянов БлагоевРешение № 363, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот ХІV-производствени дейности, ведно с навес в кв. 13 по ПУП на гр. Садово

Решение № 362, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно прекратяване на съсобственост чрез замяна с парично уравняване на дяловете

Решение № 361, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: "техническа работилница" към училище "Св.св. Кирил и Методий" с. Чешнегирово

Решение № 360, взето с Протокол №28/26.02.2018г. - относно прилагане на § 17 от ЗУТ(ДВ бр. 1 от 02.01.2001г.) за съществуващ временен обект, изграден по реда на отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ на триторията на гр. Садово


Решение №359, взето с Протокол №28/26.02.2018гт. - относно
допускане изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-806 относно уличната регулация по улица с осови точки 189-240 и 189-188 в кв. 91 по плана на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 358, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно допускане изменение на ПУП на УПИ І-486 и част от улица с осови точки 114-116 в кв. 58 по плана на с. Болярци, община Садово


Решение № 357, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно съгласие за промяна на границите между два урегулирани поземлени имоти и за попълване на кадастралната основа на общински имот с нов поземлен имот


Решение № 356, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно Наредба за изменение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Садово


Решение № 355, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно предоставяне безвъзмездно за временно управление на Общината движима собственосдт на Районно управление Асеновград към Областна дирекция на МВР гр. Пловдив, за нуждите на ПУ Садово


Решение № 354, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно отчет на общинския дълг за 2017 г.


Решение № 353, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2018г.

Приложение № 1


Решение № 352, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползванте и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садо

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Решение № 351, взето с Протокол № 28/26.02.2018г. - относно Годишен отчет на Център за обществена подкрепа Садово относно дейността на ЦОП за 2017 г.

Решение № 350, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно разпореждане с общинска частна собственост чрез дарението й на физическо лице


Решение № 349, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно отпускане на еднократна помощ на Мария Петрова от с. Караджово, Мария Борисова от с. Караджово, Гина Бойчева от с. Караджово, Димитър Ячев от с. Милево и Величка Запрянова от с. Болярци


Решение № 348, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно отмяна на Решение № 331, взето с Протокол № 26 от 13.12.2017г. от заседание на Общински съвет-Садово


Решение №347, взето с Протокол №27/29.01.2018г. - относно 
одобряване на задание, даване на  разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН 0,4 кV от съществуващ стълб на въздушна линия НН от ТП Градушки по КВС на землище с. Поповица до ПИ 039029 в землището на с. Милево, община Садово, местност „Горна Яма”, собственост на Делин Василев Дочев


Решение № 346, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ-120 в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 345, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХV-120 в кв. 12 по ПУП на гр. Садово


Решение № 344, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно определяне пазарна(продажна) цена на застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-произв. дейности в кв. 13 по ПУП на гр. Садово, за разпореждане с имота по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост(ЗОС)


Решение № 343, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем


Решение № 342, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно отпускане на персонална пенсия 


Решение № 341, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно промяна на наименованието на разкрита социална услуга в Ахматово


Решение № 340, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно откриване на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност


Решение № 339, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2018 година


Решение № 338, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно проект за бюджет на Община Садово за 2018 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6Решение №337, взето с Протокол №27/29.01.2018г.- относноизпълнение актовете на ОбС-Садово през 2017година


Решение № 336, взето с Протокол № 27/29.01.2018г. - относно отчет за дейността на ОбС-Садово за 2017 година

Решение № 335, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно подаване на проектно предложение по проект "Красива България" и определяне на общинското съфинансиране

Решение № 334, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно представител на община Садово в комисията, която ще изработва областна здравна карта

Решение № 333, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Стойкова от с. Болярци и Тодор Тодоров от с. Катуница


Решение № 332, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно вземане на решение за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-църква и част от улица с осови точки 65-46 в кв. 27 по плана на с. Караджово, община Садово


Решение № 331, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно предоставяне под наем на части от общински полски пътища в масивите, разпределени за ползване срещу заплащане на наемна цена в размер на средното рентно годишно плащане за съответното землище


Решение № 330, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно съгласие за ползване на общински имоти срещу обезщетение    


Решение № 329, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно награждаване с парична награда


Решение № 328, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне размера на местните данъци при условията, реда и в границит, определени от Закона за местните данъци и такси


Решение № 327, взето с Протокол № 26/13.12.2017г. - относно приемане на План за работата на ОбС-Садово за І-то полугодие на 2018 годинаРешение № 326, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Бистра Бошнакова от с. Чешнегирово, Йордан Петров от с. Болярци и Лиляна Христева от с. Болярци

Решение №325, взето с Протокол №25/24.11.2017г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на имущество, представляващо: Метален павилион, намиращ се на автоспирката на с.Катуница, поставен върху терен публична общинска собственост – тротоарна площ прилежаща към улици с о.т. 110-109-117 по плана на с. Катуница

 

Решение № 324, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост


Решение №323, взето с Протокол №25/24.11.2017г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 079003 местност „Басамаците” по КВС на землището на с. Болярци, община Садово с НТП-изоставена нива.

 

Решение № 322, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-язовир с. Моминско с цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността

Решения № 321, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно прехвърляне на движимо имущество от община Садово за ползване на ПССГ Садово


Решение № 320, взето с Протокол № 25/24.11.2017г.- относно отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване

Решение №319, взето с Протокол №25/24.11.2017г. - относно 
закупуване на транспортно средство, транспортно-подемна техника, грейдер и съдове за разделно събиране на ТБО(кофи и/или контейнери), обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците чрез ползване на финансови средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъциРешение № 318, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно отмяна на Решение № 302, взето на заседание с Протокол № 24 от 27.10.2017г. на Общински съвет-Садово


Решение № 317, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година


Решение № 316, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно изменение чрез допълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Садово за 2018 година


Решение № 315, взето с Протокол № 25/24.11.2017г. - относно изменение чрез допълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Садово за периода 2014-2020 година


Решение № 314, взето с Протокол №24/27.10.2017г. - относно 
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”Решение № 313, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно 
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ)І-8,9, стопанска дейност и ІІ-10, 11, стопанска дейност в кв. 7, УПИ VІ-6, 7, стопанска дейност в кв. 8, собственост на СД „ХИК-91-Пацев С-ИЕ”, улица с осови точки 23-30, улица с осови точки 26-28 и част от улица с осови точки 28-30, общинска собственост по плана на Стопански двор гр. СадовоРешение № 312, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на частта от площадно пространство заключено между осови точки 16-17-119-18, квартали 2 и 4а по плана на с. Милево, община Садово


Решение № 311, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Гинка Шабанова от с. Караджово, Георги Латев от с. Кочево, Лиляна Христева от с. Болярци, Мария Петрова от с. Караджово, Петранка Димитрова от с. Катуница, Руси Тименов от с. Чешнегирово, Бистра Бошнакова от с. Чешнегирово, Петра Славова от с. Болярци, Росен Мишев от с. Болярци, Николинка Страшимирова от гр. Садово и Стоян Тютюнаров от с. Катуница


Решение № 310, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 007019 местност „До училището” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово


Решение № 309, взето с Протокол № 24/27.10.-2017г. - относноо одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 010043, с начин на трайно ползване нива, м. „Диш пара” по плана за земеразделяне на с. Милево, община Садово


Решение № 308, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация/ПУП-ПР/ на част от квартал 31 по плана на с. Болярци, община Садово определена за озеленяване


Решение № 307, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Общината от недвижим имот


Решение № 306, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща терен за разполагане на „Павилион за закуски” с площ 11 кв.м., намиращ се в УПИ І-359, училище в кв. 44 по ПУП на с. Караджово, община СадовоРешение № 305, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година"

Решение № 304, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2017 година

Решение №303, взето с Протокол №24/27.10.2017г. - информация относно извършената работа по подготовка за есенно-зимния сезон 2017/2018 г. в Община Садово


Решение № 302, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за отглеждане и регистрация на кучета


Решение № 301, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - относно междинна оценка на ОПР на Община Садово 2014-2020г. и актуализиране на ОПР на Община Садово 2014-2020 година

Междинна оценка на ОПР

Актуализиран ОПР-част 1

Актуализиран ОПР част 2

Актуализиран ОПР част 3

Решение № 300, взето с Протокол № 24/27.10.2017г. - информация относно изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2017 година


Решение №299, взето с Протокол №24/27.10.2017г. - относно 
одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация  и застрояване(ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти(ПИ) 024009, 024094, 024011 и 024012 с начин на трайно ползване ниви и поземлен имот 024093 с начин на трайно ползване складов терен, собственост на „АНАТРА” ООД по плана за земеразделяне на с. Милево, община Садово.Решение № 298, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно приемане на Декларация от Общински съвет-Садово


Решение № 297, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Любен Аспарухов Колев от с. Караджово


Решение № 296, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно 
одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектиран водопровод от съществуващия РЕ-НD водопровод Ф 90 минаващ по полски път 000282 – публична общинска собственост до новообразуван УПИ 62.10, 62.12, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи, м. „ПЕЛИНА” по КВС на землище гр. Садово, община СадовоРешение № 295, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно одобряване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на новопроектирана кабелна линия 1 кV, тип СВТ4Х 10 мм2 от съществуваща КК изб.Б ст. № 8/11, ТП/БКТП4 В, блок-0, КЛ/ВЛ Кемера, п/ст Пловдив по полски път 000282 – публична общинска собственост за Електрозахранване на новообразуван урегулиран поземлен имот /УПИ/ 62.10, 62.12, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи, м. „ПЕЛИНА” по КВС на землище гр. Садово, община Садово


Решение № 294, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно включване на училища и детски градини в Списъка на средищните училища и детски градини на МОН за учебната 2017/2018 година

Решение № 293,взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2017/2018 г.


Решение № 292, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2017/2018 г.


Решение № 291, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2017 г.


Решение № 290, взето с Протокол № 23/04.09.2017г. - относно подготовката и отпочването на учебната 2017/2018г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 289, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Садово за 2017 год. на Сдружение „Местна инициативна група – МИГ-Община Садово”, за доказване наличието на собствен финансов ресурс за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Садово, кандидатстваща за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020Решение № 288, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: помещение № 11, помещение № 12, междинно помещение, помещение № 9, помещение № 4, помещение № 14 с обща полезна площ 42.00 кв.м. за кабинет по дентална медицина, намиращи се на І-ви етаж от сградата на Поликлиниката в гр. Садово, построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 по ПУП на гр. Садово


Решение № 287, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно определяне пазарната (продажна) цена на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-806, 23 в кв. 2 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Катуница за разпореждане с имота по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост(ЗОС)


Решение № 286, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно подписване на Договор за поръчителство по чл. 138 и сл. от Закона за задълженията и договорите


Решение № 285, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет


Решение № 284, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно
стартиране на процедура по реда на чл. 11а от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за утвърждаване на паралелка със 9 ученици в ОУ в с. Чешнегирово

 

Решение № 283, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Димитър Атанасов от с. Болярци, Златка Янева от с. Чешнегирово, Катя Колева от с. Болярци, Стоян Наков от с. Болярци, Марияна Ангелова от с. Моминско, Асен Танчев от с. Катуница, Атанас Атанасов от с. Катуница и Станка Петрова Радкова от с. Караджово

Решение № 282, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата


Решение № 281, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно учредяване право на пристрояване към съществуваща двуетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот ХІ-Магазин в кв. 63 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово


Решение № 280, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на недвижимо имущество, частна общинска собственост, представляваща: „Метален павилион”, намиращ се в югоизточната част на ПИ № 066067 – нива в местността „Конлука” по плана за земеразделяне на гр. Садово, с площ на павилиона 75 кв.м., предназначен за изработване и продажба на надгробни плочиРешение № 279, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ: помещение за магазин, намиращ се в източната част на І-ви етаж от сградата на жилищен блок, построен в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазин в кв. 27 по ПУП на гр. Садово

Решение № 278, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно прилагане на § 17 от ЗУТ(в сила от 02.01.2001г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. и доп., бр. 61 от 2007 г.) за съществуващите временни обекти, изградени по реда на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на Община Садово


Решение № 277, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година"


Решение № 276, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - отчет относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017 година


Решение № 275, взето с Протокол № 22/07.08.2017 г. - относно корекция на бюджета за 2017 година


Решение № 274, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно изпълнението на бюджета за 2016 година


Решение № 273, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно резултатите от приключване на учебната 2016/2017 година


Решение № 272, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно съществуващите екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното отстраняване


Решение № 271, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно изпълнение актовете на общински съвет-Садово през І-то полугодие на 2017 година


Решение № 270, взето с Протокол № 22/07.08.2017г. - относно дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2017 година
                                                                                                    

Решение № 269, взето с Протокол № 22/07.08.2017 г. - относно информация за дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на община Садово през летните месеци на 2017 година


Решение № 268, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно откриване на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги по договор с гарантиран резултат в ОУ "Христо Ботев" с. Поповица, община Садово


Решение №267, взето с Протокол №21/19.06.2017г. - относно 
 покана с вх. индекс № 09-00-257/18.05.2017г. за участие в заседание на Общото събрание на акционерите на Дружество „Тракия Еко” АД.   


