0884 233 790

Процедури по ЗОП


Процедури по ЗОП

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 13 от 2016 г.
Дата на създаване 13.12.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Публично състезание 
Предмет на поръчката

         

 "Доставка на материали (канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане) и консумативи",

по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: "Доставка на канцеларски офис материали";

Обособена позиция 2: "Доставка на учебни помагала и спортни пособия";

Обособена позиция 3: "Доставка на оборудване и обзавеждане"                                                                                                                                                                                            

Прогнозна стойност

Общата стойност на поръчката е 84 000 лева без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1 - 12 291,67 лева без вкл. ДДС;

Обособена позиция 2 - 53 208,33 лева без вкл. ДДС;

Обособена позиция 3 - 18 500,00 лева без вкл. ДДС; 

Срок за получаване на оферти 17,00 ч. на 06.01.2017 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

09.01.2017 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

 Решение № 488 от 13.12.2016 г. (публикувано на: 13.12.2016 г.)

Обявление

Обявление (публикувано на: 13.12.2016 г.)  
Документация за обществената поръчка

Документация (публикувана на: 13.12.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

Протокол № 1 (публикуван на: 19.01.2017 г)

Протокол № 2 (публикуван на: 04.04.2017 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 04.04.2017 г.)

Доклад ( публикуван на: 04.04.2017 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 Съобщение

            На 9.03.2017 г. - четвъртък   , от 10.00 часа в залата за заседания на Общински съвет Садово – гр.Садово, ул. «Иван Вазов» 2  ще се отварят ценовите предложения на допуснатите участници за обществена поръчка  „Доставка на материали (канцеларски и офис материали, копирна хартия, учебна или специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия или помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане) и консумативи” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на канцеларски офис материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на учебни помагала и спортни пособия”; Обособена позиция 3: „Доставка на оборудване и обзавеждане”. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2  от ППЗОП .

(публикувано на: 06.03.2017 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата

 Решение за класиране и определяне на изпълнител (публикувано на: 04.04.2017 г.)

Информация за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка (публикуван на: 19.06.2017 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор по обособена позиция 1 (публикуван на 19.06.2017 г.)

Договор по обособена позиция 2 (публикуван на: 19.06.2017 г.)

Договор по обособена позиция 3 (публикуван на: 19.06.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка (публикувано на: 19.06.2017 г.) 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  Обявления за приключване на договор за обществена поръчка - 3 броя, за всяка от обособените позиции (публикувани на: 16.08.2017 г.)
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 12 от 2016 г.
Дата на създаване 20.10.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Публично състезание 
Предмет на поръчката

         

       „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Садово“                                                                                                                                                                                                                               

Прогнозна стойност  230 000 лв. без включен ДДС
Срок за получаване на оферти   17,00 часа на 22.11.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

23.11.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

 Решение № 415 (публикувано на: 20.10.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на:20.10.2016 г.)
Документация за обществената поръчка

 Документация (публикувана на: 20.10.2016 г.)

Техническа спецификация (публикувана на: 20.10.2016 г.)

Приложение към техническа спецификация (публикувана на: 20.10.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Протокол № 1 (публикуван на: 02.12.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 31.01.2017 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 31.01.2017 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 СЪОБЩЕНИЕ

На 18.01.2017 г. в 09:00 ч. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

ще се проведе публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чийто оферти отговарят на изискванията на възложителя. На заседанието могат да присъстват участниците/техни упълномощени представители и представители на средсвата за масово осведомяване.

(публикувано на: 12.01.2017 година) 

Решение за определяне на изпълнител

 Решение № 23 от 31.01.2017 г. (публикувано на: 31.01.2017 г.)

Решение № 121 от 20.03.2017 г. (публикувано на: 23.03.2017 г.)

Информация за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка (публикувано на: 02.06.2017 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 02.06.2017 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Обявление за приключване изпълнението на договор за обществена поръчка (публикувано на: 09.08.2018 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 11 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

         

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Садово, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

                                                                                                                                                                                                                                      

Прогнозна стойност 120 833 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    16.00 часа на 01.06.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

02.06.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 151 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие вкючително образци (публикувана на: 14.04.2014 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

Протокол № 1 (публикуван на: 13.06.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата

 Решение № 347 от 09.08.2016 г. за прекратяване на процедурата

(публикувано на: 10.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 10 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

           

"Строително-монтажни работи за изграждане на типова детска площадка в детските градини в община Садово"

                                                                                                                                                                                                                                    

Прогнозна стойност  63 010.34 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 16.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

17.05.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 150 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие включително образци (публукувана на: 14.04.2016 г.) 

Типов проект за детска площадка (публикуван на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Пратокол № 1 от 25.05.2016 г. (публикуван на: 26.05.2016 г.)

Протокол № 2 от 07.06.2016 г. (публикуван на: 17.06.2016 г.)

Протокол № 3 от 10.06.2016 г. (публикуван на: 17.06.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 10.06.2016 г. в 15.00 ч. в заседателната зала на община Садово на адрес: гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, ет. 4 ще се отвори публично ценовата оферта на допуснатия до оценяване участник. Могат да присъстват посочените в чл.68, ал. 3 от ЗОП. (публикувано на: 07.06.2016 г.) 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 273 от 16.06.2016 г. (публикувано на: 17.06.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 21.07.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 9 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

                 

„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и авторски надзор в процеса на строителство“ за проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Садово“ по Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”

                                                                                                                                                                                                                              

Прогнозна стойност 275 000 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 31.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 01.06.2016 г., 11:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 149 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.) 
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие вкючително образци (публикувана на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Решение № 178 от 28.04.2016 г. (публикувано на: 28.04.2016 г.)

Променена документация
за участие

Коригирана документация за участие (публикувана на: 28.04.2016 г.)

Разяснение по документацията
за участие

 

Протокол № 1 (публикуван на: 06.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Протоколи на комисията

 

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм. към 15.04.2016 г.)

 за дата, час и място на публично отваряне на ценовите оферти, резултати от оценяването на офертите по другите показатели (публикувано на: 10.08.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 367 (публикувано на: 31.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор (публикуван на: 14.10.2016 г.)

Заличени данни на основание чл.2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Обявление за приключен договор (Публикувано на: 18.03.2021 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 


.
.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 8 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

"Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Садово“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”                                                                                                                 

Прогнозна стойност  164 000 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 30.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 31.05.2016 г., 15:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 148 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2014 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие включително образци (публикувани на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Решение № 179 от 28.04.2016 г. (публикувано на: 28.04.2016 г.)

Променена документация
за участие

Коригирана документация за участие (публикувана на: 28.04.2016 г.

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Протокол № 1 (публикуван на: 06.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм. към 15.04.2016 г.)

 за дата, час и място на публично отваряне на ценовите оферти, резултати от оценяването на офертите по другите показатели (публикувано на: 10.08.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 365 (публикувано на: 31.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор (публикуван на: 25.10.2016 г.)

