0884 233 790

Публични покани


Публични покани
v.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 1 ОТ 2016 г.
Описание

 Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови съдове за ТБО - кофи с вместимост 120 л. и контейнери с вместимост 1100 л." 

Прогнозна стойност  65 900 лева без вкл. ДДС ( лимитна стойност)
Публичната покана и документацията са публикувани на

23.03.2016 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 05.04.2016 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

15.00 ч. на 06.04.2016 г. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет.4

Документи

 Публична покана

Техническа спецификация
Проект на договор

Ценово предложение(образец)

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

 Протокол от 21.04.2016 г. (публикуван на: 28.04.2016 г.)

Договор

 Договор от 12.05.2016 г. (публикуван на: 01.06.2016 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.


..

Възложител Основно училище Христо Ботев, село Поповица, община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 2* от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течно гориво газьол за отопление с шифър по ЕКП02144400045 за задоволяване потребностите на ОУ "Христо Ботев" с. Поповица за 24 м. от възлагането"                                                                                               

Прогнозна стойност 32 000 лв. без вкл. ДДС (не е лимитна стойност)
Публичната покана и документацията са публикувани на

27.11.2015 г.

Срок за получаване на оферти  13:30 ч. на 09.12.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

10.12.2015 г., 12:00 ч. в учителската стая на ОУ "Христо Ботев"
на адрес: с. Поповица, община Садово, област Пловдив, 
ул. "48-МА" №2

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация
Проект на Договор
Образци на документи

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол от 10.12.2015 г. (публикуван на: 11.12.2015 г.)

Договор

 Договор от 12.12.2015 г. (публикуван на: 11.12.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 28.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №2000000013 от 28.12.2015 г. в размер на 2 959.21 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.01.2016 г.)


На 14.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №2000000014 от 04.01.2016 г. в размер на 11 891.88 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 11.02.2016 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

..

Възложител Основно училище Христо Ботев, село Поповица, община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 1* от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ Христо Ботев, село Поповица, община Садово, област Пловдив" по обособени позиции: Позиция 1 "Доставка на закуски за ученици от 1 до 4 клас" и Позиция 2 "Приготвяне и доставка на топъл обяд за ученици от 1 до 8 клас"                                                                                                 

Прогнозна стойност 26 500 лв. с вкл. ДДС (лимитна стойност)
Публичната покана и документацията са публикувани на

21.10.2015 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 03.11.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

04.11.2015 г., 12:00 ч. в учителската стая на ОУ "Христо Ботев"
на адрес: с. Поповица, община Садово, област Пловдив, 
ул. "48-МА" №2

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация за Обособена позиция 1 и 2
Документация по Обособена позиция 1
Документация по Обособена позиция 2

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол (публикуван на: 06.11.2015 г.)

Договор

 Договор по обособена позиция 1 (публикуван на: 06.11.2015 г.)

Договор по обособена позиция 2 (публикуван на: 06.11.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

Плащания по обособена позиция 1

На 03.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004214 от 30.11.2015 г. в размер на 792.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.01.2016 г.)
На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004247 от 18.12.2015 г. в размер на 799.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.01.2016 г.)

На 29.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000014314 от 29.01.2016 г. в размер на 940.01 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 25.02.2016 г.)

На 09.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000014366 от 29.02.2016 г. в размер на 556.51 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 31.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000014410 от 30.03.2016 г. в размер на 987.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 04.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000014464 от 28.04.2016 г. в размер на 611.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.06.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000014509 от 31.05.2016 г. в размер на 654.98 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.07.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000003484 от 31.05.2016 г. в размер на 47.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.07.2016 г.)

Плащания по обособена позиция 2

На 01.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000189 от 30.11.2015 г. в размер на 1 248.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.01.2016 г.)
На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000192 от 08.12.2015 г. в размер на 1 200.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.01.2016 г.)

На 28.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000200 от 28.01.2016 г. в размер на 1 500.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 23.02.2016 г.)

На 25.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000214 от 25.03.2016 г. в размер на 1 650.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 25.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000221 от 25.04.2016 г. в размер на 1 125.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 13.05.2016 г.)

На 27.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000228 от 27.05.2016 г. в размер на 1 125.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.06.2016 г.)