Решение № 266, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно приемане отчет за изпълнение на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово-2016г. и годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2018 година


Решение № 265, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 029033 местност "Калето" извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово


Решение № 264, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Димитрова Димитрова от с. Катуница, Любен Недков Иванов от с. Селци, Гинка Костова Русева от с. Богданица, Станка Петрова Радкова от с. Караджово, Желязка Димитрова Шопова от с. Болярци и Йорданка Георгиева Божанова от с. Болярци.


Решение № 263, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно съгласие на Общински съвет за застрояване на пристройка към жилищна сграда в поземлен имот 811 попадащ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-за транспортна инфраструктура в кв. 21 по плана на с. Поповица, община Садово на границата с поземлен имот 008089 – общинска собственост.


Решение № 262, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до ПИ 002052 м. „Немцовото” по КВС на землището на с. Катуница, община Садово и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000147 с начин на трайно ползване /НТП/ - полски път, публична общинска собственост попадаща в новата пътна връзка.


Решение № 261, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Садово върху имот - публична държавна собственост, намиращ се в землището на с. Чешнегирово, община Садово


Решение № 260, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти - държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост


Решение № 259, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост представляваща: Едно помещение за офис, с полезна площ 15.00 кв.м., намиращо се на І-ия етаж в сградата на кметство с. Поповица


Решение № 258, взето с Протокол № 21/19.06.2017 г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот VІ-142 в кв. 10 по ПУП на с. Болярци


Решение № 257, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно определяне на представител на Община Садово в заседания на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив


Решение №256, взето с Протокол №21/19.06.2017г.- относно 
актуализация на Споразумение за общинско сътрудничество между община Садово, Сдружение „Инициативи за спорт и туризъм – Рила” и детски градини – партньори на Общината по проект „Интеграция и добро образование в детските градини в Община Садово” с рег. № ВG05М2ОР001-3.001-0073 по процедура ВG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.


Решение № 255, взето с Протокол № 21/19.06.2017 г. - относно определяне на годишна вноска за 2017 г. за фонд "Общинска солидарност"


Решение № 254, взето с Протокол № 21/19.06.2017 г. - относно откриване на процедура за избор на доставчик на енергоефективни услуги по договор с гарантиран резултат


Решение № 253, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година


Решение № 252, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Садово, област Пловдив


Решение № 251, взето с Протокол № 21/19.06.2017г. - относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2017 година


Решение № 250, взето с Протокол № 21/19.06.2017 г. - относно приемане План за дейността на Общински съвет-Садово за ІІ-то полугодие на 2017 година


Решение № 249, взето с Протокол № 20/12.05.2017 г. - приемане на годишен отчет на МКБППМН за 2016 година


Решение № 248, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно Доклад за дейността на Център за настанявене от семеен тип
/ЦНСТ/ Ахматово


Решение № 247, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно информация за дейността на филиал Садово къ Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай през 2016 година


Решение № 246, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно информация за дейността на обС "Земеделие и гори" Садово относно възможността за кандидатстване по програми за земеделски производители от Община Садово


Решение № 245, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно разпореждане с едноетажна полумасивна сграда/пенсионерски клуб/, построена в урегулиран поземлен имот VІІ-295 в кв. 30 па ПУП на с. Караджово


Решение № 244, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Силвия Асенова Аргирова от с. Милево, Петра Петкова Славова от с. Болярци, Димитър Георгиев Анастасов от с. Болярци, Йордан Тошков Петров от с. Болярци, Зюмбиля Георгиева Манолова от с.Болярци, Георги Живков Динчев от гр. Садово, Гина Димова Ангелова от с. Караджово, Петра Христозова Динкова от с. Болярци, Димитър Насков Димитров от с. Катуница, Гълъбина Тихомирова Гаджева от с. Богданица, Ангелина Йорданова Михайлова от с. Богданица, Петра Петкова Славова от с. Болярци, Петя Марчева Артинова от гр. Садово, Цвета Колева Иванова от с. Болярци, Станка Иванова Динчева от с. Болярци, Васил Георгиев Симеонов от с. Ахматово, Никола Иванов Харизанов от с. Поповица, Мариянка Маринова Георгиева от с. Поповица, Шинка Васиева Колева от с. Караджово, Живка Сергеев Христев от с. Болярци, Анка Сашева Манолова от с. Караджово и Димитра Делкова Янчева от с. Поповица


Решение №243, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. -относно 
обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и Одобряване на проект на предварителен договор по чл. 17 ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и определяне на пазарна цена на общинските имоти


Решение № 242, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно допускане изменение  на подробен устройствен план /ПУП/ на с. Катуница, община Садово в частта заключена между улици с осови точки 37-38-46-53-52-64-65-66-75-76-77-58-60-61-62-63-54-37Решение № 241, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване
/ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот/ПИ/ 029033 местност "Калето" извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово


Решение № 240, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно вземане на решение за разделяне на ПИ 000460 в м. "Мандрата" в землището на с. катуница, община Садово на два нови имота във връзка с осигуряване на транспортен достъп до ПИ 000439

Решение № 239, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ-822 в кв. 2 по ПУП на гр. Садово

Решение № 238, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща помещение, изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда-склад, построена в УПИ ІІ-50-Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово

Решение № 237, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно приемане на Наредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Садово


Решение № 236, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно 
изпълнение на глава ІХ Специфични условия на финансиране на Анекс № 1/Д03-11/21.01.2015г. към договор № Д03-351/18.07.2014г. по проект: ВG06-236 „РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА В РИСК И ПОДКРЕПА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА САДОВО”, Компонент 2 на Програма ВG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 годинаРешение № 235, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно включване в дарителска кампания за изграждане на Мемориален комплекс на гроба на хан Кубрат и провеждане на Всебългарски събор "Към завета-Кубрат-105"

Решение № 234, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно отмяна на Решение № 224, взето на заседание с Протокол № 18 от 24.02.2017година на Общински съвет-Садово в частта му на т. 3 и предоставяне на част от общинска собственост за нуждите на Социално предприятие (общинско) за предоставяне на услуги в общността


Решение № 233, взето с Протокол № 20/12.05.2017 г. - относно поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 1 микробус за нуждите на общинската администрация


Решение № 232, взето с Протокол № 20/12.05.2017 г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2017 година


Решение № 231, взето с Протокол № 20/12.05.2017 г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2017 година"


Решение № 230, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно приемане на Общинска програма за закрила на детето


Решение № 229, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно отчет за общинския дълг за 2016 година

Приложение № 1


Решение № 228, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно одобряване Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2016 година

Доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020г. за 2016 година


Решение № 227, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно проект за бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3


Решение № 226, взето с Протокол № 20/12.05.2017г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово


Решение № 225, взето с Протокол № 19/18.04.2017г. - относно приемане на Ощинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Садово за периода 2015-2020 година


Решение № 224, взето с Протокол № 18/24.02.2017г. - относно кандидатстване на Община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.007 "Развитие на социалното предприемачество" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП "РЧР") 2014-2020

Писмо изх. № АК-01-58#2/13.03.2017г. от Областен управител на област Пловдив - относно връщане за ново обсъждане, респ.отмяна на Решение № 224 като частично незаконосъобразноРешение № 223, взето с Протокол № 18/24.02.2017 г. - относно проект за бюджет на Общината за 2017 година

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 5.1

Приложение № 5.2

Приложение № 6

Решение № 222, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно участие на Община Садово на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив


Решение № 221, взето с Протокол № 17/22.02.2017 г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2017 година


Решение № 220, взето с Протокол № 17/22.02.2017 г. - относно отмяна на Решение № 188, взето от Общински съвет-Садово с Протокол № 16 от редовно заседание, проведено на 27.01.1017 г.


Решение № 219, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно отмяна на Решение № 191, взето с Протокол № 16 от 27.01.2017 година


Решение № 218, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно 
кандидатстване на Община Садово като член на РСУО по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура № ВG16M1OР001-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” с едно общо проектно предложение за РСУО за общините Асеновград, Първомай, Лъки и Куклен


Решение № 217,взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Садово

Приложение № 1 

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Решение №216, взето с Протокол №17/22.02.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Димитър Василев Биков от с. Поповица, Костадин Запрянов Рангелов от с. Болярци, Йорданка Димитрова Найденова от с.Болярци, Данка Шанкова Иванова от с. Болярци, Дафинка Георгиева Атанасова от с. Болярци, Снежана Бойчева Кръстева от с. Болярци, Димитър Емилов Шанков от с. Болярци, Теменуга Шанкова Кирева от с. Караджово, Славчо Кузманов Карагьозов от гр. Садово, Николина Боева Кузмова от гр. Садово, Мариянка Маринова Георгиева от с. Поповица, Сийка Огнянова Рангелова от гр. Садово, Кирил Георгиев Даков от гр. Садово, Фиданка Асенова Ангелова от гр. Садово, Иванка Димитрова Гегова от с. Поповица и Станка Иванова Динчева от с. Болярци


Решение № 215, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот 000400 местност "ЧАРДАКА" извън урбанизираната територия на гр. Садово, община Садово


Решение № 214, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване
ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот № 007001 местноскт "До училището" извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово


Решение № 213, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем


Решение № 212, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, публична общинска собственост, представляваща: две помещения от първи етаж в сградата на основно училище "Христо Ботев" в с. Поповица


Решение № 211, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, публична общинска собственост представляващо: учелищен стол в ОУ "Георги С. Раковски" с. Болярци, състоящ се от столова, подготвително, умивалня, кухня, и два склада


Решение № 210, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на едноетажна масивна сграда - краварник, построена в УПИ VІ-2.13 - Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор с. Болярци


Решение № 209, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно определяне на индивидуалните размери на заплатите на кметовете в Община Садово


Решение № 208, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2016 г. към 31.12.2016 година


Решение № 207, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садво за 2017 година


Решение № 206, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно Годишен доклад за дейността на Център за обществена подкрепа за 2016 година

Решение № 205, взето с Протокол № 17/22.02.2017г. - относно Информация за състоянието на престъпността и обществения ред за 2016 г. на територията на Участък "Полиция" Садово


Решение №204, взето с Протокол №17/22.02.2017г. - относно 
приемане на Декларация от Общински съвет-Садово, подкрепяща действията на Община Садово и жители на с. Катуница във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Кацара” (235,534 дка), землища на с Катуница, община Садово и на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи, област Пловдив


Решение № 203, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: шест помещения с полезна площ 137.00 кв.м., намиращи се на І-ви етаж от сградата на Читалищен дом в с. Поповица,построена в УПИ ІІІ-Читалище в кв. 27 по ПУП на с. Поповица


Решение № 202, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно закупуване на сгради, построени в общински поземлен имот


Решение №201, взето с Протокол №16/27.01.2017г. - относно отпускане на еднократна помощ на Мария Жанева Георгиева от с. Милево, Васил Василев Бъчваров от гр. Садово, Делка Танева Любенова от с. Богданица, Тодор Любенов Тодоров от с. Болярци, Иванка Рачева Ангелова от с. Богданица, Диана Костадинова Ангелова от с. Караджово, Данка Шанкова Иванова от с. Болярци, Иван Сашев Иванов от с. Болярци, Василка Николова Николаева от гр. Садово, Николина Боева Кузмова от гр. Садово, Асен Самуилов Йорданов от гр. Садово, Петрана Стоянова Димитрова от с. Катуница и Тодорка Иванова Койчева от с. КараджовоРешение № 200, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно изменение на Решение № 186, взето с от Общински съвет-Садово с Протокол № 15/29.12.2016г. в частта на фактическите и правните основания за приемането му


Решение № 199, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общинска движима собственост на Областна Дирекция на МВР град Пловдив


Решение № 198, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно предоставяне на Битова и дъждовна канализация на с. Кочево, община Садово, област Пловдив


Решение № 197, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ 012008 и 012020, местност „Льолевото” в землището на с. Чешнегирово, община Садово, представляващи земеделска земя – за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗООЗРешение № 196, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно съгласие за изменение на подробен устройствен план(ПУП)на урегулирани поземлени имоти (
УПИ)ІІ-стопанска дейност и ІІІ-зеленина в кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово на основание Чл. 15 ал.3 от Закона за устройство на територията


Решение № 195, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно отдаване под наем чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ: част от покрива на двуетажна масивна сграда - Младежки дом, построена в УПИ І-Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци


Решение № 194, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2016г.-31.12.2016година


Решение № 193, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2017 година


Решение № 192, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно промяна в Структурата на ОбА - държавна дейност

Приложение 1


Решение № 191, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно приемане бюджет на Община Садово за 2017 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

Приложение 5.2

Приложение 6


Решение № 190, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през второто полугодие на 2016 година

Решение № 189, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2016 година


Решение № 188, взето с Протокол № 16/27.01.2017г. - относно План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2017 година


Решение № 187, взето с Протокол № 15/29.12.2016г. - относно отмяна на Решение №182, взето с Протокол № 13 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 09.12.2016 година


Решение №186, взето с Протокол №15/29.12.2016г. - относно предоставяне на сграда/помещения за времето на изпълнение на проект „Насърчаване на социалните услуги и активно подобряване достъпа до заетост” в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, Компонент 1 и Компонент 2.