Заличени данни на основание чл.2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Обявление за приключен договор (Публикувано на: 18.03.2021 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 7 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

 Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и авторски надзор в процеса на строителство“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Садово, Област Пловдив – етап I“ по Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020”                                                                                                                                                                                                                                               

Прогнозна стойност 275 000 лв. без включен ДДС
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 30.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

31.05.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 147 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие вкючително образци (публикувана на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Решение № 176 от 28.04.2016 г. (публикувано на: 28.04.2016 г.)

Променена документация
за участие

Коригирана документация (публикувана на: 28.04.2016 г.)

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Протокол № 1 (публикуван на: 06.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм. към 15.04.2016 г.)

 за дата, час и място на публично отваряне на ценовите оферти, резултати от оценяването на офертите по другите показатели (публикувано на: 10.08.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 368 (публикувано на: 31.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор (публикуван на: 14.10.2016 г.)

Заличени данни на основание чл.2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 6 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

"Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Садово, Област Пловдив – Етап I“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“                                                                                                             

Прогнозна стойност 164 000 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 30.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

31.05.2016 г., 13:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 146 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

 Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие включително образци (публикувана на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Решение № 177 от 28.04.2016 г. (публикувано на: 28.04.2016 г.)

Променена документация
за участие

Коригирана документация (публикувана на: 28.04.2016 г.)

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Протокол № 1 (публикуван на: 06.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 31.08.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм. към 15.04.2016 г.)

 за дата, час и място на публично отваряне на ценовите оферти, резултати от оценяването на офертите по другите показатели (публикувано на: 10.08.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 366 (публикувано на: 31.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор (публикуван на: 20.10.2016 г.)

Заличени данни на основание чл.2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 5 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

                   

Избор на изпълнители за изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Садово по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнигирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочово на община Садово“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на обекти, които са част от общинската образователна инфраструктура в селата Милево и Караджово, община Садово“, който включва следните обекти: Обект 1 - „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ЦДГ „Слънце“, ведно с прилежащо дворно пространство в с.Милево, община Садово“, Обект 2 - „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Васил Левски“, ведно с прилежащо дворно пространство в с.Караджово, община Садово“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

                                                                                                                                                                                                                            

Прогнозна стойност 360 000 лв. без включен ДДС 
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на 27.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

30.05.2016 г., 11:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 145 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие вкючително образци (публикувана на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 Протокол № 1 (публикуван на: 17.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 01.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 01.08.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

На 22.07.2016 г. от 16:00 часа в заседателната зала, ет. 4 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Съобщение по чл.69а, ал.3 изр.второ от ЗОП. 

Обособена позиция № 1: 

Резултат от оценяването по показател Cn (общ срок за изпълнение на проектирането) на офертата на "Аква 2007" ЕООД - 50 т.

Обособена позиция № 2: 

Резултат от оценяването по показател Cn (общ срок за изпълнение на проектирането) на офертата на "Акси 22" ЕООД - 50 т.

(публикувана на: 19.07.2016 г.)

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 342 от 29.07.2016 г. (публикувано на: 01.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него

Договор по обособена позиция № 1 (публикуван на: 30.09.2016 г.)

Договор по обособена позиция № 2 (публикуван на: 23.11.2016 г.)

Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 4 от 2016 г.
Дата на създаване 14.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализацията на проекти с работни заглавия - „Рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи за питейно-битово водоснабдяване в селата Чешнигирово, Поповица, Богданица, Селци и Кочово на община Садово“ и „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на обекти, които са част от общинската образователна инфраструктура в селата Милево и Караджово, община Садово“, включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходими на община Садово за кандидатстване с проекти по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., последващо изготвяне в случай на сключени договори за отпускане на финансова помощ на необходимите документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проектите, предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проектите, в случай на сключени договори за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.                                                                                         

Прогнозна стойност 270 000 лв. без включен ДДС
Срок за получаване на оферти   17.00 часа на 26.05.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

27.05.2016 г., 11:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

 Решение № 144 от 13.04.2016 г. (публикувано на: 14.04.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.04.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

 Документация за участие вкючително образци (публикувана на: 14.04.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

Протокол № 1 (публикуван на: 09.06.2016 г.)

Протокол № 2 (публикуван на: 05.08.2016 г.)

Протокол № 3 (публикуван на: 05.08.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

На 22.07.2016 г. от 15:30 часа в заседателната зала, ет. 4 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Съобщение по чл.69а, ал.3 изр.второ от ЗОП

Резултат от оценяването по показател 2 - Р2 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

Резултат от оценяването по показател 3 - Р3 на офертата на "Фара консулт" ООД - 7 т.

Резултат от оценяването по показател 4 - Р4 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

Резултат от оценяването по показател 5 - Р5 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

Резултат от оценяването по показател 6 - Р6 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

Резултат от оценяването по показател 7 - Р7 на офертата на "Фара консулт" ООД - 7 т.

Резултат от оценяването по показател 8 - Р8 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

Резултат от оценяването по показател 9 - Р9 на офертата на "Фара консулт" ООД - 6 т.

След оценяването на офертата на "Фара консулт" ООД по горе посочените показатели, участникът получава общ брой точки - 50.

(публикувана на: 18.07.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 344 от 02.08.2016 г. (публикувано на: 05.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 03.10.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 3 от 2016 г.
Дата на създаване 04.04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Договаряне без обявление
Предмет на поръчката

"Доставка на бензин А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан"                                                                                                                                                                                                                                                

Прогнозна стойност  до 150 000 лева без вкл. ДДС
Срок за получаване на оферти  

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

Решение за откриване на
процедурата

Решение № 121 от 04.04.2016 г. (публикувано на: 04.04.2016 г.)

Обявление

  
Документация за участие в
процедурата

 

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Борсов договор (публикуван на: 19.07.2016 г.)
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 2 от 2016 г.
Дата на създаване 14.03.2016 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Реконструкция и рехабилитация на пътни настилки на територията на община Садово"                                                                                                                                                                                                                      

Прогнозна стойност  465 549 лв. без включено ДДС (лимитна стойност)
Срок за получаване на оферти   17.00 часа на 12.04.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

13.04.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение 91 от 10.03.2016 г. (публикувано на: 14.03.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 14.03.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 14.03.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 Разяснение № 1 от 06.04.2016 г.(публикувано на: 06.04.2016 г.)

Протоколи на комисията

Протокол № 1 от 15.04.2016 г. (публикуван на 19.04.2016 г.)

Протокол № 2 от 09.05.2016 г. (публикуван на: 19.05.2016 г.)

