0884 233 790

Обявления

 

.

12.04.2024 г.

Съобщение във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина на провеждане на растителнозащитни дейности

=

11.04.2024 г.

Съобщение във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина на провеждане на растителнозащитни дейности

.

11.04.2024 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА САДОВО

.

03.04.2024 г.

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

27.03.2024 г.

Информация за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

.

27.03.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за ПУП-ПРЗ по плана на с. Катуница

.

18.03.2024 г.

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ по план на с. Милево

.

14.03.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за попълване на кадастрален план с. Катуница

.

14.03.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ с. Кочево

.

14.03.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на ИПУП-ПРЗ с. Болярци

.

05.03.2024 г.

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

.

05.03.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

.

28.02.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Кочево

,

28.02.2024 г.

Приложение № 4 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на животновъдните обекти в община Садово

,

28.02.2024 г.

Приложение № 3 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Правила за ползване по замерите и преминаващата територия на община Садово

.

28.02.2024 г.

Приложение № 2 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземен фонд на община Садово, определение за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година

.

28.02.2024 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземен фонд на община Садово, определение за общо ползване за стопанската 2024/2025 година

.

28.02.2024 г.

Решение № 42 взето с Протокол № 5 от заседание на Общински съвет - Съдово, проведено на 19.02.2024 г.

.

28.02.2024 г.

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мерки и ливади от общинския поземлен фонд 2024/2025 г.

Приложения

.

28.02.2024 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водоземане чрез изградени съоръжения от воден обект - река Марица в землището на с. Милево

.

23.02.2024 г.

Съобщение от Директора на РИОСВ - Пловдив за осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

С.

13.02.2024 г.

Обявление по Решение № 37 на ОбС - Съдово за изразяване на съгласие за извършат процедури за ИПУП-ПРЗ по плана на гр. Садово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на трасе на кабелна линия с. Караджово

.

13.02.2024 г.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект с. Кочево

.

09.02.2024 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект

.

08.02.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за попълване на кадастралния план с. Катуница

.

08.02.2024 г.

Съобщение за одобрен проект ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

07.02.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Чешнегирово

.

05.02.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект ИПУП-ПРЗ по план на с. Караджово

.

29.01.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП по план на с. Селци

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен комплексен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Милево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Поповица

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Чешнегирово

.

22.01.2024 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив във връзка с инвестиционно предложение "Модернизация и реконструкция на действащото депо за неопасни и опасни отпадъци" с. Катуница

15.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП с. Милево

15.01.2024 г.

Съобщение за одобряване на проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

15.01.2024 г.

Със съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ И ПКП с. Селци

.

10.01.2024 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Кочево

.

09.01.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за ИПУП-ПРЗ с. Поповица

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садово за разрешаване на изработването на проект за ПУП-ПРЗ с. Катуница

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садовоза разрешаване на изработването на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

05.01.2024 г.

Отчет на община Садово за изпълнени дейности по ЗЕЕ

,

13.12.2023 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-125 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Болярци

,

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-124 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработката на ИПУП с. Милево

.

07.12.2023 г.

Съобщение за предоставяне на имоти на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на ТИР - паркинг, автомивка и със заведение за обществено хранене, сондажен кладенец" с. Чешнегирово

.

03.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПР по план на с. Чешнегирово

.

03.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Богданица

.

01.11.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП и образуването на нов урегулиран подземен имот по план на с. Кочево

03.11.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на гр. Садово

.

31.10.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за попълване на кадастралния план с. Поповица

.

31.10.2023 г.

Съобщение за разрешаване на изработването на проект за изменение ИПУП-ПРЗ по план на с. Ахматово

.

20.10.2023 г.

Размер на таксата за битови отпадъци за 2024 г. и план - сметка за плащане на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

.

18.102023 г.

Заповед № 351 от 18.10.2023 г. с районите и границите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 г.

.

16.10.2023 г.

Съобщение за предоставяне на обществен достъп до информация по Приложение 2 на инвестиционно предложение "Жилищно застрояване" по КК на гр. Садово

,

10.10.2023 г.

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Богданица.

......

10.10.2023 г. 

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Болярци.

....

10.10.2023 г.

Заповед на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, относно разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи - с. Чешнегирово.

...

29.09.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПР по план на гр. Садово

,

29.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "ВЕНИГАЗ" ЕООД

,

27.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение с възложител "ДИ КЕЙ ФИШИНГ" ЕООД

,

25.09.2023 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на с. Чешнегирово

,

25.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

20.09.2023 г.

Подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 -2027 г. СНЦ "МИГ - община Садово"

19.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП по КККР гр. Садово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за ПУП с. Милево

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Караджово

,

15.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Караджово

,

11.09.2023 г.

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ - община Садово" на 25.09.2023 г.

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Милево

,

07.09.2023 г.

Съобщение за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП с. Кочево

,

07.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Болярци

,

05.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

05.09.2023 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Чешнегирово

,

31.08.2023 г.

Заповед № 284 от 31.08.2023 г. на кмета на община Садово във връзка с необходимостта от въвеждане на временна организация за движението на територията на с. Милево

,

30.08.2023 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водоземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения