0884 233 790

Обявления

 

.

21.06.2024 г.

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

.

17.06.2024 г.

Обявление по прието Решение № 88 на ОбС - Садово за разрешаване на изграждането на ПУП-ПРЗ с. Болярци

17.06.2024 г.

Обявление по прието Решение № 88 на ОбС - Садово за разрешаване на изграждането на ПУП-ПРЗ с. Караджово

.

17.06.2024 г.

Обявление по прието Решение № 88 на ОбС - Садово за разрешение на изработка на ПУП - ПРЗ

с. Катуница

.

14.06.2024 г.

Съобщение до жителите на община Садово във връзка с провеждане на военни учения в района на летище Чешнегирово

.

12.06.2024 г.

Заповед № 184 от 11.06.2024 г. на кмета на община Садово във връзка с настъпването на пожароопасния сезон

.

10.06.2024 г.

Съобщение за предоставяне на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

.

07.06.2024 г.

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП с. Милево

.

06.06.2024 г.

Списък на земеделските земи по населени места, които ще се отдават под наем за стопанската 2024/2025 година

.

23.05.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП с. Милево

.

10.05.2024 г.

Съобщение във връзка с мерките за опазване на пчелните семейства от отравяне и начина на провеждане на растителнозащитни дейности

.

30.04.2024 г.

Протокол № 1 за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземен фонд

.

25.04.2024 г.

Уведомление от РИОСВ - Пловдив във връзка с инвестиционно предложение в местността "Льолевото" с. Чешнегирово

.

25.04.2024 г.

Съобщение до заинтересованите лица относно доклада за оценка на въздействието върху околната среда

,

23.04.2024 г.

Заповед № РД-235/22.03.2024 г. на министъра на околната среда и водите относно обявяването на защитена зона "Река Черкезица"

.

12.042024 г.

Съобщение във връзка с мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина на провеждане на растителнозащитни дейности

=

11.04.2024 г.

Съобщение във връзка с мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начина на провеждане на растителнозащитни дейности

.

11.04.2024 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА САДОВО

.

03.04.2024 г.

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

27.03.2024 г.

Информация за изпълнение на общинската програма за конкретно използване на енергия от възобновяеми източници и биогрива

.

27.03.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за ПУП-ПРЗ по план на с. Катуница

.

18.03.2024 г.

Съобщение за одобрен проект ПУП-ПРЗ по план на с. Милево

.

14.03.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за попълване на кадастрален план с. Катуница

.

14.03.2023 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ с. Кочево

.

14.03.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на ИПУП-ПРЗ с. Болярци

.

05.03.2024 г.

Обявление за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

.

05.03.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект ИПУП-ПРЗ по план на гр. Садово

.

28.02.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Кочево

,

28.02.2024 г.

Приложение № 4 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на животновъдните обекти в община Садово

,

28.02.2024 г.

Приложение № 3 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Правила за ползване по замерите и преминаване на територията на община Садово

.

28.02.2024 г.

Приложение № 2 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземен фонд на община Садово, определение за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година

.

28.02.2024 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 на ОбС - Садово - Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския подземен фонд на община Садово, определение за общо ползване за стопанската 2024/2025 година

.

28.02.2024 г.

Решение № 42 взето с Протокол № 5 от заседание на Общински съвет - Съдово, проведено на 19.02.2024 г.

.

28.02.2024 г.

Съобщение до всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за разпределение на пасища, мерки и ливади от общинския поземлен фонд 2024/2025 г.

Приложения

.

28.02.2024 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водоземане чрез изградени съоръжения от воден обект - река Марица в землището на с. Милево

.

23.02.2024 г.

Съобщение от Директора на РИОСВ - Пловдив за осигуряване на обществен достъп до информация за инвестиционно предложение

С.

13.02.2024 г.

Обявление по Решение № 37 на ОбС - Съдово за изразяване на съгласие за извършат процедури за ИПУП-ПРЗ по плана на гр. Садово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

13.02.2024 г.

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на трасе на кабелна линия с. Караджово

.

13.02.2024 г.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект с. Кочево

.

09.02.2024 г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект

.

08.02.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за попълване на кадастралния план с. Катуница

.

08.02.2024 г.

Съобщение за одобрен проект ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

07.02.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Чешнегирово

.

05.02.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект ИПУП-ПРЗ по план на с. Караджово

.

29.01.2024 г.

Съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП по план на с. Селци

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен комплексен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Милево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по план на с. Кочево

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Поповица

.

29.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП по план на с. Чешнегирово

.

22.01.2024 г.

Съобщение за постъпило в РИОСВ - Пловдив във връзка с инвестиционно предложение "Модернизация и реконструкция на действащото депо за неопасни и опасни отпадъци" с. Катуница

15.01.2024 г.

Съобщение за одобрен проект за ИПУП с. Милево

15.01.2024 г.

Съобщение за одобряване на проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

15.01.2024 г.

Със съобщение за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ И ПКП с. Селци

.

10.01.2024 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Кочево

.

09.01.2024 г.

Съобщение за постъпил проект за ИПУП-ПРЗ с. Поповица

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садово за разрешаване на изработването на проект за ПУП-ПРЗ с. Катуница

.

08.01.2024 г.

Обявление по Решение № 18 на ОбС - Садовоза разрешаване на изработването на проект ПУП-ПРЗ с. Чешнегирово

.

05.01.2024 г.

Отчет на община Садово за изпълнени дейности по ЗЕЕ

,

02.01.2024 г.

Заповед № 1 от 02.01.2024 г. на кмета на община Садово за подписване на договори за отдаване под наем на публична общинска собственост

.

13.12.2023 г.

Съобщение за изготвен проект за ИПУП-ПРЗ с. Ахматово

.

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-125 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработването на проект за ИПУП-ПРЗ и ПКП с. Болярци

,

08.12.2023 г.

Съобщение за издадена Заповед № АБ-124 от 08.12.2023 г. на кмета на община Садово за допускане на изработката на ИПУП с. Милево

.