Протокол № 3 от 12.05.2016 г. (публикуван на: 19.05.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 12.05.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Садово на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет. 4, ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения от офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя. (публикувано на: 09.05.2016 г.) 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Заповед № 218 от 18.05.2016 г.(публикувана на: 19.05.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На 07.06.2016 г. са освободени банковите гаранции за участие на: "Запрянови-03" ООД, на "ИСА 2000" ЕООД, на "Пътстрой-92" АД, на "Европът 2005" ООД и на "Щрабаг" ЕАД. Освобождването на гаранциите е извършено на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2 (второ предл.) от ЗОП. (публикувана на: 07.06.2016 г.)

На 08.06.2016 г. е освободена паричната гаранция за участие на "Пътинженеринг" ЕООД на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 (второ предл.) 

(публикувана на: 09.06.2016 г.)

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на 15.07.2016 г. е освободена паричната гаранция за участие на "Пътремонт" ООД и банковата гаранция за участие на "Пътища Пловдив" АД (публикувана на: 19.07.2016 г.)

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 19.07.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 1 от 2016 г.
Дата на създаване 12.02.2016 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка от склад на асфалтови смеси и битумна емулсия"                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогнозна стойност 200 000 лв. без вкл. ДДС
Срок за получаване на оферти  17:00 ч. на 14.03.2016 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

15.03.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 12.02.2016 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 12.02.2016 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 12.02.2016 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

Протокол № 1 от 15.03.2016 г. (публикуван на: 30.03.2016 г.)
Протокол № 2 от 19.04.2016 г.
(публикуван на: 28.04.2016 г.) 

Протокол № 3 от 26.04.2016 г. (публикуван на: 28.04.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 25.04.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Садово на адрес: гр. Садово ул. "Иван Вазов" № 2, ет. 4, ще се извърши публично отваряне на ценовите предложения от офертите на участниците в процедурата. (публикувано на: 19.04.2016 г.) 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 173 от 28.04.2016 г. (публикувано на: 28.04.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на 15.06.2016 г. е освободена внесената парична сума, като гаранция за участие от "Пътинженеринг" ЕООД и от "Интерстейд" ООД. (публикувана на: 15.06.2016 г.) 
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 14.06.2016 г. (публикуван на: 14.06.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 .

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 10 от 2015 г.
Дата на създаване 16.12.2015 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на хранителни и други стоки за детските градини и ЦНСТ на територията на община Садово"             

Прогнозна стойност 235 000 лв. без вкл. ДДС
Срок за получаване на оферти  16:00 ч. на 15.01.2016 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

18.01.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 16.12.2015 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 16.12.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 16.12.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Разяснение по запитване №1 (публикувано на: 08.01.2016 г.)

Разяснение по запитване №2 (публикувано на: 08.01.2016 г.)

Протоколи на комисията

Протокол № 1 от 18.01.2016 г. (публикуван на:  22.01.2016 г.)
Протокол № 2 от 25.02.2016 г. (публикуван на: 26.04.2016 г.)
Протокол № 3 от 17.03.2016 г. (публикуван на: 26.04.2016 г.)
Протокол № 4 от 19.04.2016 г. (публикуван на: 26.04.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 17.03.2016 г. от 10:00 часа в стая № 306, ет. 3 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

(публикувано на:  14.03.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Заповед № 168 от 25.04.2016 г. (публикувана на: 26.04.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на 12.05.2016 г. е освободена внесената парична сума, като гаранция за участие на РПК "НАРКООП". (публикувана на: 13.05.2016 г.)
 На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, на 23.06.2016 г. е освободена внесената парична сума, като гаранция за участие на " Петров Комерс" ЕООД. (публикувана на: 28.06.2016 г.) 
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 22.06.2016 г.(публикуван на: 28.06.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

. 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 9 от 2015 г.
Дата на създаване 16.11.2015 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на лек автомобил за обслужване на социални дейности в община Садово"                                             

Прогнозна стойност 30 000 лв. без вкл. ДДС
Срок за получаване на оферти  16:00 ч. на 15.12.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

16.12.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 16.11.2015 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 16.11.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 16.11.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие


Протоколи на комисията

Протокол № 1 от 16.12.2015 г. (публикуван на: 16.12.2015 г.)
Протокол № 2 от 14.01.2016 г. (публикуван на: 22.01.2016 г.)
Протокол № 3 от 19.01.2016 г. (публикуван на: 22.01.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 19.01.2016 г. от 09:00 часа в стая № 306, ет. 3 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Съобщение по чл.69а, ал.3 изр.второ от ЗОП

Резултат от оценяването по показател "Гаранционен срок" на офертата на "Еуратек ауто" ООД - 30 т.

Резултат от оценяването по показател "Допълнително оборудване" на офертата на "Еуратек ауто" ООД - 2 т.

(публикувана на: 14.01.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 90-00-4 от 20.01.2016 г. (публикувано на: 22.01.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е освободена внесената парична сума, като гаранция за участие на "Еуратек Ауто" ООД на 05.04.2016 г. (публикувана на 13.04.2016 г.) 
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 05.04.2016 г. (публикуван на: 28.04.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

 На 05.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание проформа фактура №  N 41  от 30.03.2016 г. в  размер на 6 423.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 18.05.2016 г.) 

На 13.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005270  от 27.04.2016 г. в  размер на 400.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.06.2016 г.)

На 31.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005418  от 25.05.2016 г. в  размер на 400.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.06.2016 г.) 

На 08.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005658  от 29.06.2016 г. в  размер на 400.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.08.2016 г.) 

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 8 от 2015 г.
Дата на създаване 12.11.2015 г.
Вид процедура по ЗОП  Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на лек автомобил за нуждите на общинска администрация гр. Садово"                                             

Прогнозна стойност 66 000 лв. без вкл. ДДС
Срок за получаване на оферти  16:00 ч. на 11.12.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

14.12.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 12.11.2015 г.)

Обявление

  Обявление (публикувано на: 12.11.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 12.11.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие


Протоколи на комисията

Протокол от 14.12.2015 г. (публикуван на: 14.12.2015 г.)
Протокол № 2 от 08.01.2016 г. (публикуван на: 21.01.2016 г.)
Протокол № 3 от 14.01.2016 г. 
(публикуван на: 21.01.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 13.01.2016 г. от 09:15 часа в стая № 306, ет. 3 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Съобщение по чл.69а, ал.3 изр.второ от ЗОП

Резултат от оценяването по показател "Гаранционен срок" на офертата на "Еуратек ауто" ООД - 30 т.
Резултат от оценяването по показател "Допълнително оборудване" на офертата на "Еуратек ауто" ООД - 4 т.

(публикувана на: 08.01.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 20 от 19.01.2016 г. (публикувано на: 21.01.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП е освободена внесената парична сума, като гаранция за участие на "Еуратек Ауто" ООД на 22.03.2016 г. (публикувана на 23.03.2016 г.) 
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 18.03.2016 г. (публикуван на: 06.04.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 23.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание проформа фактура №NZ 40  от 22.03.2016 г. в  размер на 14 346.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 18.04.2016 г.) 

На 13.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005269 от 27.04.2016 г. в  размер на 935.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.06.2016 г.)