На 16.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000235 от 31.05.2016 г. в размер на 110.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.07.2016 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 6 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка от склад на доставчик на строителни материали: асфалт плътна смес и битумна емулсия"                                                                                               

Прогнозна стойност 49 859.61 лв. без вкл. ДДС (не е лимитна стойност)
Публичната покана и документацията са публикувани на

06.10.2015 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 16.10.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

19.10.2015 г., в 15:00 ч. в стая №306 в административната сграда на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 3

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация
Проект на договор
Ценово предложение (Образец)

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол от 23.10.2015 г. (публикуван на: 23.10.2015 г.)

Договор

 Договор от 05.11.2015 г. (публикуван на: 16.11.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 20.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006656 от 09.11.2015 г. в размер на 22 731.53 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.12.2015 г.)

На 07.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006668 от 30.11.2015 г. в размер на 7 880.94 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.01.2016 г.)

На 23.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006756 от 15.12.2015 г. в размер на 39 573.62 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.01.2016 г.)

На 11.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006894 от 28.04.2016 г. в размер на 6227.17 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.06.2016 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора На 11.05.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 14.06.2016 г.)

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 5 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 г. за нуждите на общинска администрация Садово и други звена на бюджетна издръжка на територията на общината (кметства, пенсионерски клубове, детски градини)"                                                                                               

Прогнозна стойност 30 000 лв. без вкл. ДДС (не е лимитна стойност)
Публичната покана и документацията са публикувани на

11.08.2015 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 24.08.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

25.08.2015 г., в 15:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация

Проект на договор
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец)
Предлагана цена (Образец)

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол от 27.08.2015 г. (публикуван на: 27.08.2015 г.)

Договор

Договор от 11.09.2015 г. (публикуван на: 17.09.2015 г.)  

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000000060 от 12.12.2015 г. в размер на 18 245.71 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.) 

На 07.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000000065 от 01.03.2016 г. в размер на 2 730 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.03.2016 г.) 

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен
номер на 
електронната преписка
 № 4 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка чрез покупка на машина за земни работи - 1 бр. багер  (втора употреба)"                                                                                                           

Прогнозна стойност 45 000 лв. с вкл.ДДС
Публичната покана и документацията са
публикувани на

18.06.2015 г.

Срок за получаване
на оферти
 17:00 ч. на 30.06.2015 г.

Дата, час и място на
публично 
отваряне на офертите

01.07.2015 г., в 15:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация

Проект на договор

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

 Протокол на комисията (публикуван на: 03.07.2015 г.)

Договор

 Договор (публикуван на: 22.07.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение
(вкл. авансовите)

На 13.07.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0100000937 в размер на 45 000.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 22.07.2015 г.)

Информация за датата и основанието за
приключване/
прекратяване на договора
На 14.07.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 30.07.2015 г.)

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 3 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии "Граница на Община Родопи - с. Катуница", "Граница на Община Родопи - с. Караджово" и "Граница на Община Родопи - с. Кочево" от утвърдената общинска транспортна схема на община Садово, съгласно маршрутни разписания"

Прогнозна стойност  10 000 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на

17.06.2015 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 29.06.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

30.06.2015 г., в 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

 Публична покана
Документация (Образци)
Решение №600 на Общински съвет - Садово
Утвърдени маршрутни разписания:

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница - с. Караджово

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 1

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 2

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 3

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 4

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 5

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Катуница 6

Маршрутно разписание Община Родопи - с. Кочево

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол от 30.06.2015 г. (публикувано на: 01.07.2015 г.)

Договор

Договор (публикуван на: 22.07.2015 г. )

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

 

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 2 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови съдове за ТБО - кофи с вместимост 120 л. и контейнери с вместимост 1 100 л."

Прогнозна стойност  54 000 лв. без ДДС
Публичната покана и
документацията са публикувани на

03.06.2015 г.

Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 15.06.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

16.06.2015 г., в 15:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

 Публична покана
Техническа спецификация
Проект на договор
Ценово предложение (Образец)

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

 Протокол  (публикуван на: 26.06.2015 г.)

Договор

 Договор (публикуван на: 07.08.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата,
основанието и размера на извършените плащания по
договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 02.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура  №0000007487 от 07.08.2015 г. в размер на 22 644.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.09.2015 г.)

На 07.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура  №0000007555 от 28.08.2015 г. в размер на 52 836.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 06.01.2016 г.)

Информация за
датата и
основанието за приключване/прекратяване на договора
На 07.12.2015 г. е приклщчило изпълнението на договора с окончателното плащане на дължимите суми по него. (публикувана на: 06.01.2016 г.)

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 1 от 2015 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" с обособена позиция 1 "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие" и обособена позиция 2 "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и достъп до интернет"

Прогнозна стойност  65 900 лв. без ДДС
Публичната покана и документацията са публикувани на

21.03.2015 г.