Решение № 185, взето с Протокол № 15/29.12.2016г. - относно 
Подаване на проектно предложение в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05М9ОР001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, Компонент 1 и Компонент 2 и Съгласие за създаване на социални/интегрирани услуги по Компонент 1 и Компонент 2.


Решение № 184, взето с Протокол № 14/13.12.2016г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2016 година във връзка с подпомагане на Община ХитриноРешение № 183, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на 
Йордан Димитров Вънев от с. Поповица, Олга Георгиева Здравчева от с. Милево, Асен Самуилов Йорданов от гр. Садово, Стоянка Борисова Янева от с. Чешнегирово, Светла Симеонова Караджова от с. Богданица, Иван Илиев Георгиев от гр. Садово, Сашо Митков Шанков от с. Болярци, Ангел Борисов Петров от с. Болярци, Вакрил Стоянов Вакрилов от с. Болярци, Ангел Борисов Толев от с. Катуница, Божидар Янков Шанков от с. Болярци, Борис Ангелов Петров от с. Болярци и Анка Стоянова Костова от с. Катуница


Решение № 182, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и одобряване на пазарна цена на имоти за сключване на окончателен договор по л. 15 ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)


Решение № 181, взето с Протокол № 13/09.12.2016 г. - относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 010023 местност "ДИШ ПАРА" извън урбанизираната територия на с. Милево, община Садово


Решение № 180, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІ-409, VІІІ-408, 409 и ХІ-зеленина в кв. 53 по плана на с. Болярци, община Садово

Решение № 179, взето с Протокол № 13/09.12.2016 г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, публична общинска собственост представляващо: едно помещение от първи етаж в сградата на Поликлиниката в гр. Садово, построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 по плана на гр. Садово


Решение № 178, взето с Протокол № 13/09.12.2016 г. - относно определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІІІ-общ. в кв. 96 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово във връзка с разпореждането със същия на основание чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост

Решение № 177, взето с Протокол № 13/09.12.2016 г. - относно определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот ІІІ-127 в кв. 31 по подробния устройствен план на гр. Садово във връзка с разпореждането със същия на основание чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост

Решение № 176, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно приемане на Наредба № 19 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Садово


Решение № 175, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно придобиване на държавните движими вещи, предоставени на Селскостопанска гимназия Садово за ползване преди 01.08.2016 година

Решение № 174, взето с Протокол № 13/09.12.2016 г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2016 година


Решение № 173, взето с Протокол № 13/09.12.2016г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2017 г. и размер на таксата за битови отпадъци за 2017 година


Решение № 172, взето с Протокол № 12/14.11.2016г. - относно одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между Професионална селскостопанска гимназия гр. Садово и Община Садово – партньор на училището по проект ВG05М2ОР001-3.002-0313 „С желание и мотивация към успешна реализация” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ВG05М2ОР001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.


Решение № 171, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Руси Тодоров Тименов от с. Чешнегирово, Рени Андонова Алексова от с. Болярци, Теодора Веселинова Стаматова от гр. Садово, Марчо Пасков Артинов от гр. Садово, Цветана Николова Павлова от с. Милево, Руска Веселинова Николова от с. Караджово, Васил Илиев Иванов от с. Болярци, Величка Запрянова Илиева от с. Болярци, Николина Георгиева Узунова от гр. Садово, Любен Недков Иванов от с. Селци, Гинка Йорданова Шабанова от с. Караджово, Екатерина Любенова Букова от с. Чешнегирово, Черешка Василева Мирчева от с. Болярци, Иван Стоянов Димитров от с. Катуница, Тинка Петкова Борисова от с. Чешнегирово, Атанаска Запрянова Тинева от с. Болярци, Владимир Рангелов Гавраилов от с. Чешнегирово, Костадинка Николова Атанасова от с. Караджово и Стоян Трифонов Ангелов от гр. Садово


Решение № 170, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно участие на Община садово на извънрредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр. Пловдив


Решение № 169, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно съгласие за разделяне на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-магазин в кв. 27 по подробния устройствен план (ПУП) на село Поповица на два урегулирани поземлени имота: УПИ ІІ-магазин и УПИ ХХІХ-обществено обслужваща и търговска дейност, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-магазин в кв. 27 по подробния устройствен план (ПУП)  на село Поповица, община Садово.
 


Решение № 168, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  
/ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 063031 местност "Тепе Търла", извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово


Решение № 167, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно разпореждане със застроен урегулиран поземлен имот ХІІ-Ресторант, ведно с навес и едноетажна масивна сграда в кв. 48 по ПУП на гр. Садово


Решение № 166, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно вземане на решение за одобряване на проект на Споразумение за общинско сътрудничество между кандидат и партньори

Приложение  към Решение № 166


Решение № 165, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно отпускане на безлихвен заем на Сдружение "Местна иницативна група-МИГ-Община Садово", за осъществяване на проект за подготвителни дейности подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности"


Решение № 164, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2016 година


Решение № 163, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2016 година"


Решение № 162, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно подготовката и отпочването на учебната 2016/2017г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 161, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно състоянието на язовирите, намиращи се на територията на Общината и подготовката им за есенно-зимната експлоатация


Решение № 160, взето с Протокол № 11/04.11.2016г. - относно извършената работа по подготовка за еснно-зимния сезон 2016-2017 г. в Община Садово.


Решение № 159, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - отчет относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.Решение № 158, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща едно помещение, изложение-изток, намиращо се на четвърти етаж от пететажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-163, обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на гр. Садово


Решение № 157, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно отпускане на еднократна помощ на Силвия Асенова Аргирова от с. Милево, Фиданка Асенова Ангелова от гр. Садово, Димитринка Запрянова Накова от с. Болярци, Стоян Крумов Наков от с. Болярци, Божидар Янков Шанков от с. Болярци, Йордан Христев Рангелов от с. Болярци, Марийка Стоилова Костова от гр. Садово, Сашо Йорданов Кочев от с. Караджово, Донка Петрова Иванова от с. Караджово, Мария Пенева Борисова от с. Караджово, Иван Пенев Ангелов от с. Караджово, Ана Стоянова Маринова от с. Караджово, Величка Петрова Запрянова от с. Болярци, Веска Мирчева – кмет на с. Поповица, Георги Борисов Василев от с. Поповица, Тошко Петров Пайташки от с. Болярци, Желязка Димитрова Шопова от с. Болярци, Йорданка Дафчева Иванова от с. Болярци, Апостол Рангелов Запрянов от гр. Садово, Иван Георгиев Манолов от с. Чешнегирово и Васил Асенов Илиев от с. Караджово


Решение № 156, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: две помещения с полезна площ 38.50 кв.м., намиращи се до сградата на Читалищен дом в гр. Садово, построена в УПИ ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово


Решение № 155, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно учредяване право на пристрояване към съществуваща двуетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот ХІ-Магазин в кв. 63 по подробния устройствен план на с. Чешнегирово

                                                                               

Решение № 154, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 936 в кв. 17а по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Катуница по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен планРешение № 153, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно 
продажба на част от общински поземлен имот (ПИ) № 952 в кв. 11 по Подробния устройствен план (ПУП) на град Садово, по реда на § 8, ал. 2 т. 1 от Преходните разпоредби на закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен планРешение № 152, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на община Садово за 2016 година"


Решение № 151, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно кандидатстване на община Садово с проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Садово” по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”


Решение № 150, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно кандидатстване на община Садово с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Садово, област Пловдив – етап І” по подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Мярка 7 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”Решение № 149, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно 
кандидатстване на община Садово с проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Решение №148, взето с Протокол №10/08.09.2016г.- относно кандидатстване на община Садово с проект „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнегирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочево на община Садово” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


Решение № 147, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно определяне на представители на Общински съвет-Садово в Общински съвет за намаляване нариска от бедствия

Решение № 146, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно определяне на представител на Общински съвет-Садово в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


Решение № 145, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно корекция на бюджета на Общината


Решение №  144, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2016/2017 година


Решение № 143, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно
стартиране на процедура по реда на чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за утвърждаване на паралелка със 7 ученици в ОУ с. Чешнегирово


Решение № 142, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2016/2017 година 


Решение № 141, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 30.06.2016 година


Решение № 140, взето с Протокол № 10/08.09.2016 г. - относно изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2016 година


Решение № 139, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно резултатите от приключване на учебната 2015/2016 година


Решение № 138, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през първото полугодие на 2016 година


Решение № 137, взето с Протокол № 10/08.09.2016г. - относно отчет за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2016 година


Решение № 136, взето с Протокол № 9/04.07.2016 г. - относно становище по бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив за периода 2017-2021 година


Решение №135, взето с протокол №9/04.07.2016г.-относно 
отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: част от покрива на двуетажна масивна сграда – кметство, построена в УПИ VІІІ-Читалище, кметство, поща в кв. 10 по ПУП на с. Моминско и на част от УПИ VІІІ-Читалище, кметство.


Решение № 134, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно смяна начина на трайно ползване на имот № 000451 - общинска частна собственост, находящ се в местността "Летището" по КВС на с. Катуница


Решение № 133, взето с Протокол № 9/04.07.2016г.- относно одобряване на споразумение  за общинско сътрудничество между ОУ „Гео Милев” гр. Садово и община Садово – партньор на училището по проект „Интеграция и добро образование на учениците от ОУ „Гео Милев”(град Садово)” с рег. № ВG05М2ОР001-3.002-0130 по процедура ВG05М2ОР001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж.


Решение № 132, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Емилова Янева от с. Чешнегирово, Зойка Георгиева Йорданова от с. Болярци, Мариана Запрянова Ангелова от с. Болярци, Марийка Гълъбова Джанева от с. Селци, Асен Василев Кочев от с. Караджово, Стоянка Атанасова Узунова то гр. Садово, Димитър Атанасов Костов от с. Болярци, Славчо Кузманов Карагьозов от гр. Садово, Асен Ангелов Кръстев от с. Болярци, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Велко Димитров Велков от гр. Садово, Теодора Веселинова Стаматова от гр. Садово и Атанас Живков Маринов от с. ПоповицаРешение № 131, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно награждаване с грамота на дългогодишният детски учител и директор на ОДЗ "Свобода" с. Катуница, община Садово, обл. Пловдив Росица Михайлова Бързакова


Решение № 130, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно запазване на строеж с временен градоустройствен по реда на § 17 от ЗУТ (ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г.)