На 31.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005417 от 25.05.2016 г. в  размер на 935.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.06.2016 г.)

На 08.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005664 от 29.06.2016 г. в  размер на 935.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.08.2016 г.)

На 29.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 3130005826 от 26.07.2016 г. в  размер на 935.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.08.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 7 от 2015 г.
Дата на създаване 05.11.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП
Предмет на поръчката

 "Извънредна доставка на хранителни и други стоки за детските градини и ЦНСТ на територията на община Садово"                                             

Прогнозна стойност 65 900 лв. без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Срок за получаване на оферти  

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 05.11.2015 г.)

Обявление

 
Документация за участие в
процедурата

 

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие


Протоколи на комисията

Доклад от 23.11.2015 г. (публикуван на: 27.11.2015 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение №498 от 26.11.2015 г. (публикуван на: 27.11.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (Публикуван на: 04.12.2015 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 23.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004007, №0000004008, №0000004009, №0000004010, от 08.12.2015 г. в общ размер на  4 246.89 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.01.2016 г.) 

На 29.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004011, №0000004012, №0000004013, №0000004014, от 15.12.2015 г. в общ размер на  3 991.49 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.01.2016 г.)

На 13.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000003965, №0000003966 от 21.12.2015 г. в общ размер на 160.66 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.02.2016 г.) 

На 13.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000003969, №0000014273, №0000014274 от 30.12.2015 г. в общ размер на 1 196.80 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.02.2016 г.) 

На 25.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004021, №0000004022, №0000004023, №00000040224 от   13.01.2016 г. в общ размер на 4 947.90 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 09.02.2016 г.) 

На 04.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004025, №0000004026, №0000004027, №0000004028, №0000004277  от 20.01.2016 г. в общ размер на 4 571.12 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.03.2016 г.) 

На 09.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004029, №0000004030, №0000004031, №0000004279  от 27.01.2016 г. в общ размер на 2 613.05 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.03.2016 г.) 

На 12.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004280, №0000014322  от 29.01.2016 г. в общ размер на1 005.76 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.03.2016 г.) 

На 15.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004032, №0000004033,№0000004034, №0000004035   от 03.02.2016 г. в общ размер на3 916.49 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.03.2016 г.) 

На 26.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004036, №0000004037 ,№0000004038,№0000004039  от 10.02.2016 г. в общ размер на 3 909.33 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 14.03.2016 г.) 

На 09.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004040, №0000004041,№0000004042 ,№0000004043   от 17.02.2016 г. в общ размер на 3 220.51 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 09.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004044, №0000004045,№0000004046 ,№0000004047   от 24.02.2016 г. в общ размер на 3 663.61 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 12.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004292, №0000014371  от 29.02.2016 г. в общ размер на 1 325.38 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 17.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004048, №0000004049,№0000004050 ,№0000004299   от 02.03.2016 г. в общ размер на 2 539.05 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 24.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004077, №0000004078,№0000004303 ,№0000004304   от 09.03.2016 г. в общ размер на 3 814.45 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 30.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004079, №0000004080,№0000004081 ,№0000004082   от 16.03.2016 г. в общ размер на 4 656.48 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 07.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004083, №0000004084,№0000004085 ,№0000004086   от 23.03.2016 г. в общ размер на 4 504.03 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.05.2016 г.)

На 14.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004098, №0000004099,№0000004100 ,№0000004315, №0000004319  от 30.03.2016 г. в общ размер на 2 756.30 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.05.2016 г.)

На 14.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004320, №0000014430,№0000014431  от  30.03.2016 г. в общ размер на 1 409.88 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.05.2016 г.)

На 27.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004328 от  05.04.2016 , №0000004101,№0000004102,  №0000004103, № 0000004104 от  14.04.2016 г. в общ размер на 4 596.89 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.05.2016 г.)

На 05.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004105 , №0000004106,№0000004107,  №0000004108 от  19.04.2016 г. в общ размер на 4 573.12 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.06.2016 г.)

На 17.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004109 , №0000004110,№0000004111,№0000004112 от  27.04.2016 г. в общ размер на 4 141.97 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.06.2016 г.)

На 17.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004342,от 28.04.2016 г. и №0000014472 от  30.04.2016 г. в общ размер нa           1 195.98лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.06.2016 г.)

На 25.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004113, №0000004114, №0000004115 от  03.05.2016 г. в общ размер нa            1 922.64лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.06.2016 г.)

На 25.05.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0000004116, №0000004117,№0000004118,№0000004348, от  11.05.2016 г. в общ размер нa 4 193.46 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 06.06.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 25.05.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 06.06.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 6 от 2015 г.
Дата на създаване 04.11.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Садово"                                                

Прогнозна стойност 65 500 лв. без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Срок за получаване на оферти 16:00 ч. на 02.12.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

03.12.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

07.12.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4 (публикувано на: 06.11.2015 г.)

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 04.11.2015 г.)

Обявление

 Обявление (публикувано на: 04.11.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци (публикувана на: 04.11.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Решение №459 от 06.11.2015 г. за промяна на Обявлението и Техническите спецификации (публикуванo на: 06.11.2015 г.)

Променена документация
за участие

Нови технически спецификации (публикуван на: 06.11.2015 г.)

Разяснение по документацията
за участие

Разяснение №1 по постъпило запитване (публикуванo на: 06.11.2015 г.)

Протоколи на комисията

Протокол №1 от 08.12.2015 г. (публикуван на: 10.12.2015 г.)
Протокол № 2 от 06.01.2016 г. (публикуван на: 21.01.2016 г.)
Протокол № 3 от 14.01.2016 г. (публикуван на: 21.01.2016 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 На 13.01.2016 г. от 09:00 часа в стая № 306, ет. 3 на административната сграда на община Садово с адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2 ще се отворят ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници. Заседанието ще бъде публично, като на него могат да присъстват всички лица посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Съобщение по чл.69а, ал.3 изр.второ от ЗОП

Резултат от оценяването по показател "Гаранционен срок" на офертата на "Екоджен" ООД - 31.25 т.
Резултат от оценяването по показател "Гаранционен срок" на офертата на
"Кънтри ауто" ООД - 50 т.

(публикувана на: 08.01.2016 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 19 от 19.01.2016 г.(публикувано на: 21.01.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на 16.02.2016 г. е освободена внесената парична гаранция за участие от "Елит кар" ООД и учредената банкова гаранция за участие от "Автомотор корпорация" АД. 

(публикувана на: 17.02.2016 г.)

На основание чл. 62, ал. 1 т. 2 от ЗОП на 18.03.2016 г. е освободена внесената парична гаранция от "Екоджен" ООД, а на 21.03.2016 г. е освободена внесената парична гаранция от "Кънтри ауто" ООД.

(публикувано на: 21.03.2016 г.)

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 16.03.2016 г. (публикуван на: 18.03.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 18.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 0000000359  от 16.03.2016 г. в  размер на 22 932.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 15.04.2016 г.) 