Срок за получаване на оферти  02.04.2015 г., 16:00 ч.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

03.04.2015 г., в 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

Публична покана
Техническо задание за предоставяне на мобилна телефонна услуга 
Техническо задание за предоставяне на фиксирана телефонна услуга
Техническо задание за предоставяне на услуга "достъп до интернет"
Методика за оценка по обособена позиция 1
Методика за оценка по обособена позиция 2
Ценова оферта (Образец по обособена позиция 1)

Техническо предложение (Образец по обособена позиция 1)
Ценова и Техническа оферта (Образец по обособена позиция 2)

Представяне на участника
Проект на договор

Разяснения по условията на обществената поръчка

Разяснение от 30.03.2015 г.

Протокол на комисията

Протокол  (публикуван на: 16.04.2015 г.)

Договор

Договор  (публикуван на: 02.06.2015 г.)

Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 31.07.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0314608837,  №0314192150, №0314687799 и №0312998640 в общ размер на 2 420.94 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 07.08.2015 г.)

На 25.08.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0317067482 от 28.07.2015 г.,  №0316283878 от 13.07.2015 г. , №0316202839 от 10.07.2015 г. и №0315779417 от 02.07.2015 г. в общ размер на 2 387.68 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.09.2015 г.)

На 08.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0318745719 от 26.08.2015 г.,  №0317370131 от 01.08.2015 г. и №0317879025 от 12.08.2015 г.  в общ размер на 1 464.93 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.09.2015 г.)

На 17.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0317798202 от 11.08.2015 г. и №0319050382 от 02.09.2015 г.  в общ размер на 2 356.04 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 29.10.2015 г.)

На 29.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0317888368 от 12.08.2015 г. и №0319566248 от 14.09.2015 г.  в общ размер на 119.95 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 29.10.2015 г.)

На 09.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0319498901 от 12.09.2015 г., №0319556382 от 14.09.2015 г. и №0320347278 от 25.09.2015 г.  в общ размер на 1 013.92 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.11.2015 г.)

На 13.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa №0321152915 от 13.10.2015 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.11.2015 г.)

На 29.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0320650546 от 02.10.2015 г. , №0321211910 от 13.10.2015 г. и №0321073253 от 12.10.2015 г.  в общ размер на 2 456.54 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.11.2015 г.)

На 23.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa №0321164037 от 13.10.2015 г. в размер на 57.12 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.12.2015 г.)

На 26.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0322242885 от 02.11.2015 г. и №0322661961 от 10.11.2015 г.   в общ размер на 2 285.63 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.12.2015 г.)

На 27.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa №0329134082 от 27.10.2015 г. в размер на 139.87 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.12.2015 г.)

На 07.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0322741877 от 12.11.2015 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.01.2016 г.)

На 15.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0323925588 от 02.12.2015 г. в размер на 1 285.54 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.01.2016 г.)

На 22.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0322753070 от 12.11.2015 г. в размер на 70.18 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.01.2016 г.)

На 05.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0324342070 от 10.12.2015 г. в размер на 911.06 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.02.2016 г.)

На 05.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0324420937 от 11.12.2015 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.02.2016 г.)

На 13.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0325201757 от 28.12.2015 г. в размер на 139.27 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.02.2016 г.)

На 13.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0325521542 от 05.01.2016 г. в размер на 1 295.93 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.02.2016 г.)

На 22.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0324432065 от 11.12.2015 г. в размер на 66.23 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.02.2016 г.)

На 04.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0326022583 от 13.01.2016 г. в размер на 44.29 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.03.2016 г.)

На 26.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0327737284 от 16.02.2016 г. в размер на 64.61 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.03.2016 г.)

На 26.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0326032965 от 13.01.2016 г. в размер на 65.21 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.03.2016 г.)

На 07.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0325941026 от 12.01.2016 г. в размер на 925.10 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.04.2016 г.)

На 07.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0327123279 от 02.02.2016 г. в размер на 1 294.03 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.04.2016 г.)

На 16.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0327535576 от 10.02.2016 г. в размер на 832.31 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.04.2016 г.)

На 16.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0327728707 от 16.02.2016 г. в размер на 45.46 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.04.2016 г.)

На 16.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0328818259 от 04.03.2016 г. в размер на 1 302.02 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.04.2016 г.)

На 13.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактурa № 0329425290 от 14.03.2016 г. в размер на 66.73 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.05.2016 г.)