Решение № 129, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща част от незастроен неурегулиран поземлен имот 903, включен в УПИ І-903, градина в кв. 30 по ПУП на с. Катуница


Решение №128, взето с Протокол №9/04.07.2016г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на част от  имот частна общинска собственост, представляваща помещение, изложение изток, намиращо се в едноетажна масивна сграда – склад, построена в УПИ ІІ-50 – Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово

 


Решение №127, взето с Протокол №9/04.07.2016г.- относно 
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план(ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за нова пътна връзка, осигуряване транспортен достъп до УПИ 062010, 062012, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи местност „Пелина” по КВС на землище гр. Садово, община Садово и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000282 с НТП-полски път, публична общинска собственост попадаща в новата пътна връзкаРешение №126, взето с Протокол №9/04.07.2016г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 016011 местност „Кехмата” извън урбанизираната територия на с. Кочево, община СадовоРешение № 125, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до УПИ 097029, производствена дейност, м. „Бозалък пара”, по КВС на землището на с. Болярци, засягаща част от ПИ № 000280 – полски път, публична общинска собственостРешение № 124, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 478 в кв.2 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Караджово по реда на § 8 ал. 2 т. 1 от Преходните разпоредби на закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план

Решение № 123, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно учредяване право на пристрояване към триетажна жилищна сграда,построена в УПИ ІV-жилищен комплекс в кв. 14 по ПУП на гр. Садово

Решение № 122, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно учредяване възмездно право на ползване върху недвижим имот - общинска частна собственост, представляващ: ПИ № 039022, с начин на трайно ползване - нива, с площ - 1.552 дка, в местността "Садовски орешак" по плана за земеразделяне на гр. Садово"

Решение № 121, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) от канализационната мрежа на с. Кочево, ПИ 012045, м. "Далгъна" по КВС на с. Кочево, община садово, област Пловдив


Решение № 120, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно
 одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество между Община Садово и Сдружение „Инициативи за спорт и туризъм-Рила” – партньор на Общината по проект „Интеграция и добро образование в детските градини в община Садово” с рег. № ВG05М2ОР001-3.001-0073 по процедура ВG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”


Решение № 119, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем


Решение № 118, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно допълване на Решение № 635, взето на заседание с Протокол № 54 от 04.08.2015 година


Решение № 117, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година


Решение № 116, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2016 година"


Решение № 115, взето с Протокол № 9/04.07.2016 г. - относно актуализиране на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Садово за периода 2014-2020 година


Решение № 114, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2016 година


Решение № 113, взето с Протокол № 9/04.07.2016  - относно сформиране на Обществен съвет към Община Садово


Решение №112, взето с Протокол №9/04.07.2016 г. - информация относно съществуващите екологични проблеми по населените места и предприети мерки за тяхното отстраняване


Решение № 111, взето с Протокол № 9/04.07.2016г. - относно приемане План за дейността на ОбС-садово за ІІ-то полугодие на 2016 година


Решение № 110, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно вземане на решение за подписване на запис на заповед за гарантиране на авансово плащане по проект ВG05М90Р001-1.002-0028 "Активни, мотивирани и заети в община Садово"


Решение №109, взето с Протокол №8/10.05.2016г. - относно
одобряване заданието и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 017401,017402, 017501, 017715, 017714 и част от ПИ 017157 – местен път, собственост на община Садово по плана за земеразделяне на с. Милево, община Садово с начин на трайно ползване /НТП/ - стопански дворРешение № 108, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Асенова Аргирова от с. Милево, Васил Асенов Илиев от с. Караджово, Фанка Емилова Асенова от с. Болярци и Теменуга Шанкова Кирева от с. Караджово

Решение № 107, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 478 вкв. 2 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. караджово по реда на § 8 ал. 2 т. 1 от Преходните разпоредби на закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план


Решение № 106, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на имот публична общинска собственост, представляващ воден обект - рибарник, съставляващ имот № 000217 с площ 15.880 дка, в местност "Конарски кории" по плана за земеразделяне на с. Катуница


Решение № 105, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот частна общинска собственост, представляваща: Помещение, изложение юг, намиращо се на ІІ-ри етаж от сградата на Младежки дом, построена в УПИ І-Младежки дом в кв. 33 по ПУП на с. Болярци


Решение № 104, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: Помещение изложение север, намиращо се на І-ви етаж от сградата на кметството в с. Кочево, построена в УПИ І-Кметство, общ. организации и сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево.

      

Решение № 103, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно учредяване право на пристрояване към триетажна жилищна сграда, построена в УПИ ІV-Жилищен комплекс в кв. 14 по ПУП на гр. Садово

Решение № 102, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно учредяване право на пристрояване на жилищна сграда, построена в УПИ VІІ-259 в кв. 32 по ПУП на с. Болярци


Решение № 101, взето с Протокол № 8/10.05.2016г - относно разпореждане с незастроен поземлен имот № 006037 - нива в местност "Куролата" по плана за земеразделяне на с. Моминско


Решение №100, взето с Протокол №8/10.05.2016г. -
относно одобряване на Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за довеждащ водопровод по полски път 000280 – публична общинска собственост до УПИ 097029, производствена дейност, м. „Бозалък пара” по КВС на землище с. Болярци, община Садово за частта на трасето, преминаващо извън урбанизираната територия.Решение № 99, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно смяна начина на трайно ползване на имот № 000425 - общинска частна собственост, находящ се в местността "Попското" по КВС на с. Катуница

Решение № 98, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска недвижима собственост на Районно оуправление Асеновград към Областна Дирекция на МВР гр. Пловдив за нуждите на Полицейски участък град Садово

Решение № 97, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - държавна собственост по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост

Решение № 96, взето с Протокол № 8/10.05.2016 г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на територията на Община Садово за 2016 година"

Решение № 95, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно определяне на годишна вноска за 2016г. във фонд "Общинска солидарност"

Решение № 94, взето с Протокол № 8/10.05.2016 г. - информация за състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово. Приемане на Културен календар за 2016 година

Културен календар за 2016г.

Решение № 93, взето с Протокол № 8/10.05.2016 г. - относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 година


Решение № 92, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово за 2017 година


Решение № 91, взето с Протокол № 8/10.05.2016 г. - Информация относно реализирани през 2015 година проекти


Решение № 90, взето с Протокол № 8/10.05.2016 г. - Информация относно дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай за 2015 година


Решение № 89, взето с Протокол № 8/10.05.2016г. - информация от РС "ПБЗН" относно подготовката по ликвидиране причините за възникване на пожари през летните месеци на 2016 година


Решение № 88, взето с Протокол № 7/15.04.2016г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2016 година


Решение № 87, взето с Протокол № 7/15.04.2016г. - относно безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти - държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост


Решение № 86, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно награждаване на европейския шампион по киокушин-кан карате за юноши Васил Георгиев Димитров от гр. Садово и неговият треньор Драган Милушев Драганов


Решение № 85, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно предоставяне безвъзмездно за управление на общинска движима собственост


Р
ешение №84, взето с Протокол №6/31.03.2016 г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Красимиров Тодоров от гр. Садово, Георги Йорданов Тименов от с. Поповица, Иван Стефанов Ламбрев от с. Болярци, Величка Илиева Янкова от с. Болярци, Петра Христозова Желязкова от с. Болярци, Лалка Христева Петрова от с. Болярци, Елена Димитрова Сулакова от с. Караджово, Гина Тодорова Николова от с. Богданица и Атанас Василев Христозов от с. Болярци


Решение № 83, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно финансова подкрепа на изявени ученици от ОУ "Христо Ботев" с. Поповица

Решение № 82, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община садово за 2016 година"

Решение № 81, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ-823 в кв. 2 по ПУП на гр. Садово


Решение № 80, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно разпореждане с незастроен поземлен имот № 039046 - нива в местност "Садовски орешак" по плана за земеразделяне на гр. Садово


Решение № 79, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно отдаване под наем на част от частна общинска собственост, представляваща застроен УПИ ХVІ-общ. обслужваща дейност в кв. 75 по ПУП на с. Болярци


Решение № 78, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно прекратяване на съсобственост чрез делба


Решение № 77, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно
одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на поземлен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кVи нов ЖР стълб към него в поземлен имот с № 000266 – полски път и ПУП-ПП на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до обекта на инвеститора, засягаща част от ПИ № 000266 – полски път, ПИ № 007017 и ПИ № 007031.


Решение № 76, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно приемане на Актуализирана програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Садово за периода 2016-2018 година

Решение № 75, взето с Протокол № 6/31.03.2016г.- относно приемане на Годишен отчет на МКБППМН за 2015 година

Отчет за дейността на МКБППМН за 2015 година

Решение № 74, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно отмяна на Решение № 53, взето от Общински съвет-Садово с Протокол № 5/26.02.2016година


Решение № 73, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно Доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 г. за 2015 година


Решение № 72, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - собственост на община Садово и начина на реализиране на добитата дървесина през 2016 година


Решение № 71, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно актуализиране на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване - Приложение № 2, неразделна част от Решение № 45, взето с Протокол № 4 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 26.01.2016 година


Решение № 70, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно проект на бюджетна прогноза за периода 2017-2019г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Решение № 69, взето с Протокол № 6/31.03.2016г. - относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Решение № 68, взето с Протокол № 6/3103.2016г. - относно информация от ОС "ЗГ" гр. Садово за възможността за кандидатстване по програми на земеделски производители от Община Садово


Решение № 67, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно учредяване възмездно право на строеж върху общински имот УПИ І-Градина в кв. 48 по ПУП на с. Милево - публична общинска собственост АПОС № 67/09.02.2015г. за изграждане на БКТП с площ 6.30 кв.м., без провеждане на търг или конкурс


Решение № 66, взето с протокол № 5/26.02.2016г. - относно 
отпускане на еднократна помощ на Росен Емилов Мишев от с. Болярци, Доля Пъшева Данова-Жекова от с. Болярци, Череша Йорданова Рангелова от с. Болярци, Светла Симеонова Караджова от с. Караджово, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Фидана Димитрова Аргирова от с. Милево, Янка Миланова Димитрова от с. Богданица, Любен Костадинов Михайлов от с. Болярци, Марийка Гълъбова Джанева от с. Селци, Ганка Богданова Тодорова от с. Селци, Латинка Илиева Кемерова от с. Караджово, Божана Димитрова Христова от с. Караджово и Петра Димитрова Илиева от с. Караджово


Решение № 65, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно разглеждане Писмо вх.№17-00-15/12.02.2016г. от Областен управител на област Пловдив относно връщане за ново обсъждане, респ. отмяна на Решение № 46, взето от Общински съвет-садово с Протокол №4 от 26.01.2016г. като незаконосъобразно


Решение №64, взето с Протокол №5/26.02.2016г. - относно одобряване заданието и разрешаване изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) 017401, 017402, 017501, 017715, 017714 и част от ПИ 017157 – местен път, собственост на община Садово по плана за земеразделяне на с. Милево, община Садово с начин на трайно ползване /НТП/-стопански двор


Решение № 63, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), съгласно заявление от „ИМОТЕКС ИНВЕСТ” ООД, представлявано от управителя си Живко Вълчев Куюмджиев за поземлен имот (ПИ) 039073, местност „Садовски орешак” в землището на гр. Садово, община Садово представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ


Решение № 62, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на поземлен линеен обект на техническата инфраструктура - трасе за кабелна линия 20 кV и нов ЖР стълб към него в поземлен имот с № 000266 - полски път и ПУП-ПП на надземен линеен обект на техническата инфраструктура - нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до обекта на инвеститора, засягаща част от ПИ № 000266 - полски път, ПИ № 007017 и ПИ № 007031


Решение № 61, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно разпореждане със застроен поземлен имот № 012116 с начин на трайно ползване "Стопански двор", ведно със сградата в него по плана на Стопански двор с. Поповица


Решение № 60, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно обявяване на имот(бивша адм. сграда, построена в УПИ І-училище кв. 27 по ПУП на гр. Садово) от публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост(ЗОС)

Решение № 59, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно обявяване на имот (намиращ се в с. Катуница) от публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)


Решение № 58, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно приемане на Декларация

Декларация от Общински съвет - Садово


Решение № 57, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно актуализиране на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово за 2016 година"

Решение № 56, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно отчет на общинския дълг за 2015 година

Приложение 1 към Решение № 56


Решение № 55, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно корекция на решението за приемане на бюджета но Община Садово за 2016 година


Решение № 54, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно Отчет за изпълнене на бюджета на Община Садово за 2015 г.