На 07.07.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура № 0000000368  от 16.06.2016 г. в  размер на 53 508.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 11.07.2016 г.) 

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 07.07.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 11.07.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 
На основание т. 22 от договора за доставка, на 08.07.2016 г. е освободена 1/3 от внесената парична гаранция за изпълнение на договора. (Публикувана на: 14.07.2016 г.)

.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 5 от 2015 г.
Дата на създаване 27.08.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване (втора употреба)"                                                

Прогнозна стойност 75 000 лв. без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Срок за получаване на оферти 17:00 ч. на 28.09.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

29.09.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 27.08.2015 г.)

Обявление

 Обявление (публикувано на: 27.08.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Документация за участие  вкл. Образци на документи
(публикувана на: 27.08.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие


Протоколи на комисията

Протокол от 29.09.2015 г. (публикуван на: 02.10.2015 г.)

Протокол №2 (публикуван на: 23.10.2015 г.)

Протокол №3 (публикуван на: 23.10.2015 г.)
Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

Ценовите оферти ще бъдат отворени при условието на чл.68, ал.3 от ЗОП на 19.10.2015 г., от 10:00 ч. в община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" №2, ет.3 стая 306 
(публикувано на: 12.10.2015 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение №441 от 22.10.2015 г. (публикуван на: 23.10.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 02.12.2015 г. е освободена паричната гаранция за участие на "Кънтри ауто" ООД. (публикувана на: 02.12.2015 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 01.12.2015 г. (публикуван на: 01.12.2015 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
На 11.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание  фактура №  0000000338 от 16.12.2015 г. в  размер на 88 668.00 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.03.2016 г.) 
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 11.02.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 16.03.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 4 от 2015 г.
Дата на създаване 24.06.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка и монтаж на обзавеждане и техническо оборудване за детските градини в община Садово "                                                

Прогнозна стойност 74 295,09 лв. без вкл. ДДС 
Срок за получаване на оферти 17:00 ч. на 24.07.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

27.07.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата

Решение (публикувано на: 24.06.2015 г.)

Обявление

 Обявление (публикувано на: 24.06.2015 г.)
Документация за участие в
процедурата

Оферта
Списък документи
Представяне на участника
Декларация по чл.47, ал.9
Приемане на условията
Декларация по чл. 55
Подизпълнители
Съглание
Списък на доставките
Техническо предложение
Ценово предложение
Техническа спецификация

Методология
Описание
Указания
КСС

Проект на договор 
(публикувана на: 24.06.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Разяснение по постъпило запитване №1 (публикувано на: 03.07.2015 г.)
Разяснение по постъпило запитване №2 (публикувано на: 03.07.2015 г.)
Разяснение по постъпило запитване №3 (публикувано на: 20.07.2015 г.)

Протоколи на комисията

Протокол №1 от 27.07.2015 г. (публикуван на: 13.08.2015 г.)
Протокол 2 от 08.09.2015 г. (публикуван на: 23.09.2015 г.)
Протокол №3 от 16.09.2015 г. (публикуван на: 23.09.2015 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, информация за резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка извън показател П1 "Предложена цена"
(публикувано на: 09.09.2015 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 Решение № 393 от 18.09.2015 г. (публикувано на: 23.09.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.10.2015 г. е освободена паричната гаранция за участие на "Прокорп" ЕООД. (публикувана на: 12.10.2015 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 11.03.2016 г. (публикуван на: 12.03.2016 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
На 21.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактури № 1000000006 от 14.03.2016 г. в размер на 80 207.40лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 18.04.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 21.03.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 18.04.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 3 от 2015 г.
Дата на създаване 15.05.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Рекострукция и рехабилитация на пътни настилки на територията на община Садово"                                                                                                                                                                      

Прогнозна стойност 403 964.71 лв. без вкл. ДДС в т.ч. 3 % не предвидени разходи
Срок за получаване на оферти 17:00 ч. на 26.06.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

29.06.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриванена процедурата

Решение № 180 от 14.05.2015 г. (публикувано на: 15.05.2015 г.)

Обявление

Обявление (публикувано на: 15.05.2015 г.)
Документация за участие в процедурата

 Документация за участие

Количествени сметки към ценова оферта 2 бр.

Проекти в част геодезия файл 1

Проекти в част геодезия файл 2

Проекти в част ПБЗ

Проекти в част пътна файл 1

Проекти в част пътна файл 2

Проекти в част пътна файл 3

Проекти в част пътна файл 4

Разрешения за строеж

Техническа спецификация
(публикувана на: 15.05.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Протоколи на комисията

Протокол №1 от 30.06.2015 г. (публикуван на: 30.06.2015 г.)
Протокол №2 от 14.07.2015 г. (публикуван на: 14.07.2015 г.)
Протокол №3 от 17.07.2015 г. (публикуван на: 22.07.2015 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

Ценовите оферти ще бъдат отворени при условието на чл.68, ал.3 от ЗОП на 17.07.2015 г., от 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" №2, ет.4 
(публикувано на: 14.07.2015 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
Решение за класиране и определяне на изпълнител (публикувано на: 22.07.2015 г.)

Информация за датата и основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 07.08.2015 г. се освобождава учредена банкова гаранция за участие на "Запрянови-03" ООД. (публикувана на: 07.08.2015 г.)

На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 24.08.2015 г. са освобождени паричните гаранции за участие на класираните на 1-во и 2-ро място участници "Пътремонт" ООД и "Пътинженеринг" ЕООД, поради подписан на 20.08.2015 г. договор за възлагане. (публикувана на: 26.08.2015 г.)

Договора за обществена поръчка със задължителните
приложения към него
Договор от 20.08.2015 г. (публикуван на: 26.08.2015 г.)
Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 01.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури №0000002080 от 15.09.2015 г. и №0000002081 от 15.09.2015 г. в общ размер на 134 840.68 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.11.2015 г.)

На 13.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002086 от 28.09.2015 г. в размер на 35 645.54 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.11.2015 г.)

На 14.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002086 от 28.09.2015 г. в размер на 23 239.68 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.11.2015 г.)

На 19.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002085 от 28.09.2015 г. в размер на 53 287.96 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.11.2015 г.)

На 16.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002167 от 06.11.2015 г. в размер на 41 829.00 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.)

На 16.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002170 от 06.11.2015 г. в размер на 51 526.28 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.)

На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002168 от 06.11.2015 г. в размер на 36 193.69 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.)

На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002169 от 06.11.2015 г. в размер на 64 838.34 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.)

На 29.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000002171 от 06.11.2015 г. в размер на 26 737.16 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 06.01.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 29.12.2015 г. е приключило изпълнението на договора с окончателното плащане на извършеното строителство. (публикувана на: 06.01.2016 г.)  
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 
1/3 от гаранцията за добро изпълнение на договора е освободена на 05.01.2016 г., а останалите 2/3 се задържат до изтичане на гаранционните срокове на строителството - основание чл.53, ал.4 от договора. (публикувана на: 06.01.2016 г.)