На 21.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0329222497 от 10.03.2016 г. в размер на 839.22 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.05.2016 г.)

На 21.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0329415933 от 14.03.2016 г. в размер на 61.49 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.05.2016 г.)

На 21.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0330188880 от 25.03.2016 г. в размер на 139.27 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.05.2016 г.)

На 21.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0330507206 от 01.04.2016 г. в размер на 1 298.32 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 16.05.2016 г.)

 На 25.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0330950568 от 12.04.2016 г. в размер на 865.31 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.06.2016 г.)

На 25.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 03309584729 от 13.04.2016 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.06.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0332263938 от 04.05.2016 г. в размер на 1 306.38 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 12.07.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0332660295 от 11.05.2016 г. в размер на 1 075.71 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 12.07.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0332737858 от 12.05.2016 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 12.07.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0332746469 от 12.05.2016 г. в размер на 55.97 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 12.07.2016 г.)

На 09.06.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0330993794 от 13.05.2016 г. в размер на 60.28 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 12.07.2016 г.)

На 25.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0333843034 от 01.06.2016 г. в размер на 1 281.36 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.08.2016 г.)

На 25.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0334397147 от 10.06.2016 г. в размер на 939.64 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.08.2016 г.)

На 25.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0334474011 от 13.06.2016 г. в размер на 42.00 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.08.2016 г.)

На 28.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура: № 0334482822 от 13.06.2016 г. в размер на 58.43 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 09.08.2016 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

.


 

Възложител Основно училище Христо Ботев, село Поповица, община Садово
Идентификационен
номер на 
електронната
преписка
 № 1* от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течно гориво газьол за отопление, маркирано с шифър по ЕКП 02144400045 за задоволяване потребностите на ОУ "Христо Ботев" с.Поповица за отоплителен сезон 2014/2015 г."

Прогнозна стойност  34 000.00 лв. с вкл. ДДС за доставката на около 20 000 л. 
Публичната покана и документацията са публикувани на

03.11.2014 г.

Срок за получаване на оферти 13:30 ч. на 17.11.2014 г. 

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

 18.11.2014 г., 10:00 ч. в учителската стая на ОУ "Христо Ботев"
на адрес: с. Поповица, община Садово, област Пловдив,
ул. "48-МА" №2

Документи

Публична покана
Техническа спецификация
Проект на договор
Документация (Образци)
Протокол на комисия
  (публикуван на 21.11.2014 г.)

Договор

Договор

Допълнителни
споразумения за
изменения в договора 
Информация за
датата, основанието и размера на
извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 07.01.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006225/2212 в размер на 6 149.46 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 15.01.2015 г.)
На 11.03.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006175 в размер на 5 050.98 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 27.03.2015 г.)
На 28.04.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000006179 в размер на 3 603.59 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 11.05.2015 г.)

На 23.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура № 0000002199 в размер на 5 178.84 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.12.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора На 23.11.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 14.12.2015 г.)

.йss


 й

Възложител Основно училище Богданица, село Богданица, община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 1* от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ Богданица, с. Богданица, община Садово, област Пловдив за учебната 2014/2015 год."

Прогнозна стойност 33 000.00 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 23.09.2014 г.
Валидна до 02.10.2014 г.
Срок за подаване на офертата 13:00 ч. на 02.10.2014 г.

Дата, час и място на публично отваряне на офертата

03.10.2014 г., 9:30 ч. в сградата на ОУ Богданица
на адрес: община Садово, с.Богданица, ул."1-ва" № 48
Документи

Публична покана

Документация (Образци)

Протокол на комисия

Договор

Договор за възлагане

 к


 к

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 7 от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на техника за сметосъбиране - камион (втора употреба)"

Прогнозна стойност 65 833.00 лв.
Публичната покана и
документацията са
публикувани на
07.07.2014 г.
Валидна до 15.07.2014 г.
Срок за подаване на оферти 17:00 ч. на 15.07.2014 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертата

17.07.2014 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

Публична покана

Протокол на комисия

Информация за
датата, основанието
и размера на
извършените плащания
по договора и по
договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)
На 28.01.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000008 от 20.01.2015 г. в размер на 77 040.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.09.2015 г.)
Информация за датата и основанието за приключване/
прекратяване
на договора
На 28.01.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 14.09.2015 г.)

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 6 от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 г. за нуждите на общинска администрация Садово и други звена на бюджетна издръжка на територията на общината" 

Прогнозна стойност 35 000.00 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 30.06.2014 г.
Валидна до 10.07.2014 г.
Срок за подаване на офертата 16:00 ч. на 10.07.2014 г.