Приложение1 към Решение № 54
Приложение2 към Решение № 54
Приложение3 към Решение № 54
Приложение4 към Решение № 54

Решение № 53, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно Годишен отчет от Петър Георгиев - Председател на Местната комисия за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Садово за 2015 година


Решение № 52, взето с Протокол № 5/26.02.2016г. - относно информация за състоянието и престъпността на обществения ред за 2015 г. на територията на Участък "Полиция" Садово

Решение № 51, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно доизграждане канализация на с. Болярци, община Садово


Решение №50, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно отпускане на еднократна помощ на Величка Петрова Славчева от с. Болярци, Петрана Илиева Манолова от с. Караджово, Иванка Костадинова Петкова от с. Поповица, Йордан Тошков Петров от с. Болярци, Велика Панчева Шанкова от с. Болярци, Димитър Георгиев Бошнаков от с. Болярци, Николай Ангелов Атанасов от с. Болярци, Петя Рангелова Николова от с. Болярци, Йосиф Асенов Антов от гр. Садово и Кирил Георгиев Даков от гр. СадовоРешение № 49, взето с Протокол № 4/26.01.2016 г. - относно проект за бюджет на Община Садово за 2016 година.

Приложение № 1 към Решение № 49

Приложение № 2 към Решение № 49

Приложение № 3 към Решение № 49

Приложение № 4 към Решение № 49

Приложение № 4А към Решение № 49

Приложение № 5 към Решение № 49

Приложение № 6 към Решение № 49

Решение № 48, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно избор на председател и членове на Комисия по промишленост, селско и горско стопанство, екология, евроинтеграция, транспорт, спорт, туризъм и младежки дейности


Решение № 47, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно избор на председател и членове на комисия по социална политика, труд, здравеопазване и вероизповедание, образование, наука и култура


Решение № 46, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно приемане изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-садово, неговите комисиии взаимодействието му с Общинската администрация


Решение № 45, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Садово
.

Приложение № 1 към Решение № 45

Приложение № 2 към Решение № 45

Приложение № 3 към Решение № 45

Приложение № 4 към Решение № 45


Решение № 44, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно изменение на Решение № 551, взето с Протокол № 48 от заседание на Общински съвет-Садово, проведено на 30.01.2015г.

Решение № 43, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на имот астна общинска собственост, представляващ четири помещения, изложение - север, намиращи се на І-ви етаж от сградата на жилищен блок, построен в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазини в кв. 27 по ПУП на гр. Садово

Решение № 42, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на имот частна общинска собственост, представляващ помещение за магазин, намиращо се в източната част на І-ви етаж от сградата на жилищен блок, построен в УПИ ІІІ-Жилищен комплекс и магазини в кв. 27 по ПУП на гр. Садово

Решение № 41, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно отдаване под наем чрез търг на част от имот публична общинска собственост, представляваща: сладкарница, намираща се на І-ви етаж от сградата на кметството в с. Кочево, построена в УПИ І-Кметство, общ. организации и сладкарница в кв. 30 по ПУП на с. Кочево

Решение № 40, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 006006 местност "Куролата" извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово

Решение № 39, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот  /ПИ/ 029001 местност "Каратопрак" извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово


Решение № 38, взето с Протокол №4/26.01.2016 г. - относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на територията на Община Садово, област Пловдив за 2016 година


Решение № 37, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно отчет управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.07.2015г. - 31.12.2015 г.


Решение № 36, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно актуализиране състава на Комисията за обществен ред и сигурност


Решение № 35, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно отчет на План-сметката на таксата за битови отпадъци за 2015 г. към 31.12.2015година


Решение № 34, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно определяне на лица, което да управлява горските територии - общинска собственост


Решение № 33, взето с Протокол № 4/26.01.2016г. - относно определяне на представител и представяне позицията на Общината на насроченото за 28.01.2016г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив


Решение № 32, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно отчет изпълнение актовете на Общински съвет-Садово през ІІ-то полугодие на 2015 година


Решение № 31, взето с Протокол №4/26.01.2016г. - относно Отчет за дейността на Общински съвет-Садово за 2015 година


Решение №30, взето с Протокол №3/14.12.2015г. - относно отпускане на еднократна помощ на Атанаска Запрянова Тинева от с. Болярци, Васил Кръстев Георгиев от с. Кочево, Магдалена Трандафилова Ненова от с. Кочево, Георги Георгиев Узунов от гр. Садово, Атанаска Христева Ангелова от с. Поповица, Борис Димитров Димитров от гр. Садово, Наталия Николаева Черепова от с. Поповица, Катерина Димитрова Янкова от гр. Садово, Снежа Атанасова Запрянова от с. Ахматово, Бонка Сашева Асенова от с. Караджово, Марияна Запрянова Ангелова от с. Болярци, Йорданка Дафчева Иванова от с. Болярци, Албена Василева Георгиева от с. Болярци, Марийка Йорданова Атанасова от гр. Садово, Костадинка Христова Илиева от гр. Садово, Дочка Христева Дечева от гр. Садово, Славчо Василев Бъчваров от гр. Садово, Недко Георгиев Димитров от гр. Садово, Цветанка Георгиева Кирчева от с. Катуница, Анка Миткова Велкова от гр. Садово, Борис Венциславов Кирев от с. Караджово, Запрян Петров Петров от с. Болярци, Доля Пъшева Данова-Жекова от с. Болярци, Росен Емилов Мишев от с. Болярци, Илия Георгиев Стоянов от с. Болярци, Фанка Донева Атанасова от с. Караджово, Георги Йорданов Янчев от с. Болярци, Джансел Фикрет Мюмюн от с. Моминско, Велика Панчева Шанкова от с. Болярци, Желязка Димитрова Шопова от с. Болярци, Васил Кръстев Георгиев от с. Кочево, Кирил Георгиев Даков от гр. Садово,  Тодорка Георгиева Христева от с. Катуница, Екатерина Костадинова Арнаудова от с. Богданица, Емил Божидаров Шанков от с. Болярци и Райна Рангелова Личкова от с. ЧешнегировоРешение № 29, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2015 година


Решение № 28, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №10 за определяне размера на местните данъци при условията, реда и в границите, определени от Закона за местните данъци и такси


Решение № 27, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно промяна в Структурата на ОА-държавна дейност

Приложение № 1 към Решение № 27

Решение № 26, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на НАПОС

Решение № 25, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно приемане на План за дейността на Общински съвет-Садово за І-то полугодие на 2016 година

Решение № 24, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно поемането на дългосрочен общински дълг във връзка със закупуването на 2 броя лизингови автомобили - 1 за нуждите на Общинска администрация и 1 за обслужване на социалните дейности


Решение № 23, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно утвърждаване на план-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2016 година

Приложение № 1 към Решение № 23

Приложение № 2 към Решение № 23

Решение № 22, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно определяне на индивидуалните размери на заплатите на кметовете в Община Садово


Решение № 21, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно определяне на представител на община Садово в сдружение с нестопанска цел"Местна инициативна група-МИГ-община Садово"


Решение № 20, взето с Протокол № 3/14.12.2015г.-относно определяне на представител на община Садово (и негов заместник) от квотата на Общинския съвет в Общото събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия"

Решение №19, взето с Протокол №3/14.12.2015г.-относно становище по едностранното прекратяване на Граждански договор от 30.04.2009 година за абонаментно правно обслужване(на Общински съвет Садово)


Решение №18, взето с Протокол №3/14.12.2015г.
- относно обявяване на поземлен имот № 934 в кв. 86 по подробния устройствен план (ПУП) на село Катуница от публична общинска в частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал. 2 от ЗОС с плана, одобрен със заповед № АБ-67 от 07.08.2015година на кмета на Община Садово


Решение №17, взето с Протокол №3/14.12.2015г. - относно 
одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) и съгласие за прокарване и сервитутни права на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за довеждащ водопровод до УПИ 097029, производствена дейност, м. „Бозалък пара” по КВС на землище с. Болярци, община Садово, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на нова пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп до УПИ 097029, производствена дейност и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000280 с НТП-полски път, публична общинска собственост попадаща в новата пътна връзка


Решение № 16, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 002052, местност „Немцовото” извън урбанизираната територия на с. Катуница, община Садово с НТП-нива


Решение №15, взето с Протокол №3/14.12.2015г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 019055, местност „Балдарийски път” извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово с НТП-нива и на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ-54, 56, производствена, складова и обществено обслужваща дейност по плана на стопански двор – ІІ част с. Поповица


Решение №14, взето с Протокол №3/14.12.2015г.-относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 156001, местност „Кемера” извън урбанизираната територия на с. Катуница, община Садово с НТП-ниваРешение №13, взето с Протокол №3/14.12.2015г.- относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 002047 местност „Герена/под село” извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово


Решение № 12, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 013072 местност „Чаирите” извън урбанизираната територия на с. Милево, община Садово с НТП-нива


Решение №11, взето с Протокол№3/14.12.2015г.-относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 029039 местност "Мигдала" извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово


Решение № 10, взето с Протокол № 3/14.12.2015г. - относно вземане на решение за разделяне на поземлен имот(ПИ) 005043 в м. "Будинара" в землището на с. Селци на тридесет и пет нови имота


Решение №9, взето с Протокол №3/14.12.2015г.-относно вземане на решение за одобряване на споразумение от 26.08.2015г. за общинско сътрудничество между кандидат и партньори


Решение № 8, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Временна комисия за изготвяне на проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Садово, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА /приет от ОбС-Садово с Решение № 38/31.01.2012г./ или изготвяне проект за решение за отмяна на Правилника и приемането на нов


Решение № 7, взето с Протокол № 2/17.11.2015 г. - относно избор на председател и членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Решение № 6, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Комисия по местно самоуправление


Решение № 5, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Комисия по промишленост, селско, горско стопанство, екология, евроинтеграция и транспорт


Решение № 4, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Комисия по териториално-селищно устройство, благоустройство и комунална дейност


Решение № 3, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Комисия по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука, култура, спорт, туризъм и младежки дейности


Решение № 2, взето с Протокол № 2/17.11.2015г. - относно избор на председател и членове на Комисия по икономика, финанси и бюджет


Решение № 1, взето с Протокол № 1/06.11.2015г. - относно избор на Председател на Общински съвет - Садово


Решение № 663, взето с Протокол 56/17.09.2015г.- относно отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Георгиева Стефанова от гр. Садово, Атанас Славчев Славов от с. Болярци, Борис Георгиев Петков от гр. Садово, Светла Илиева Славчева от гр. Садово, Елена Димитрова Сулакова от с. Караджово, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Тодорка Кръстева Стоянова от гр. Садово, Павлин Янков Рангелов от с. Чешнегирово, Мария Точева Петрова от с. Караджово, Йорданка Василева Георгиева от с. Кочево, Ирина Василева Стоянова от с. Кочево, Елена Янкова Петрова от гр. Садово, Иванка Григорова Попова от гр. Садово, Любка Атанасова Иванова от гр. Садово, Райна Илиева Ангелова от гр. Садово, Христо Костадинов Апостолов от гр. Садово, Димитър Игнатов Димитров от с. Чешнегирово, Дафинка Иванова Николова от гр. Садово, Донка Петрова Иванова от с. Караджово, Анка Иванкова Андреева от с. Богданица, Веселина Асенова Кръстева от с. Болярци и Марийка Димитрова Димитрова от с. Катуница


Решение № 662, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно 
избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Садово и кметове на кметства на селата Болярци, Богданица, Поповица, Милево, Чешнегирово, Караджово, Катуница и Моминско


Решение № 661, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно съгласие за разделяне на общински УПИ І-спортен комплекс в кв. 3 по ПУП на с. Катуница на два урегулирани поземлени имота: І-58,59 спортен комплекс и ІІІ-59 производствена и складова дейност, одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ І-спортен комплекс


Решение № 660, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - 
относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 063029, местност „Тепе Търла” извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово с НТП-нива


Решение № 659, взето с Протокол 56/17.092015г. - относно определяне на пазарна цена за разпореждане по реда на Чл. 35 ал.3 от ЗОС със застроен урегулиран поземлен имот VІІІ-Производствени дейности в кв. 13 по подробния устройствен план на гр. Садово


Решение № 658, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-130 в кв. 9 по подробния устройствен план на с. Болярци


Решение № 657, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно 
отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: две помещения и коридор със самостоятелен вход, изложение юг, намиращи се в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м, построена в УПИ І-Културен дом и обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с. Чешнегирово

Решение №656, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно разпореждане с общински незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІ-държ. в кв. 1 по подробния устройствен план на село Катуница

Решение №655, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно разпореждане с общински незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 96 по подробния устройствен план на село Чешнегирово


Решение № 654, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - 
относно одобряване на Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на захранващ кабел НН от съществуващ стълб ВМНН № 9/3, извод „С” от Т.П.-2, с. Кочево до обект „Склад за съхранение на селскостопанска продукция” в ПИ 018012, м. „Асмата” землище с. Кочево, община Садово извън урбанизираната територия на землището на с. Кочево, община Садово през общински имоти


Решение № 653, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот/ПИ/ 020068, местност "Мостовете" извън урбанизираната територия на с. Поповица, община Садово с НТП-ремонт на транспортни средства


Решение №652, взето с Протокол 56/17.09.2015г.- относно актуализиране на"Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2015 година на Община Садово"


Решение № 651, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Садово, Пловдивска област


Решение № 650, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - информация относно отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци за 2015 г. към 31.07.2015
г.