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 2 от 2015 г.
Дата на създаване 04.03.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Договаряне без обявление
Предмет на поръчката

 "Доставка на автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво (супер дизел) и газ пропан-бутан за нуждите на автомобилите на община Садово"

Прогнозна стойност 153 000 лв. без вкл. ДДС 
Срок за получаване на оферти  

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

Решение за откриване на процедурата

Решение №85 от 04.03.2015 г. (публикувано на: 04.03.2015 г.)

Обявление

 
Документация за участие в процедурата


Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Протоколи на комисията

 

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 15.04.2015 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 23.04.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500132876 от 31.03.2015 г. в размер на 12 394.12 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.05.2015 г.)

На 25.05.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500133455 от 30.04.2015 г. в размер на 12 913.15 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 12.06.2015 г.)

На 30.06.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500134080 от 31.05.2015 г. в размер на 12 563.62 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 03.07.2015 г.)

На 03.08.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500134738 от 30.06.2015 г. в размер на 12 433.82 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.09.2015 г.)

На 07.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500135471 от 31.07.2015 г. в размер на 10 914.17 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.09.2015 г.)

На 29.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9500136037 от 31.08.2015 г. в размер на 12 179.40 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 29.10.2015 г.)

На 29.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600102579 от 30.09.2015 г. в размер на 13 074.85 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 16.11.2015 г.)

На 26.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600103917 от 31.10.2015 г. в размер на 14 200.37 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.12.2015 г.)

На 18.12.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600104653 от 30.11.2015 г. в размер на 12 666.08 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.01.2016 г.)

На 14.01.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600106486 от 31.12.2015 г. в размер на 10 507.78 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 09.02.2016 г.)

На 15.02.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600108259 от 31.01.2016 г. в размер на 8 627.15 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 14.03.2016 г.)

На 18.03.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600111433 от 29.02.2016 г. в размер на 11 231.24 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 15.04.2016 г.)

На 18.04.2016 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №9600113404 от 31.03.2016 г. в размер на 12 973.92 лв. с вкл. ДДС (публикувано на: 19.04.2016 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 18.04.2016 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 19.04.2016 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 1 от 2015 г.
Дата на създаване 11.02.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на хранителни и др. стоки за детските градини и ЦНСТ на територията на община Садово"

Прогнозна стойност 150 000 лв. без вкл. ДДС 
Срок за получаване на оферти 16:00 ч. на 24.03.2015 г. 

Дата, час и място на публично
отваряне на ценовите офертите

 25.03.2015 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на процедурата

Решение №46 от 05.02.2015 г. (публикувано на: 11.02.2015 г.)

Обявление

Обявление (публикувано на: 11.02.2015 г.)
Документация за участие в процедурата

 Описание предмета на поръчката
Техническа спецификация
Ценова оферта и КСС (образец 1)
Техническа оферта 

Указания за подготовка на оферта
Представяне на
 участника (образец 3)
Декларация (образец 4)
Списък (образец 5)
Декларация (образец 6)
Декларация (образец 7)
Декларация (образец 8)
Декларация (образец 9)

Проект на договор
(публикувана на: 11.02.2015 г.)

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Протоколи на комисията

Протокол 1 (публикуван на: 17.04.2015 г.)

Протокол 2 (публикуван на: 17.04.2015 г.)

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 03.04.2015 г., 09:30 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4 

(публикуванa на: 30.03.2015 г.)

Уважаеми участници,
поради отсъствие на член от комисията и на резервен член, моля да имате предвид, че датата на отваряне на ценовите оферти ще бъде на: 08.04.2015г. в 09:30 ч. на същото място, а не както е обявено на 03.04.2015 г. 

(публикуванa на: 03.04.2015 г.)

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
Заповед №156 от 21.04.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител (публикувана на: 23.04.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На 14.07.2015 г. са освободени паричните гаранции за участие на участниците на основание подписан на същата дата договор за възлагане. (публикувана на: 14.07.2015 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договор (публикуван на: 22.07.2015 г.)
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 25.08.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0001029523, №0001029524, №0001029525, №0001029526, №0001029527, 
№0001029528, №0001029529, №0001029530, №0001029531, №0001029532,

№0001029533, №0001029534, №0001029535, №0001029536, №0001029537, 
№0001029538, №0001029539 и №0001029540 от 24.07.2015 г.,

№0001029629 от 29.07.2015 г., №0001029761, №0001029762, №0001029763, 
№0001029765, №0001029766, №0001029767, №0001029768, №0001029769
и 
№0001029779 от 30.07.2015 г., №0001029828, №0001029829, №0001029832, 
№0001029833, №0001029834№0001029835, №0001029836, №0001029837,

№0001029838 и №0001029839 от 31.07.2015 г. в
общ размер на  3 272.42 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 16.09.2015 г.)

На 29.09.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: 
№0001030008 от 10.08.2015 г., №0001030127 от 14.08.2015 г., 
№0001030189 от 19.08.2015 г., №0001030383 от 26.08.2015 г., и 
№000103510 от 31.08.2015 г. в общ размер на  1 772.97 лв. с
вкл. ДДС. (публикувано на: 29.10.2015 г.)

На 21.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: 
№0001030006 и №0001030007 от 10.08.2015 г., №0001030121 и
№0001030122 от 14.08.2015 г.,
№0001030188 и №0001030190
от 19.08.2015 г., 
№0001030381 и №0001030382 от 26.08.2015 г., 
№0001030511 от 31.08.2015 г., №0001031841, №0001031828, 
№0001031837,№0001031836, №0001031827, 
№0001031572, №0001031838,
№0001031842, 
№0001031571, №0001031840, 
№0001031848 и №0001031567 от 30.09.2015 г.

в общ размер на 2 083.43 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 17.11.2015 г.)

На 23.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:

№0001030927, №0001030928, №0001030929, №0001030930, №0001030931, 

№0001030932, №0001030933, №0001030934, №0001030935, №0001030936,

№0001030937, 0001030938, 0001030939, №0001030940, №0001030941, 

№0001030942, №0001030943, №0001030944, 0001030946, №0001030947, 

№0001030948, №0001030949, №0001030950, №0001030951, №0001030952, 

№0001030953, №0001030954, №0001030958, №0001030959, №0001030961, 

№0001030962, №0001030963, №0001030964, №0001030965, №0001030966
и 
№0001030967 от 11.09.2015 г., в общ размер на  4 301.48 лв. с вкл. ДДС.

(публикувано на: 17.11.2015 г.)