Дата, час и място
на публично

отваряне на офертата

25.07.2014 г., 15:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет.4
Документи

Публична покана

Документация

Протокол на комисия

Информация за
датата, основанието и
размера на
извършените

плащания по

договора и по
договорите за подизпълнение
(вкл. авансовите)

На 29.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №1506122930 от 15.09.2014 г.,  №1506123001 от 24.09.2014 г. и №1506123008 от 25.09.2014 г., в общ размер на 28 193.83 лв. с вкл. ДДС (публикувана на: 14.09.2015 г.)

Информация за
датата и основанието за приключване/прекратяване
на договора

С изтичане срока на договора на 19.08.2015 г. страните са изпълнили задълженията си една към друга и към същата дата договора следва да се счита за приключен. (публикувана на: 26.08.2015 г.)


Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 5 от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Парк с.Катуница, община Садово"

Прогнозна стойност 310 181.20 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 30.06.2014 г.
Валидна до 08.07.2014 г.
Срок за подаване на офертата 17:00 ч. на 08.07.2014 г.
Дата, час и място на публично
отваряне на офертата
23.07.2014 г., 9:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет.4
Документи

Публична покана

Документация

КС Приложение 23

Протокол на комисия

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 4 от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни дейности за подобряване и поддържане в изправност на улични платна и общински пътища."

Прогнозна стойност 197 589.00 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 09.06.2014 г.
Валидна до 19.06.2014 г.
Документи

Публична покана

Ценово предложение (Образец КСС)

Информация
за датата,
основанието и
размера на
извършените
плащания по
договора и по
договорите за подизпълнение
(вкл. авансовите)

На 09.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000001679 от 07.10.2014 г. в размер на  64 788.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 11.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0000001679 от 07.10.2014 г., №0000001834 от 05.12.2014 г., 

№0000001834 от 05.12.2014 г.,№0000001841 от 08.12.2014 г. и 

№0000001842 от 08.12.2014 в общ размер на 163 121.96 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002228 от 08.12.2015 г. в размер на  13 968.77 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.01.2016 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

На 18.12.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от строителя. (публикувана на: 06.01.2016 г.)

.

Възложител

Кмет на община Садово

Идентификационен номер на 
електронната преписка

 № 3 от 2014 г.
Описание

Публична покана за събиране на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови съдове за ТБО за нуждите на Община Садово - пластмасови кошове с вместимост 120 л. и пластмасови контейнери с вместимост 1100 л."

Прогнозна 
стойност
64 000.00 лв. 
Публичната покана и документацията са публикувани на 26.05.2014 г.
Валидна до 04.06.2014 г.
Документи

Публична покана

Ценово предложение (Образец)

.

Възложител Кмет на община Садово 
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 2 от 2014 г.
Описание Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка от склад-производствена база на доставчик на строителни материали:  асфалт пътна смес и битумна емулсия".
Прогнозна стойност 37 000.00 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 26.05.2014 г.
Валидна до 04.06.2014 г.
Документи Публична покана
Информация за 
датата, основанието
и размера на 
извършените плащания
по договора и по 
договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

На 09.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000005629 от 31.09.2014 г. в размер на 9 588.43 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 22.10.2015 г.)

На 24.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000005647 от 31.10.2014 г. в размер на 10 443.89 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 11.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000005802 от 28.11.2014 г. в размер на 9 067.87 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 19.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000005793 от 17.12.2014 г. в размер на 951.18 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 06.04.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000005964 от 31.03.2015 г. в размер на 5 872.70 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 18.05.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000006060 от 30.04.2015 г. в размер на 11 758.54 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 17.06.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000006137 от 29.05.2015 г. в размер на 9 349.50 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

На 07.07.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000006207 от 30.06.2015 г. в размер на 9 133.28 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.09.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/
прекратяване 
на договора
На 07.07.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 15.09.2015 г.)

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 1 от 2014 г.
Описание Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на други специализирани обучения", по проект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА САДОВО", Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския  социален фонд, Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси" под приоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", BG051РО002/13/2.2-11, а именно: Обучение по: "Планиране и управление на дейността на общината в условия на  криза", Обучение по: "Успешно общуване в неформална среда", Обучение по: "Ефективна координация и комуникиране при  реализацията на местни политики и програми"
Прогнозна стойност 35 625.00 лв.
Публичната покана и документацията са публикувани на 12.02.2014 г.
Валидна до 21.02.2014 г.
Документи Публична покана