Приложение1 към Решение № 650


Решение № 649, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - информация относно изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2015 година


Решение №648, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - относно утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2015/2016г.


Решение №647, взето с Протокол №56/17.09.2015г. - относно утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на община Садово, Пловдивска област за учебната 2015/2016 година


Решение №646, взето с Протокол 56/17.09.2015г. - отчет относно подготовката и отпочването на учебната 2015/2016 г. в основните училища и детски градини на територията на Общината


Решение № 645, взето с Протокол 55/01.09.2015г. - относно подготовка за кандидатстване на община Садово по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР 2014-2020)


Решение № 644, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно отпускане на еднократна помощ на Донка Иванова от с. Караджово, Васил Илиев от с. Караджово, Марийка Димитрова от с. Катуница, Минка Пенева от с. Богданица, Тинка Борисова от с. Чешнегирово, Анка Радева от с. Болярци, Пенка Панайотова от с. Катуница, Живко Иванов от с. Болярци, Янка Ангелова от с. Богданица, Йорданка Димитрова от гр. Садово, Светла Караджова от с. Богданица, Иван Койчев от с. Караджово, Венцеслав Асенов от с. Караджово и Дафинка Атанасова от с. Болярци


Решение № 643, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно изменение на текста на т. 2 от Решение № 601, взето с Протокол № 52 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 28.05.2015 година


Решение № 642, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно финансиране на разходи за ДДС за проект по ПРСР за изграждане на ПСОВ в с. Кочево


Решение № 641, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно изменение на Решение № 581, взето с Протокол № 51 от заседание на Общински съвет - Садово, проведено на 29.04.2015 година


Решение № 640, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно обявяване на имоти от публична в частна общинска собственост поради отпадналото им предназначение по Чл. 3 ал.2 т. 3 от Закона за общинската собственост(ЗОС)


Решение № 639, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно 
продажба на част от 
общински поземлен имот (ПИ) № 246 в кв. 8 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Моминско по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план.Решение №638, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: част от публична общинска собственост - тераса, намираща се на V-ти етаж от пететажна административна сграда, построена в УПИ ІІ-163, обществено обслужващи дейности в кв. 28 по ПУП на гр. Садово


Решение №637, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно разпореждане със застроен новообразуван имот № 67001 по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността "Старите орехи" с площ 598 кв.м., ведно със сградите в него по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Караджово, собственост на община Садово


Решение №636, взето с Протокол 54/04.08.2015г.-относно актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 година на Община Садово"

Решение № 635, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна общинска собственост, по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост

Решение № 634, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2015 година

Решение № 633, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2015 година


Решение № 632, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно изпълнение актовете на Общинския съвет гр. Садово през първото полугодие на 2015 година


Решение № 631, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно управление и разпореждане с общинската собственост за периода 01.01.2014г. - 30.06.2015 г.


Решение № 630, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - 
относно стартиране на процедура по реда на Чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена за утвърждаване на паралелка със 7 ученици в ОУ в с. Чешнегирово.


Решение № 629, взето с Протокол 54/04.08.2015г. - относно резултатите от приключване на учебната 2014/2015 година

Решение №628, взето с Протокол 53/30.06.2015г. - относно информация за дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност


Решение №627, взето с Протокол №53/30.06.2015г.-относно предоставяне безвъзмездно за временно управление на общинска движима собственост на Областна дирекция на МВР - Пловдив за нуждите на ПУ Садово


Решение №626, взето с Протокол №53/30.06.2015г.- относно подпомагане на дейността на Полицейски участък Садово


Решение №625, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно 
одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 007017, местност „Гюмюшевото” землището на с. Чешнегирово, община Садово – собственост на „Надин-2007” ЕООД във връзка с промяна предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ от нива за Тир-паркинг със сервиз, складове и административна сграда.Решение № 624,  взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Марчо Пасков Артинов от гр. Садово, Петър Атанасов Запрянов от с.Болярци, Миглена Стоянова Станчева от гр. Садово, Марийка Василева Карапирева от с. Болярци, Надежда Илиева Асенова от гр. Садово, Асен Василев Кочев от с. Караджово, Иван Йорданов Койчев от с. Караджово, Светла Симеонова Караджова от с. Богданица, Асен Ангелов Кръстев от с. Болярци, Йорданка Богданова Начева от гр. Садово, Тонка Асенова Рангелова от с. Болярци, Елена Димитрова Сулакова от с. Караджово


Решение № 623, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно

   - Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-924, 925, производствена, складова и обществено обслужваща дейност, на УПИ ІV-стопанска дейност в кв. 93, на УПИ VІІ-884, стопанска дейност, на УПИ ІІІ-921, 922, производствена, складова и обществено обслужваща дейност в кв. 93 и 94 и на поземлен имот 920 в квартали 93 и 94 по плана на село Катуница, община Садово;

-  Съгласие от Общински съвет – Садово като собственик на засегнат имот № 920 за изменение на ПУП според скицата предложение;

-  Подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по Чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена за продажбата.


Решение №622, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 010014 извън урбанизираната територия на с. Моминско, община Садово.


Решение №621, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно 
одобряване на задание и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 062010 и на Урегулиран поземлен имот (УПИ) 062012, жилищно строителство, местност „Пелина” извън урбанизираната територия на гр. Садово, община Садово за образуването на нов УПИ 62.10, 62.12, стопанска дейност – пункт за годишни технически прегледи


Решение № 620, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещения, намиращи се в сградата на "Младежки дом", построена в УПИ VІІ-170, стоп. дейност в кв. 21 по подробния устройствен план на с. Селци


Решение № 619, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относноприемане План за дейността на Общински съвет - Садово за ІІ-то полугодие на 2015 година


Решение № 618, взето с Протокол № 53/30.06.2015г.- относно корекция на бюджета на Общината за 2015 година


Решение 617, взето с Протокол №53/30.06.2015г.-относно актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 година на община Садово"


Решение № 616, взето с Протокол № 53/30.06.2015г. - относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Садово - 2016 година


Решение №615, взето с Протокол №53/30.06.2015г. - относно екологичните проблеми по населени места с конкретни предложения и мерки за тяхното отстраняване


Решение № 614, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Василева Добрева от с. Катуница, Тодорка Георгиева Христева от с. Катуница,  Йорданка Георгиева Димитрова от гр. Садово, Йорданка Петрова Николова от с. Катуница, Марчо Пасков Артинов от гр. Садово, Йорданка Георгиева Добрева от с. Катуница, Марийка Димитрова Кочева от с. Караджово, Никола Димитров Николов от с. Болярци, Тана Петкова Кръстева от с. Милево, Тана Великина Георгиева от с. Болярци, Катя Христозова Колева от с. Болярци, Василка Ангелова Василева от с. Богданица, Демир Митков Иванов от с. Чешнегирово, Иван Росенов Мишев от с. Болярци, Величка Илиева Янкова от с. Болярци.Решение № 613, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПУП) на с. Селци по реда на § 8 ал. 2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен планРешение № 612, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно съгласие  за придобиване чрез покупка на поземлени имоти, собственост на физически лица, попадащи в площ, отредена за улица (водеща до новоизграждащата се ПСОВ) но влязъл в сила подробен устройствен план-парцеларен план, засягащ имоти по плана за земеразделяне на село Кочево, община Садово


Решение №611, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно определяне на пазарна цена на застроен урегулиран поземлен имот ХІV-120, обществено обслужващи дейности в кв. 12 по подробния устройствен план на гр. Садово във връзка с разпореждането със същия на основание Чл. 35, ал. 3 от ЗОС


Решение № 610, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: сладкарница, находяща се на І-ви етаж от сградата на Читалищен дом в гр. Садово, състояща се от основно, складово и сервизно помещения с обща полезна площ 114 кв.м., построена в УПИ ІІ-Читалище, сладкарница в кв. 14 по ПУП на гр. Садово


Решение № 609, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Садово


Решение №608, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно одобряване на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от Възлова станция (В/ст) „Катуница”, Въздушна линия (ВЛ) „Дионисий” П/ст „Станимака” с. Катуница до възлова разпределителна уредба (ВРУ) в УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово извън урбанизираната територия на село Катуница и село Караджово, община Садово през общински имоти.Решение №607, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - 
относно одобряване на Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от Т.П.-3, с. Караджово община Садово до възлова разпределителна уредба (ВРУ) в УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово за частта извън урбанизираната територия на с. Караджово, община Садово през общински имотиРешение № 606, взето с Протокол №52/28.05.2015г. - относно подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост чрез замяна по Чл. 15 ал.3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с одобрена цена на заменените имоти

Решение № 605, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно обявяване на имот от публична в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение по Чл. 3 ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Решение № 604, взето с Протокол № 52/28.05.2015 г. - относно продажба на общински поземлен имот (ПИ) № 488 в кв. 17 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Караджово по реда на § 8 ал.2 т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план

Решение №603, взето с Протокол 52/28.05.2015г.- относно актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2015 година на Община Садово"

Решение № 602, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2015 година


Решение №601, взето с Протокол №52/28.05.2015г. - относно кандидатстване на община Садово по Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG05M90P001 - 2.002 "Независим живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"(ОП "РЧР") 2014-2020


Решение №600, взето с Протокол №52/28.05.2015г. - относно утвърждаване на нови автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Садово и утвърждаване на маршрутните разписания за тях


Решение № 599, взето с Протокол № 52/28.05.2015г. - относно дейността на РСПБЗН-Садово за ликвидиране причините за възникване на пожари на територията на Община Садово


Решение № 598, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Садово - 2015 година

Решение №597, взето с Протокол №51/29.04.2015г. - относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ и одобряване на приложено задание по заявление с входящ индекс в Община садово 014-В-58 от 09.07.2014 година, подадено от Владимир Павлов Павлов


Решение № 596, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на К
расимир Желязков Стоянов от с. Болярци, Невена Асенова Милянова от гр. Садово, Миньо Трайков Георгиев от с. Караджово, Демир Митков Иванов от с. Чешнегирово, Николина Тодорова Далчева от с. Поповица, Иван Атанасов Иванов от с. Болярци, Зоя Йоскова Костадинова от с. Ахматово, Йордан Тошков Петров от с. Болярци, Черешка Василева Мирчева от с. Болярци, Тошко Петров Пайташки от с. Болярци, Фанка Сийкова  Йоргова от с. Болярци, Митко Ташев Кънчев от с. Милево, Анка Миткова Узунова от гр. Садово, Гина Красимирова Илиева от с. Богданица, Елена Славчева Велкова от гр. Садово, Славчо Василев Бъчваров от гр. Садово, Борис Венциславов Кирев от с. Караджово, Дияна Георгиева Иванова от с. Болярци, Димитър Георгиев Божанов от с. Болярци, Станка Иванова Динчева от с. Болярци, Любомир Борисов Спасов от с. Милево, Мария Илиева Бойчева от с. Караджово, Запрянка Илиева Запрянова от с. Болярци, Албена Миткова Иванова от с. Болярци, Ивана Георгиева Георгиева от с. Болярци, Йорданка Петрова Николова от с. Селци, Радка Ангелова Устаахмедова от гр. Садово, Снежана Юлиянова Евтимова от гр. Садово, Светла Симеонова Караджова от с. Богданица, Иванка Рачева Ангелова от с. Богданица, Албена Миланова Николова от с. Богданица, Иван Йорданов Койчев от с. Караджово, Асен Василев Кочев от с. Караджово, Атанаска Василева Колева от с. Чешнегирово, Снежана Страхилова Асенова от с. Богданица, Фидана Димитрова Аргирова от с. Милево, Мария Иванова Спасова от с. Катуница, Гинка Йорданова Шабанова от с Караджово и Йорданка Запрянова Тракова от с. Поповица.