На 26.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: 
№0001031235, №0001031236, №0001031237, №0001031238, №0001031239, 
№0001031240, №0001031241, №0001031242, 
№0001031243, №0001031244, 

№0001031245, №0001031246, №0001031247, №0001031248, №0001031249, 
№0001031250, №0001031251 и №0001031252 от 18.09.2015 г.,

№0001031483, №0001031484, №0001031485, 0001031486, 0001031487,
№0001031488, №0001031489, №0001031491, 0001031492, №0001031493,

0001031494, №0001031495, 0001031496, 0001031498, 0001031500, 
№0001031561 и №0001031562 от 28.09.2015 г. в общ размер на  5 104.44 лв.
с вкл. ДДС. (публикувано на: 17.11.2015 г.)

На 29.10.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:
№0001030945, №0001030960, №0001031791, №0001031792, №0001031793, 
№0001031794, №0001031795, №0001031796, №0001031797, 0001031798, 
0001031799, 0001031800 и 0001031801 от 30.09.2015 г. в общ размер 
на  2 758.33 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 17.11.2015 г.)

На 18.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:
№0001032200, №0001032201, 000103220200010322030001032204
0001032205№0001032206№0001032207№0001032208№0001032209
№0001032210 и №0001032214 от 12.10.2015 г.;

№0001032497, №0001032498, №0001032499, №0001032500, №0001032501
№0001032502, №0001032503, №0001032504, №0001032505, №0001032506
№0001032507 и №0001032508 от 19.10.2015 г.;

№0001032622, №0001032623, №0001032624, №0001032625, №0001032626
№0001032627, №0001032628, №0001032629, №0001032630, №0001032631
№0001032632, №0001032633 и №0001032634 от 22.10.2015 г.;

№0001033171, №0001033172, №0001033173, №0001033174, №0001033175, 
№0001033176, №0001033177, №0001033178, №0001033179, №0001033180, 
№0001033181, №0001033182, №0001033188, №0001033189, №0001033190,
№0001033191, №0001033192, 
№0001033193, №0001033194, №0001033195, 
№0001033196, №0001033197,№0001033203 и №0001033204 от 30.10.2015 г. 
в общ размер 
на  15 353.77 лв. с вкл. ДДС. (публикувано на: 27.11.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Договорът е прекратен на 28.10.2015 г. поради системно неизпълнение на договорните задължения. (публикувана на: 05.11.2015 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 
Гаранцията за добро изпълнение на договора се задържа от 28.10.2015 г. на основание т.9.3.2. от договора. (публикувана на: 05.11.2015 г.)

 Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
 № 4 от 2014 г.
Описание

Открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на Общ устройствен план на община Садово"

Прогнозна стойност  126 305.00 лв. без вкл. ДДС (лимитна стойност)
Публикувано на

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки към АОП под номер 628190 на 10.10.2014 г., а документацията за участие е публикувана на интернет адреса на община Садово на 13.10.2014 г.

Срок за получаване на оферти 16:30 ч. на 20.11.2014 г. 

Дата, час и място на публично отваряне на офертите

 21.11.2014 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово
на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Документи

Документация за участие в процедурата
Решение за прекратяване на процедурата
 (публикувано на: 22.10.2014 г.)                                

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 3 от 2014 г.
Дата на създаване 18.11.2014 г.
Договор

Договор от 20.10.2014 г. 

с предмет: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната мрежа на село Кочево, община Садово и довеждаща инфраструктура".

Информация за датите и основанието за освобождаване/задържане на гаранциите за участие Гаранцията за участие е освободена на 24.10.2014 г. на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП. (публикувана на: 24.10.2014 г.)
Допълнителни споразумения за изменения на договора
Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договора (вкл. авансовите)

На 17.08.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000001 от 20.07.2015 г. в размер на 239 907.16 лв. без вкл. ДДС (публикувано на: 14.09.2015 г.)

На 17.08.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000001 от 20.07.2015 г. в размер на 47 981.43 лв. ДДС по фактура (публикувано на: 14.09.2015 г.)

На 11.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000001 от 20.07.2015 г. в размер на 279 641.51 лв. без вкл. (публикувано на: 01.12.2015 г.)

На 27.11.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000000001 от 20.07.2015 г. в размер на 55 928.30 лв. ДДС по фактура (публикувано на: 01.12.2015 г.)

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

На 27.11.2015 г. е приключило изпълнението на договора с окончателното плащане на извършеното строителство. (публикувана на: 01.12.2015 г.)  

Информация за датите и основанието за освобождаването/усвояването/задържането на гаранциите за изпълнение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 2 от 2014 г.
Дата на създаване 01.10.2014 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Довършителни СМР на сграда: ЦДГ гр.Садово - Блок А"

Информация за датата и
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за
участие
Допълнителни споразумения за
изменения в договора 
Информация за датата,
основанието и размера на
извършените плащания
по договора и по договорите за
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикувано на: 31.07.2019 г.)
Информация за датата и
основанието за освобож
даването/усвояването/
задържането на гаранциите
за изпълнение 
.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 1 от 2014 г.
Дата на създаване 01.10.2014 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "СМР по подобряване инфраструктурата на територията на община Садово"

Информация за датата и
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциитеза участие
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата,
основанието и размера на
извършените плащания по
договора и по договорите за
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 14.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004365 от 10.09.2014 г.  в размер на 630 896.23 лв. (публикувана на: 24.10.2014 г.)

На 19.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004412 от 20.10.2014 г.  в размер на 224 575.50 лв. (публикувана на: 23.12.2014 г.)

На 19.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004471 от 05.12.2014 г.  в размер на 6 401.59 лв. (публикувана на: 23.12.2014 г.)
На 11.02.2015 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000004365 от 10.09.2014 г. в размер на 0.22 лв. (публикувана на: 26.02.2015 г.)

Информация за датата и
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 11.02.2015 г. е приключило изпълнението на договора с окончателното плащане на извършеното строителство. (публикувана на: 26.02.2015 г.)                                             
Информация за датата и
основанието за освобождаването/
усвояването/задържането на гаранциите за изпълнение 
 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.


.

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 4 от 2013 г.
Дата на създаване 12.10.2015 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура
Предмет на поръчката

 "Доставка на хранителни и др. стоки за детските градини на територията на община Садово"

Прогнозна стойност  
Срок за получаване на оферти  

Дата, час и място на публично
отваряне на ценовите офертите

 

Решение за откриване на процедурата

 

Обявление

 
Документация за участие в процедурата

 

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

Протоколи на комисията

 

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

На 2013 г. са освободени паричните гаранции за участие на участниците на основание подписан на същата дата договор за възлагане. (публикувана на: .10.2015 г.)
Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)

На 08.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:№0000003176 от 01.09.2014 г., №0000003177 от 01.09.2014 г. и №0000003178 от 01.09.2014 г. в общ размер на  1 501.94 лв. с вкл. ДДС.

На 08.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003179 от 09.09.2014 г., №0000003180 от 09.09.2014 г., №0000003181 от 09.09.2014 г. и №0000003636 от 09.09.2014 г. в общ размер на  2 603.75 лв. с вкл. ДДС.