Решение № 595, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година

Решение № 594, взето с Протокол № 51/29.04.2015 г. - относно приемане на нова Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово


Решение №593, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно учредяване право на ползване върху недвижим имот, представляващ: ПИ № 000398 с начин на трайно ползване (НТП) - гора в земеделска земя в м. "Мандрата" по плана за земеразделяне на с. Катуница


Решение № 592, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: помещения за сладкарница, изложение юг, намиращи се на І-ви етаж от сградата на Културния дом, построена в УПИ ІХ-Култ. дом, сладкарница, Здравна служба в кв. 16 по ПУП на с. Караджово


Решение № 591, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на помещение със самостоятелен вход, намиращо се в едноетажна масивна сграда, построена в УПИ І-клуб в кв. 74 по подробния устройствен план на с. Болярци


Решение № 590, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: едно помещение, намиращо се на ІІ-ри етаж от сградата на кметството, построена в УПИ VІ-СНС, кино в кв. 42 по ПУП на с. Катуница


Решение 589, взето с Протокол №51/29.04.2015г.-относно разпореждане с ПИ № 031069, с начин на трайно ползване - нива, находящ се в местността "Исака" с площ 1.360 дка по плана за земеразделяне на с. Караджово, собственост на Община Садово


Решение 588, взето с Протокол №51/29.04.2015г.-относно разпореждане с общински незастроен урегулиран поземлен имот ХХ-810 в кв. 2 по подробния устройствен план на гр. Садово


Решение № 587, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на недвижим имот - държавна собственост, по реда на Чл. 54 от Закона за държавната собственост

Решение № 586, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно отдаване под наем на част от публична общинска собственост, представляваща помещение със самостоятелен вход, намиращо се в сградата на ученическия стол, построена в УПИ ХХVІІ-НОУ "Христо Ботев" в кв. 41 по ПУП на с. Поповица


Решение 585, взето с Протокол №51/29.04.2015г.-относно актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2015 година на Община Садово


Решение № 584, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно промяна в структурата на "ОА"-държавна дейност и щатните бройки в дофинансирана дейност "ОА"

Приложение № 1 към Решение № 584

Приложение № 3 към Решение № 584

Решение № 583, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - отчет относно извършената дейност по залесяване на населените места в Общината за 2014 г. и предстоящо такова през 2015 година


Решение № 582, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно приемане на План за действие на община Садово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход 2015-2020 година


Решение №581, взето с Потокол № 51/29.04.2015г. - относно увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа за 2015 г. от 30 на 45 места, за обхващането на по-голям брой клиенти и подобряване на качеството на предоставяните социални услуги в общността


Решение № 580, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - Информация за състоянието и дейността на Читалищата в Община Садово


Решение №579, взето с Протокол № 51/29.04.2015г.-
Информация относно изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и създаване зони за обществен отдих, подобряване на градската среда, рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на територията на Община Садово”


Решение № 578, взето с Протокол № 51/29.04.2015г. - относно корекция на бюджета на Общината за 2015 г.


Решение №577, взето с протокол № 51/29.04.2015г. - информация относно готовността на Общинска служба по земеделие - Садово за стартиране на кампания за подаване на заявление за директни плащания


Решение №576, взето с Протокол №51/29.04.2015 г. - информация относно дейността на филиал Садово към Дирекция "Бюро по труда" гр. Първомай за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014 г.


Решение № 575, взето с Протокол № 50/05.03.2015 г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Стоянова Вълкова от гр. Садово

Решение № 574, взето с Протокол № 50/05.03.2015г. - относно отмяна на Решение № 568, взето с Протокол № 49/13.02.3015г.


Решение № 573, взето с Протокол № 50/05.03.2015 г. - относно определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2015/2016 година


Решение № 572, взето с Протокол № 50/05.03.2015 г. - относно проект за бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година
Приложение 1 към Решение № 572
Приложение 2 към Решение № 572
Приложение 3 към Решение № 572

Решение № 571, взето с Протокол № 50/05.03.2015г. - относно отмяна на Решение № 545, взето с Протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Садово, проведено на 30.01.2015 година


Решение № 570, взето с Протокол № 50/05.03.2015г. - относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и приемане на правила за ползването на мерите и пасищата на територията на Община Садово
Приложение 1 към Решение № 570
Приложение 2 към Решение № 570
Приложение 3 към Решение № 570

Решение № 569, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно участие на Община Садово във Фонд "Общинска солидарност" - целева дейност към НСОРБ

Решение № 568, взето с Протокол № 49/13.02.2015 г. - относно изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Садово


Решение № 567, взето с Протокол № 49/13.02.2015 г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Давчева Иванова от с. Болярци, Сребрина Наскова Славчева от гр. Садово, Радка Здравкова Христова от с. Караджово, Снежана Юлиянова Евтимова от гр. Садово, Татяна Ангелова Митева от гр. Садово, Роза Маринова Антонова от гр. Садово, Надежда Йорданова Ангелова от гр. Садово, Радка Ангелова Устаахмедова от гр. Садово, Гроздана Тодорова Николова от с. Богданица, Марийка Йорданова Янева от с. Милево и Костадин Рангелов Йорданов от с. Чешнегирово.


Решение № 566, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран позмлен имот (УПИ) І-354 в кв. 45 по плана на с. Богданица, община Садово


Решение № 565, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: две помещения, изложение юг, намиращи се на ІІ-ри етаж от сградата на Поликлиниката, построена в УПИ Х-Поликлиника в кв. 44 по ПУП на гр. Садово


Решение № 564, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - проект за бюджет на Общината за 2015 година
Приложение 1 към Решение № 564
Приложение 2 към Решение № 564
Приложение 3 към Решение № 564
Приложение 4 към Решение № 564
Приложение 4А към Решение № 564
Приложение 5 към Решение № 564
Приложение 6 към Решение № 564

Решение № 563, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно изпълнение на бюджета на Община Садово за 2014 година


Решение №562, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно утвърждаване План-сметка на разходите на таксата за битови отпадъци за 2015 година
Приложение 2 към Решение № 562

Решение №561, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно отчет на План сметката на таксата за битови отпадъци за 2014 г.
Приложение 1 към Решение № 561


Решение № 560, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - информация относно отчет на общинския дълг за 2014 година
Приложение 1 към Решение № 560

Решение № 559, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - относно приемане нае Културен календар за 2015 година на Община Садово


Решение № 558, взето с Протокол № 49/13.02.2015 г. - относно постъпили приходи в общинския бюджет от дарения през 2014 година от физически /
юридически/ лица и тяхното изразходване


Решение №557, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - Годишен отчет на Местната комисия за борба срещу протовообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Садово за 2014 година


Решение № 556, взето с Протокол № 49/13.02.2015г. - информация относно престъпността, охраната на обществения ред и превенция на територията на Участък "Полиция" Садово при РУ "Полиция" гр. Асеновград за 2014 г.


Решение № 555, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. 
относно отпускане на еднократна финансова помощ на Недялка Ангелова Желязкова от с. Милево, Димитър Ангелов Ячев от с. Милево, Надежда Илиева Грибачева от с. Караджово, Минка Антонова Гардиянова от гр. Садово, Фанка Емилова Асенова от с. Болярци, Огнян Насков Огнянов от гр. Садово, Иванка Анкова Петкова от с. Ахматово, Асен Стоянов Михайлов от гр. Садово, Милена Асенова Михайлова от гр. Садово, Петър Спасов Симитчиев от с. Караджово, Радка Ангелова Устаахмедова от гр. Садово, Владимир Тодоров Божиков от с. Чешнегирово, Анка Петкова Манолова от с. Караджово, Йордан Тошков Петров от с. Болярци, Тошко Петров Пайташки от с. Болярци, Сашко Йорданов Жеков от с. Болярци, Величка Илиева Янкова от с. Болярци, Светла Илиева Славчева от гр. Садово, Дочка Дечева Христова от гр. Садово, Невена Асенова Миланова от гр. Садово, Янка Александрова Маринова от с. Караджово и Николинка Делчева Минчева от с. Болярци.Решение № 554, взето с Протокол № 48/30.01.2015г.  - относно изменение на подробния устройствен план (ПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-спортен комплекс в кв. 3 по плана на с. Катуница, община Садово

Решение № 553, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - относно членство на Община Садово в Регионална асоциация на общините "Тракия"


Решение № 552, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - относно промяна на Решение № 453, взето с Протокол № 40 от заседание на Общински съвет Садово, проведено на 30.05.2014 г. за изменение на подробния устройствен план (ИПУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-903, градина и УПИ VІ-903, обществено обслужващи дейности в кв. 30 по плана на с. Катуница, община СадовоРешение № 551, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. -
относно определяне на продажна цена за разпореждане с общински застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-Производствени дейности в кв. 13 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Садово по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС и разпореждане с общински 55.29 % идеални части от построената в същия поземлен имот едноетажна масивна сграда – парокотелно.
     


Решение №550, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - относно разпореждане с незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ-производствени дейности в кв. 13 по ПУП на гр. Садово - частна общинска собственост


Решение № 549, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. -
относно отдаване под наем по реда на Чл. 24а, ал.6, т. 1 от ЗСПЗЗ на общинска частна собственост, представляваща поземлен имот № 013001 в местността „Шурулдака” по плана за земеразделяне на село Моминско с НТП трайни насаждения и определяне на наемна ценаРешение № 548, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - относно кандидатстване на Община Садово с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма ВG04 – „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, грантова схема ВG04-02-03- „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”

Решение № 547, взето с Протокол №48/30.01.2015г. - относно отдаване под наем чрез търг на общинско имущество, представляващо: помещение със самостоятелен вход, изложение юг, намиращо се в едноетажна масивна сграда със ЗП 232 кв.м., построена в УПИ І-Културен дом и обслужващи дейности в кв. 62 по ПУП на с Чешнегирово.


Решение № 546, взето с Протокол №48/30.01.2015 г. - относно изменение на ПУП на УПИ І-жилищно комплексно строителство и магазини, кв. 58 по плана на с. Чешнегирово


Решение № 545, взето с Протокол № 48/30.01.2015 г. - относно обявяване на имот - публична общинскасобственост в частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по чл. 3 ал.2 т. 1 от Закона за общинската собственост


Решение № 544, взето с Протокол № 48/30.01.2015 г. - относно приемане на Годишна програма - 2015 година за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост


Решение № 543, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. -
относно издаване на запис на заповед на Община Садово в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 16/321/01683 от 21.12.2013г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 за Проект „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)  от канализационната система на с. Кочево, община Садово и довеждаща инфраструктура.


Решение № 542, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - отчет относно постъпили приходи в общинския бюджет от наем и продажби на общинско имущество за 2014 година


Решение № 541, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - отчет за дейността на Общински съвет - Садово за 2014 година


Решение № 540, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - отчет относно изпълнение актовете на Общински съвет Садово през ІІ-то полугодие на 2014 година


Решение № 539, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - информация относно състоянието на язовирите и реките на територията на Община Садово


Решение № 538, взето с Протокол № 48/30.01.2015г. - отчет относно дейността на Център за обществена подкрепа за 2014 г.

Решение № 537, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно предприемане на действия и мерки за предотвратяване опасността от наводнения вследствие повишаване нивото на река Марица

Решение № 536, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. относно награждаване за постигнати високи спортни резултати през 2014 г. на ОМСК „Тракиец – Садово” гр. Садово, стрелба с лък – 1000 лв. и ОСК „Гладиатор”, карате киокушинкай – 1000 лв.”


Решение № 535, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно предварително съгласие на Общински съвет – Садово за прокарване на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кVот Т.П.-3, с. Караджово, община Садово до възлова разпределителна уредба(ВРУ) в УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово за частта извън урбанизираната територия на землището на с. Караджово, община Садово през общински имоти.


Решение № 534, взето с Протокол № 47/17.12.2014г.
относно предварително съгласие на Общински съвет – Садово за прокарване на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от възлова станция   (В/ст) „Катуница”, въздушна линия” (ВЛ) „Дионисий” подстанция(П/ст) „Станимака” с. Катуница до възлова разпределителна уредба(ВРУ) в УПИ І-031101, за електроцентрала биомаса, м. „Исака” по КВС на с. Караджово за частта на трасето през общински имоти, които са извън урбанизираната територия и попадат в землищата на с. Катуница и на с. Караджово, община Садово.