На 08.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003182 от 16.09.2014 г., №0000003183 от 16.09.2014 г., №0000003184 от 16.09.2014 г. и №0000003185 от 16.09.2014 г. в общ размер на  4 300.73 лв. с вкл. ДДС.

На 17.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003186 от 24.09.2014 г., №0000003187 от 24.09.2014 г. и №0000003188 от 24.09.2014 г. в общ размер на  4 477.22 лв. с вкл. ДДС.

На 17.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003189 от 30.09.2014 г., №0000003190 от 30.09.2014 г., №0000003191 от 30.09.2014 г. и №0000003637 от 30.09.2014 г. в общ размер на  4 087.11 лв. с вкл. ДДС.

На 24.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000003638 от 30.09.2014 г. в размер на  674.80 лв. с вкл. ДДС.

На 03.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003196 от 07.10.2014 г., №0000003197 от 07.10.2014 г.,№0000003198 от 07.10.2014 г. и №0000003641 от 07.10.2014 в общ размер на  3 915. лв. с вкл. ДДС.

На 10.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003199 от 14.10.2014 г., №0000003200 от 14.10.2014 г. и №0000003201 от 14.10.2014 г. в общ размер на  3 768.17 лв. с вкл. ДДС.

На 10.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:№0000003202 от 21.10.2014 г.,№0000003203 от 21.10.2014 г. и №0000003204 от 21.10.2014 г. в общ размер на 4 364.24 лв. с вкл. ДДС.

На 14.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000003644 от 31.10.2014 г. в размер на  1 022.69 лв. с вкл. ДДС.

На 14.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: № 0000003208 от 31.10.2014 г., №0000003209 от 31.10.2014 г., №0000003643 от 31.10.2014 г. и №0000003646 от 31.10.2014 г. в общ размер на  625.93 лв. с вкл. ДДС.

На 01.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури:№ 0000003205 от 28.10.2014 г., №0000003206 от 28.10.2014 г.  №0000003207 от 28.10.2014 г. в общ размер на  4 353.47 лв. с вкл. ДДС.

На 01.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003213 от 04.11.2014 г., №0000003214 от 04.11.2014 г., №0000003215 от 04.11.2014 г. и №0000003216 от 04.11.2014 г. в общ размер на  4 116.69 лв. с вкл. ДДС.

На 01.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003220 от 11.11.2014 г., №0000003221 от 11.11.2014 г. и №0000003222 от 11.11.2014 г. в общ размер на  4 234.39 лв. с вкл. ДДС.

На 08.12.2014 г.е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003226 от 25.11.2014 г., №0000003227 от 25.11.2014 г., №0000003228 от 25.11.2014 г. и №0000003677 от 25.11.2014 г. в общ размер на  4 497.88 лв. с вкл. ДДС.

На 08.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003223 от 18.11.2014 г., №0000003224 от 18.11.2014 г. и №0000003225 от 18.11.2014 г. в общ размер на  4 209.46 лв. с вкл. ДДС.

На 10.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000003678 от 28.11.2014 г. в общ размер на  27.79 лв. с вкл. ДДС.

На 10.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактура №0000003679 от 28.11.2014 г. в общ размер на  913.28 лв. с вкл. ДДС.

На 10.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003229 от 28.11.2014 г. и №0000003230 от 28.11.2014 г. в общ размер на  465.92 лв. с вкл. ДДС.

На 23.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003231 от 02.12.2014 г., №0000003232 от 02.12.2014 г. и №0000003233 от 02.12.2014 г. в общ размер на  3 705.49 лв. с вкл. ДДС.

На 23.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003234 от 09.12.2014 г., №0000003235 от 09.12.2014 г. и №0000003236 от 09.12.2014 г. в общ размер на  3 778.22 лв. с вкл. ДДС.

На 23.12.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: № 0000003239 от 19.12.2014 г. и №0000003240 от 19.12.2014 г. в общ размер на  1 996.70 лв. с вкл. ДДС.

На 24.10.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003192 от 30.09.2014 г., №0000003193 от 30.09.2014 г., №0000003194 от 30.09.2014 г., №0000003195 от 30.09.2014 г., №0000003639 от 30.09.2014 г., №0000013574 от 30.09.2014 г. и №0000013575 от 30.09.2014 г. в общ размер на  1 527.65 лв. с вкл. ДДС.

На 19.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003210 от 31.10.2014 г., №0000003211 от 31.10.2014 г., №0000003212 от 31.10.2014 г., №0000003645 от 31.10.2014 г., №0000013617 от 31.10.2014 г. и №0000013619 от 31.10.2014 г. в общ размер на  913.35 лв. с вкл. ДДС.

На 24.11.2014 г. е извършено плащане по договора на основание фактури: №0000003217 от 19.11.2014 г., №0000003218 от 19.11.2014 г., №0000003219 от 19.11.2014 г., №0000003648 от 19.11.2014 г., №0000013643 от 20.11.2014 г. и №0000013644 от 20.11.2014 г. в общ размер на  1 321.24 лв. с вкл. ДДС.

(публикувано на: 12.10.2015 г.)

Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
На 12.01.2015 г. е приключило изпълнението на договора с получаването на дължимото плащане от доставчика. (публикувана на: 14.10.2015 г.)
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение 
На 14.07.2015 г. е освободена паричната гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 059.77 лв. (Публикувана на: 22.10.2015 г.)

 

Възложител Кмет на община Садово
Идентификационен номер на 
електронната преписка
№ 7 от 2016 г.
Дата на създаване .04.2016 г.
Вид процедура по ЗОП Открита процедура 
Предмет на поръчката

                                                                                                                                                                                                                                                

Прогнозна стойност  лв. без включено ДДС (лимитна стойност)
Срок за получаване на оферти    17.00 часа на .04.2016 г.

Дата, час и място на публично
отваряне на офертите

 

.04.2016 г., 10:00 ч. в заседателната зала на община Садово 

на адрес: гр.Садово, ул."Иван Вазов" № 2, ет. 4

Решение за откриване на
процедурата


Обявление

  
Документация за участие в
процедурата

 

Решение за промяна в случаите 
по чл.27а, ал.1 от ЗОП

Променена документация
за участие

Разяснение по документацията
за участие

 

Протоколи на комисията

 

Дата, час и място на отваряне на ценовите оферти

 

Решения по чл.38 от ЗОП за 
завършване на процедурата
 

Информация за датата и 
основанието за освобождаване/
задържане на гаранциите за участие

Договора за обществена 
поръчка със задължителните
приложения към него
Договорите за подизпълнение 
и допълнителните споразумения
към тях
Допълнителни споразумения за изменения в договора 
Информация за датата, 
основанието и размера на 
извършените плащания по 
договора и по договорите за 
подизпълнение (вкл. авансовите)
Информация за датата и 
основанието за приключване/
прекратяване на договора
Информация за датата и 
основанието за освобождаването/усвояването/задържането на 
гаранциите за изпълнение