Решение № 533, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно 
отпускане на еднократна финансова помощ на Вида Илиева Атанасова от с. Богданица, Янка Милушева Димитрова от с. Богданица, Велко Атанасов Велков от гр. Садово, Мария Валентинова Славчева от гр. Садово, Джансел Фикрет Мюмюн от с. Моминско, Елена Георгиева Димитрова от с. Богданица, Божана Димитрова Христова от с. Караджово, Олга Георгиева Здравчева от с. Милево, Асен Николаев Павлов от с. Ахматово и Катерина Георгиева Василева от с. Селци.


Решение № 532, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно 
одобряване на Проект за подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) на трасе на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на община Садово – землища на с. Катуница и с. Караджово към обект „Газоснабдяване на община Садово”, подобект „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на поземлени имоти в землището на с. Караджово собственост на „Куминяно фрут” ООД и с. Караджово.

Решение № 531, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно приемане План за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2015 година

Решение № 530, взето с Протокол № 47/17.12.2014г. - относно изпълнение на Поименния списък за капиталови разходи до 30.11.2014г.

Решение № 529, взето с Протокол № 46/28.11.2014г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Божана Димитрова Христева от с. Караджово, Асен Николаев Павлов от с. Ахматово, Йорданка Цветова Атанасова от с. Болярци, Албена Миткова Иванова от с. Болярци, Лили Юлиянова Юлиянова от гр. Садово, Пенка Иванова Спасова от с. Милево, Фидана Димитрова Аргирова от с. Милево, Борис Георгиев Петков от гр. Садово, Райна Илиева Ангелова от гр. Садово, Екатерина Георгиева Иванова от с. Селци, Катерина Георгиева Василева от с. Селци, Олга Георгиева Здравчева от с. Милево, Васко Сашев Рангелов от гр. Садово, Гюлшен Мустанова Асанова от гр. Садово, Митра Андонова Андреева от с. Караджово, Фанка Анкова Михайлова от с. Милево, Димитър Георгиев Мандраджиев от с. Болярци, Иванка Анкова Петкова от с. Ахматово, Кирил Петров Попов от с. Чешнегирово, Георги Николов Георгиев от с. Караджово, Анка Илиева Петкова от гр. Садово, Мария Попова Борисова от с. Караджово, Петър Димитров Димитров от с. Поповица, Славчо Василев Бъчваров от гр. Садово, Николина Тодорова Делчева от с. Поповица, Мими Николова Атанасова от с. Чешнегирово, Георги Йорданов Тименов от с. Поповица, Алина Ангелова Симеонова от  гр. Садово, Иванка Стоянова Александрова от с. Ахматово, Нина Васкова Рангелова от гр. Садово и  Гинка Павлова Чортова от с. Караджово.    


Решение № 528, взето с Протокол № 46/28.11.2014г. - относно 
одобряване на задание,даване предварително съгласие да бъде изграден нов ЖР стълб в ПИ 000266 – полски път, публична общинска собственост, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и съгласие за прокарване и сервитутни права на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за кабелна линия 20 кV от нов ЖР стълб в полски път 000266 – публична общинска собственост до ПИ 007017, м. „Гюмюшевото” по КВС на землище с. Чешнегирово, община Садово, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на надземен линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на нова пътна връзка, осигуряване транспортен достъп до ПИ 007017 и да дадете съгласие за смяна предназначението и начина на трайно ползване на частта от ПИ 000266 попадаща в новата пътна връзка”


Решение № 527, взето с Протокол № 46/28.11.2014г
.
- относно корекция на бюджета на Община Садово за 2014 година 


Решение № 526, взето с Протокол № 46/28.11.2014г.
- относно разпореждане с общински незастроен у
регулиран поземлен имот ХХІ-държ. в кв. 1 по подробния устройствен план на село Катуница


Решение № 525, взето с Протокол № 46/28.11.2014г.
 - относно актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 година на Община Садово"


Решение № 524, взето с Протокол № 46/28.11.2014г. - относно извършената работа от Дирекция "Социално подпомагане" гр. Първомай за Община Садово за периода 01.01.2014г. до 31.10.2014година


Решение № 523, взето с Протокол № 45/31.10.2014г.
- относно определяне член на комисията по социална политика, труд, здравеопазване, вероизповедание, образование, наука, култура, спорт, туризъм и младежки дейности

 

Решение № 522, взето с Протокол № 45/31.10.2014г.- относно корекция на бюджета на Общината за 2014г.

 

Решение № 521, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно отпускане на еднократна финансова помощ на Станка Петрова Радкова от с.Караджово, Иванка Димитрова Гегова от с. Поповица, Петър Димитров Димитров от с. Поповица, Иванка Йорданова Рупова от с. Богданица, Ангел Асенов Борисов от с. Чешнегирово, Албена Стоянова Иванова от с. Болярци, Джансел Фикрет Мюмюн от с. Моминско, Петко Ванев Попов от гр. Садово, Теменужка Ясенова Колева от гр. Садово, Василка Стефанова Божилова от с. Кочево и Запряна Илиева Запрянова от с. Болярци

 

Решение № 520, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно изменение на Решение № 453, взето с Протокол № 40 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 30.05.2014г.

 

Решение № 519, взето с Протокол № 45/31.10.2014г.-относно изпълнение на Решение № 2091/14.10.2014г. на Административен съд - Пловдив

 

Решение № 518, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно: отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, намираща се в с. Милево

 

Решение № 517, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно корекция на бюджета на Община Садово за 2014 г.

 

Решение № 516, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на едноетажна масивна сграда-краварник, построена в УПИ VІ-2, 13-Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор с.Болярци

 

Решение № 515, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно изменение на Решение № 629, взето с Протокол № 51 от заседание на ОбС-Садово, проведено на 27.01.2011г.

 

Решение № 514, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно изменение на Програма за успавление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2014 година на Община Садово

 

Решение № 513, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно Информация от кмета на Общината относно състоянието на язовирите на територията на Община Садово

 

Решение № 512, взето с Протокол № 45/31.10.2014г. - относно Информация от кмета на Общината относно извършената работа по зимната подготовка през есенно-зимен сезон 2014/2015г.

 

Решение № 511, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: отпускане на еднократнафинансова помощ на Асен Николаев Павлов от с. Ахматово, Анка Миронова Бошнакова от с. Чешнегирово, Шанко Петков Петков от с. Ахматово, Ирина Асенова Асенова от с. Чешнегирово, Веселина Младенова Асенова от с. Чешнегирово, Иванка Рачева Ангелова от с. Богданица, Сийка Станкова Радкова от с. Караджово, Марийка Колева Петкова от с. Чешнегирово, Петра Петкова Георгиева от с. Чешнегирово, Надежда Илиева Грибачева от с. Караджово, Лили Юлиянова Юлиянова от гр. Садово, Робина Георгиева Ангелова от с. Чешнегирово, Мими Николова Атанасова от с. Чешнегирово, Марияна Николова Димитрова от с. Богданица, Петя Тошева Василева от с. Катуница, Ана Венцеславова Кирева от с. Караджово, Петър Стоянов Мирчев от с. Болярци, Марийка Костадинова Панева от гр. Садово, Гина Колева Димова от с. Милево, Салие Мехмед Мехмед от гр. Садово, Ирина Васкова Иванова от гр. Садово и Мария Точева Петрова от с. Караджово

Решение № 510, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: одобряване проект заизменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІ-60, производствени и обслужващи дейности в кв. 3 по плана на Стопански двор гр. Садово, УПИ V-950, производствени и складови дейности в кв. 32, УПИ І-893, 894 производствени, складови и обслужващи дейности, УПИ ІV-897, производствени, складови и обслужващи дейности и поземлени имоти № 954 и 955 в кв. 32 по плана на гр. Садово, община Садово

Решение № 509, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: отдаване под наем чрез търг сявно наддаване на помещения за лекарски кабинети, намиращи се в с. Ахматово, с. Богданица, с. Селци, с. Кочево и с. Моминско и на помещения за кабинет по дентална медицина, намиращи се в с. Моминско

Решение № 508, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: прилагане на § 17 от ЗУТ(ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г.) за съществуващите временни обекти, изградени по реда на отменения чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на Община Садово

Приложение - Списък на обектите, изградени по отменения Чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ на територията на Община Садово

Решение № 507, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно:  отдаване под наем чрез търг сявно наддаване на част от едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-50 – Стоп. дейност в кв. 1 по плана на Стопански двор гр. Садово

Решение № 506, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно:  съгласие и подкрепа местнитеподеления на Пловдивска Света Митрополия на територията на община Садово да кандидатстват за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Решение № 505, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: отдаване под наем чрезтърг с явно наддаване на помещения от І-ви етаж от сградата на Жилищен блок гр. Садово, ул. „Кирил и Методий” № 2, построен в УПИ ІІІ-Жилищен блок в кв. 27 по подробния устройствен план на гр. Садово.

Решение № 504, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: определяне на нова базисна(начална) цена за отдаване под наем на общински имоти, представляващи помещения за частни лекарски/зъболекарски кабинети и помещения, които се предоставят на финансови институции(банки, застрахователни дружества, пощи и др.).

Решение № 503, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: определяне на земите от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2014/2015 година

Решение № 502, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2014г. на община Садово"

Решение № 501, взето с Протокол №44/26.09.2014г. - относно: отчет на план-сметката на таксата за битови отпадъци към 31.07.2014 година

Решение № 500, взето с Протокол №44/26.09.2014г. - относно: корекция на бюджета на Общината за 2014 година

Решение № 499, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: информация относно изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2014 година

Решение № 498, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Садово

Решение № 497, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. относно: съгласуване на Протоколи за разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения, между държавата и Община Садово, намиращи се в обособената територия, обслужвана от В и К оператора – В и К ЕООД – Пловдив.

Решение № 496, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: утвърждаване на паралелки под норматив в ОУ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2014/2015 година

Решение № 495, взето с Протокол № 44/26.09.2014г. - относно: подготовката и отпочването на учебната 2014/2015 г. в основните училища и детски градини на територията на Общината

Решение № 494, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: отпускане на еднократна помощ на Димитър Атанасов Костов от с. Болярци, Величка Илиева Николова от с. Богданица, Гроздана Тодорова Николова от с. Богданица, Димитър Атанасов Кузмов от с. Чешнегирово, Петра Асенова Койчева-Колева от с. Караджово, Черешка Ангелова Мирчева от с. Болярци, Николина Петрова Сапунджиева от с. Чешнегирово и Елена Рангелова Тончева от с. Чешнегирово

Решение № 493, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: корекция на бюджета на Общината за 2014 година

Решение № 492, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: подписване на предварителен договор за прехвърляне на собственост чрез замяна по Чл. 15 ал.5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) с одобрени цени

Решение № 491, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: продажба на общински поземлен имот № 499 в кв. 2 по ПУП на с. Караджово по реда на § 8, ал.2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за прилагане на влязъл в сила, но неприложен дворищнорегулационен план

Решение № 490, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: одоряване на задание и разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот 091015 извън урбанизираната територия на с. Болярци, община Садово

Решение № 489, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: обявяване на имот - публична общинска собственост в частна общинска собственост поради отпадналото му предназначение по Чл. 3 ал. 2 т. 1 от Закона за общинската собственост

Решение № 488, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, намираща се в с. Чешнегирово

Решение № 487, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, намираща се в с. Богданица

Решение № 486, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: актуализиране на "Програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост за 2014 година на Община Садово

Решение № 485, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: утвърждаване на Списък-Образец № 2 за ДГ на територията на Община Садово, Пловдивска област за учебната 2014/2015 година

Решение № 484, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: вземане на решение за преобразуване на ЦДГ "Свобода" с. Катуница в ОДЗ "Свобода" с. Катуница, считано от 01.09.2014г.

Решение № 483, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: Отчет от кмета на Общината относно резултатите от приключване на учебната 2013/2014 година

Решение № 482, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Садово за І-то полугодие на 2014г.

Решение № 481, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: Отчет от кмета на Общината относно изпълнение актовете на Общински съвет - Садово

Решение № 480, взето с Протокол № 43/01.08.2014г. - относно: Отчет за дейността на кметство Ахматово, община Садово


Решение № 479, взето с Протокол № 43/01.08.2014г.- относно:
  Отчет за дейността  на кметство Кочево за периода м. 11.2011г. - м. 06.2014г.